Analizy i badania

Niedoskonała komunikacja FED przyczyną gwałtownej reakcji rynku

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami na ubiegłotygodniowym posiedzeniu FED nieznacznie obniżył prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2013 i 2014 (por. tabela poniżej). Jednak wbrew oczekiwaniom rynkowym, członkowie FOMC podjęli decyzję o utrzymaniu programu skupu aktywów (QE3) na dotychczasowym poziomie (85 mld $ miesięcznie). Taka decyzja oddziałuje w kierunku spadku rentowności amerykańskich obligacji, podnosząc tym samym relatywną stopę zwrotu z inwestycji w polskie instrumenty dłużne. Tym samym, w krótkim okresie decyzja FED będzie miała korzystny wpływ na ceny polskich obligacji i kurs złotego.</p>

>

Ostatnia zaskakuj?ca decyzja FED wpisuje się w szereg wyst?pieo przedstawicieli Rezerwy Federalnej, które z powodu niedoskonałości w komunikacji przyczyniły się do zwiększenia zmienności na rynkach finansowych. Pierwszym takim wydarzeniem była majowa konferencja, na której B. Bernanke ogłosił zamiar ograniczenia programu QE3 w horyzoncie kilku najbliższych posiedzeo banku centralnego. Ta zapowiedź przyczyniła się do gwałtownego odpływu kapitału z rynków wschodz?cych, wzrostu rentowności amerykaoskich obligacji i umocnienia dolara. Następnie członkowie FED (m.in. N. Kocherlakota oraz R. Fisher) podejmowali próby (z różnym skutkiem) uspokojenia rynków mówi?c, że decyzja o rozpoczęciu ograniczania programu QE3 nie nast?pi przedwcześnie. W kolejnych tygodniach byliśmy świadkami serii wypowiedzi przedstawicieli FED (m. in. J. Lacker, Ch. Evans), którzy opowiadali się za rozpoczęciem ograniczania programu QE3 na wrześniowym posiedzeniu. Dodatkowo, na pocz?tku miesi?ca prezes FED w Kansas City, E. George (głosuj?ca członkini FOMC) otwarcie powiedziała, że na wrześniowym posiedzeniu opowie się za redukcj? programu QE3 o 15 mld$. Takie sygnały, w ocenie rynków, doprowadziły do znacz?cego wzrostu prawdopodobieostwa ogłoszenia rozpoczęcia ograniczania programu QE3 już na wrześniowym posiedzeniu. W konsekwencji, decyzja FOMC o utrzymaniu programu QE3 w niezmienionej postaci spowodowała silny wzrost na bazowych rynkach akcji oraz umocnienie euro i walut rynków wschodz?cych. Przyczyniła się ona również do obniżenia wiarygodności Rezerwy Federalnej, która od dawna deklaruje chęd prowadzenia przejrzystej polityki pieniężnej. Brak skutecznej komunikacji i  niespodziewane decyzje banku centralnego oddziałuj? w kierunku podwyższenia zmienności na rynkach finansowych. Spodziewamy się, że na grudniowym lub styczniowym posiedzeniu FED zdecyduje się na ograniczenie programu ilościowego rozluźnienia. Jednakże do tego momentu należy oczekiwań występowania stosunkowo silnych reakcji rynków na napływaj?ce dane. Relatywnie dobre dane, wskazuj?ce na postępuj?c? poprawę w amerykańskiej gospodarce, będ? nasilały oczekiwania rynków na wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów przez FED. Z kolei relatywnie słabe odczyty będ? interpretowane jako odsunięcie w czasie perspektywy szybkiego wychodzenia z polityki ilościowego luzowania polityki monetarnej. Niepewność dot. przewidywanego terminu ograniczenia programu QE3 potęguj? pi?tkowe wypowiedzi przedstawicieli FED. E. George stwierdziła, że decyzja by nie redukować QE3 na wrześniowym posiedzeniu była dla niej „rozczarowuj?ca”. Z kolei J. Bullard zaznaczył, że pierwsza redukcja skali skupu aktywów może nast?pić już w październiku, jeśli napływaj?ce do tego momentu dane wskaż? na poprawę sytuacji makroekonomicznej (w tym wyższe odczyty zatrudnienia i inflacji).
Oczekujemy, że podjęcie decyzji o ograniczeniu programu QE3 na przełomie 2013 i 2014 r. przyczyni się do ponownego wzrostu rentowności polskich obligacji. Negatywny wpływ tej decyzji na kurs złotego będzie jednak ograniczony, gdyż nasilaj?ce się ożywienie gospodarcze w Polsce będzie umacniać rynkowe oczekiwania na zaostrzenie polityki monetarnej przez Radę Polityki Pieniężnej w I poł. 2014 r.

Źródło: Rezerwa Federalna, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Prognozy wzrostu realnego PKB oraz inflacji bazowej PCE dotycz? rocznej zmiany pomiędzy IV kw. roku poprzedniego i oznaczonego w projekcji. Prognozy stopy bezrobocia dotycz? przeciętnego poziomu stopy bezrobocia w IV kw.

 

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!