Analizy i badania

Nowelizacja Kodeksu pracy: wstępne badania lekarskie będą uznawane przez kolejnych pracodawców

<p style="text-align: justify;">Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. 2014 poz. 1662, dalej: „Ustawa nowelizacyjna”), opublikowana 27 listopada 2014 r., ma na celu uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej oraz odformalizowanie związanych z tym wymogów i procedur. Zakres Ustawy nowelizacyjnej obejmuje m.in. prawo pracy, a wprowadzone zmiany dotyczą przepisów o wstępnych badaniach lekarskich pracowników.</p>

>

Obecne przepisy Kodeksu pracy (art. 229 k.p.) przewiduj?, że wstępnym badaniom lekarskim przed rozpoczęciem pracy podlegaj? osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska, na których występuj? czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uci?żliwe.

Obowi?zek podlegania wstępnym badaniom lekarskim jest objęty jednym wyj?tkiem. Przepis art. 229  ?1 k.p. przewiduje, że osoba przyjmowana ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko (lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy), na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ci?gu 30 dni po rozwi?zaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawc?, nie musi poddawać się ponownie wstępnym badaniom lekarskim.

Pracodawca, zatrudniaj?c pracownika posiadaj?cego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku u poprzedniego pracodawcy, mimo to zobowi?zany jest do wysłania pracownika na badania lekarskie.

Ustawa nowelizacyjna przewiduje kolejny wygodny dla pracodawców i pracowników wyj?tek. Spod obowi?zku podlegania wstępnym badaniom lekarskim wył?czone zostan? także osoby, przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy w ci?gu 30 dni od rozwi?zania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawi? nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzaj?ce brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadaj? warunkom występuj?cym na danym stanowisku pracy.

Powyższy wyj?tek nie będzie obejmował osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. W tym przypadku pracownik będzie musiał poddać się badaniom wstępnym, pomimo posiadania ważnego orzeczenia lekarskiego wydanego w zwi?zku z poprzednim zatrudnieniem.

Wejście w życie nowych przepisów wymaga zmiany przepisów wykonawczych, tj. obecnie obowi?zuj?cego Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69 poz. 332), wydanego na podstawie art. 229  ?8 k.p. Można się spodziewać, że wprowadzone zostan? przepisy umożliwiaj?ce pracownikowi ż?danie wydania z akt osobowych oryginału b?dź odpisu dotychczasowego orzeczenia lekarskiego, w celu przekazania go nowemu pracodawcy.

Nowe przepisy wejd? w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. Ustawa nowelizacyjna w przepisach przejściowych stanowi, że zarówno do orzeczeń lekarskich stwierdzaj?cych brak przeciwskazań do pracy i skierowań na badania lekarskie wydanych przed 1 kwietnia 2015 r., jak i do badań lekarskich rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, zastosowanie będ? miały przepisy dotychczasowe.

Paweł Lasota

pawel.lasota(@)eversheds.pl

+48 22 50 50 798

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!