Analizy i badania

Nowe, wyższe limity zwolnień w PIT

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT[1], od początku 2018 r. zaczną obowiązywać nowe limity zwolnień podatkowych zawartych w art. 21 ustawy o PIT.</p>

>

Wyższe limity zwolnień z PIT będę obejmować m.in. następuj?ce świadczenia:

  • Świadczenia finansowane w ramach ZFŚS:  z 380 zł do 1.000 zł;
  • Zapomogi  otrzymywane z tytułu indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: finansowanych m.in. z ZFŚS – bez limitu, z innych źródeł –  z 2.280 zł do 6.000 zł;
  • Świadczenia spoza ZFŚS  otrzymane od pracodawcy z tytułu uczęszczania  dziecka  do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola: z odpowiednio  200zł / 400 zł do 1.000 zł;
  • Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z innych źródeł niż fundusze socjalne:  z 760 zł do 2.000 zł;
  • Wygrane w konkursach i grach (organizowanych przez środki masowego przekazu) oraz nagrody zwi?zane ze sprzedaż? premiow?:  z 760 zł do 2.000 zł;
  • Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub zwi?zków zawodowych:  z 2.280 zł do 3.000 zł.

Maj?c na uwadze powyższe zmiany, już teraz pracodawcy, którzy finansuj? swoim pracownikom świadczenia w ramach ZFŚS powinni zacz?ć planować zmiany w tym zakresie, tak aby w pełni móc wykorzystać nowe limity zwolnień.

[1] Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (poz. 2175)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!