Analizy i badania

Niskie ceny żywności czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji

<p style="text-align: justify;">Po raz pierwszy w historii badań (od 1999 r.), w październiku zanotowano sezonowy spadek cen żywności i napojów bezalkoholowych (-0,1% m/m). W przeszłości, ceny żywności wzrastały w październiku przeciętnie o 1,0%.</p>

>

W naszej ocenie, w kolejnych miesi?cach roczne tempo wzrostu cen żywności nadal pozostanie na niskim poziomie, (efekt wyższych tegorocznych światowych zbiorów pszenicy, wci?ż niskiej dynamiki cen paliw oraz niskiego popytu konsumpcyjnego) ograniczaj?c tym samym wzrost inflacji. Z kolei w przeciwnym kierunku będzie oddziaływać wzrost dynamiki cen paliw, zwi?zany z efektem niskiej ubiegłorocznej bazy.

Oczekujemy, że do końca 2014 r. inflacja będzie kształtowała się poniżej celu inflacyjnego NBP. Ożywienie w Polsce będzie stopniowe, w zwi?zku z tym nie powinno ono powodować wzrostu presji inflacyjnej. Tym samym podtrzymujemy nasz? ocenę, że pierwsza podwyżka stóp procentowych NBP nast?pi w lipcu 2014 r. Ponadto dzisiejsze dane s? naszym zdaniem neutralne dla złotego i rynku długu.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!