Aktualności firm stowarzyszonych

Norbert Dentressangle częścią XPO Logistics, spółki z pierwszej dziesiątki globalnych firm obsługujących łańcuch dostaw

<p style="text-align: justify;"><strong>Lyon, Francja i Greenwich, stan Connecticut, Stany Zjednoczone – 8 czerwca 2015 r.</strong> - XPO Logistics, Inc. zawarła transakcję zakupu 67% udziałów w spółce Norbert Dentressangle SA. za 217,50 euro za akcję, zgodnie z wcześniej ogłoszoną umową między firmami.<strong> </strong>XPO Logistics plasuje się teraz w pierwszej dziesiątce światowych usługodawców z dziedziny transportu i logistyki.</p>

>

Ł?czna liczba pracowników wspieraj?cych klientów w zarz?dzaniu łańcuchami dostaw na skalę lokaln? i międzynarodow? pod mark? XPO Logistics wynosi ponad 52  000.

Kultowe czerwone ciężarówki oznakowane napisem #WEAREXPO, zaczn? rozwozić ładunki klientów po europejskich drogach.

W lipcu tego roku ciężarówki XPO Logistics zadebiutuj? także podczas Grand Départ wyścigu Tour de France, co jest wynikiem wieloletniej współpracy w charakterze oficjalnego partnera logistycznego podczas tego znanego wydarzenia sportowego.

Hervé Montjotin, Dyrektor generalny w Europie i Prezes XPO Logistics oraz Przewodnicz?cy Zarz?du Norbert Dentressangle SA powiedział: „Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy z sukcesem zakończyć ogłaszan? w kwietniu transakcję. Dzięki szybkiemu zakończeniu operacji przejęcia możemy zacz?ć bez zwłoki nasz? integrację i w pełni zaangażować się w ambitny plan rozwoju działalności, którego elementami s? poszerzenie oferty usług i zwiększenie gotowości na innowacje.”

Fakty zwi?zane z XPO Logistics:

  • Roczne przychody rzędu 9,2 mld USD
  • Ponad 52  000 pracowników
  • Ponad 850 lokalizacji w 27 krajach
  • Europejski lider w dziedzinie obsługi logistycznej e-commerce
  • Globalny lider rynku usług logistycznych dysponuj?cy 12 mln m2 powierzchni magazynowej
  • Największa flota w Europie, 7700 własnych ciężarówek, 3200 ciężarówek wynajętych u właścicieli-operatorów i dostęp do kolejnych 12 000 niezależnych przewoźników
  • Jedna z największych firm transportowych i logistycznych działaj?cych w Ameryce Północnej, ciesz?ca się pozycj? lidera w dziedzinie maklerki frachtowej, logistyki kontraktowej i intermodalnej, logistyki „ostatniej mili” w przypadku ciężkich przesyłek i szybkich dostaw, z coraz lepsz? pozycj? w spedycji globalnej
  • Nieustanna koncentracja na obsłudze klienta na poziomie światowym, zakorzeniona w etycznym postępowaniu i dbałości o zgodność ze wszystkimi obowi?zuj?cymi przepisami

Dalsze informacje: www.norbert-dentressangle.com i www.xpo.com

***  

Informacje o XPO Logistics, Inc.

XPO Logistics, Inc. (NYSE: XPO) to firma z pierwszej dziesi?tki globalnych dostawców najnowszej generacji rozwi?zań z dziedziny łańcucha dostaw; do jej klientów zaliczaj? się najbardziej znacz?ce firmy na świecie. Spółka oferuje charakteryzuj?ce się wysok? wartości? dodan? rozwi?zania z dziedziny łańcucha dostaw w transporcie naziemnym, zwi?zane z logistyk? międzymodaln?, logistyk? „ostatniej mili”, szybkimi przesyłkami, logistyk? kontraktow? o dużym stopniu skomplikowania, usługi magazynowe i dystrybucyjne oraz l?dowy, powietrzny i morski transport w skali całego globu. XPO obsługuje ponad 30 000 klientów dzięki wysoce zintegrowanej sieci ponad 52 350 pracowników i 863 lokalizacji w 27 krajach. www.xpo.com  

Siedziba centrali XPO znajduje się w Greenwich, stan Connecticut, Stany Zjednoczone, a jej europejska centrala we francuskim mieście Lyon. W dniu 8 czerwca 2015 r. XPO nabyła 67% znajduj?cych się w obrocie akcji spółki Norbert Dentressangle SA. Obrót pozostałymi akcjami oznaczonymi kodem GND odbywa się na giełdach Euronext Paris / Euronext London – Isin FR0000052870. www.norbert-dentressangle.com

Oferta przetargowa

Zgodnie z przepisami francuskiego prawa XPO ogłosi wkrótce uproszczony przetarg gotówkowy na nabycie pozostałych w obrocie akcji spółki Norbert Dentressangle SA w cenie 217,50 EUR za akcję. Wstępna dokumentacja dotycz?ca oferty publicznej będzie obejmować warunki i zasady oferty i będzie podlegać ocenie Autorité des marchés financiers (Komisji ds. Rynków Finansowych). Oferta będzie aktywna dopiero po uzyskaniu zgody AMF. Jeśli zostan?  spełnione warunki końcowe oferty po wezwaniu nast?pi przymusowy wykup akcji od akcjonariuszy mniejszościowych. Firma Ledouble SAS powołana jako niezależny ekspert na podstawie art. 261-1 I i II regulacji AMF, stwierdziła, że zaoferowana   cena jest uczciwa, w świetle przymusowego wykupu.

Oświadczenia dotycz?ce przyszłości

Niniejsza informacja prasowa może obejmować oświadczenia dotycz?ce przyszłości w rozumieniu punktu 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz punktu 21E Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 r., wraz z późniejszymi zmianami, oraz w rozumieniu regulaminu AMF. Te oświadczenia dotycz?ce przyszłości s? oparte na pewnych założeniach i analizach dokonanych przez nas w oparciu o nasze doświadczenia i nasze postrzeganie trendów historycznych, aktualne warunki i przewidywane zdarzenia przyszłe, jak również inne czynniki, które naszym zdaniem maj? znaczenie w tych okolicznościach. Oświadczenia dotycz?ce przyszłości wi?ż? się z pewnym ryzykiem, znanym i nieznanym, elementami niepewnymi i założeniami, które mog? być przyczyn? rzeczywistych wyników, poziomów aktywności, wydajności lub osi?gnięć znacz?co różnych od przyszłych wyników, wydajności czy osi?gnięć wyrażanych lub dorozumianych w tych oświadczeniach dotycz?cych przyszłości. Czynniki, które mog? być powodem lub przyczynić się do powstania znacz?cych różnic obejmuj?, niewył?cznie, czynniki omawiane we wniosku XPO złożonym w Komisji Papierów Wartościowych. Oświadczenia dotycz?ce przyszłości, zawarte w niniejszych materiałach prasowych, dotycz? jedynie daty publikacji i nie zobowi?zujemy się do aktualizacji oświadczeń dotycz?cych przyszłości tak, by odzwierciedlały przyszłe zdarzenia lub okoliczności, zmiany oczekiwań czy zaistnienie zdarzeń nieoczekiwanych.

Kontakt

XPO Logistics, Europe
(Norbert Dentressangle SA)
Thierry Leduc, +33 4 72 83 66 00
thierry.leduc(@)xpo.com
Clémence Choutet, +33 4 72 83 65 94
clemence.choutet(@)xpo.com

DGM Conseil
Olivier Labesse, +33 1 40 70 11 89
ol(@)dgm-conseil.fr
Hugues Schmitt +33 1 40 70 11 89
h.schmitt(@)dgm-conseil.fr
Thomas de Climens +33 1 40 70 11 89
thomasdeclimens@dgm-conseil.fr

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!