Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Normalizacja wzrostu gospodarczego w III kw.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zmniejszyła się do 5,1% r/r w III kw. wobec 11,2% r/r w II kw., kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (4,8%) zgodnego z naszą prognozą. Do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przyczyniło się głównie ustąpienie efektu niskiej ubiegłorocznej bazy związanego z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej restrykcjami ograniczającymi aktywność gospodarczą w II kw. 2020 r. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w III kw. do 2,1% wobec 1,8% w II kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Tym samym PKB ukształtował się w III kw. na poziomie o 2,9% wyższym niż przed wybuchem pandemii (IV kw. 2019 r.). Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

Konsumpcja i inwestycje napędzały wzrost gospodarczy w III kw.

Dzisiejsze dane o PKB w III kw. wskazują na normalizację jego rocznej dynamiki po ustąpieniu efektu niskiej ubiegłorocznej bazy. Uważamy, że głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w III kw. była konsumpcja (jej wkład do rocznej dynamiki PKB szacujemy na 3,0 pkt. proc.), wspierana przez efekt odłożonego popytu gospodarstw domowych i utrzymującą się poprawę sytuacji na rynku pracy. Źródłem wzrostu gospodarczego było  również ożywienie inwestycji (wkład wyniósł najprawdopodobniej 1,1 pkt. proc.) postępujące głównie dzięki rosnącym nakładom inwestycyjnym przedsiębiorstw w związku z wysokim stopniem wykorzystania mocy wytwórczych i inwestycjom mieszkaniowym gospodarstw domowych. Ujemny wkład do dynamiki PKB miał natomiast eksport netto (według naszych szacunków wyniósł on -0,8 pkt. proc.), co było spowodowane szybszym wzrostem importu niż eksportu (efekt szybkiego wzrostu popytu krajowego i globalnych zakłóceń w łańcuchach dostaw ograniczających wzrost eksportu).

Dzisiejsze dane o dynamice PKB w III kw. sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2021 r. (4,9%). Dynamika PKB w III kw. była jednak zgodna z listopadową projekcją inflacji NBP. Wskazuje to, że na najbliższym posiedzeniu RPP głównym argumentem na rzecz dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej będzie wyraźnie wyższa niż w projekcji inflacji w IV kw. br.

Dzisiejsze dane o inflacji i PKB są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!