Analizy i badania

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia było wygłoszone w piątek wieczorem przemówienie szefowej FED J. Yellen

<p style="text-align: justify;">Zapowiedziała ona, że jeśli na marcowym posiedzeniu FOMC członkowie FED uznają, iż zatrudnienie oraz inflacja w USA kształtują się zgodnie z ich oczekiwaniami, to najprawdopodobniej właściwa będzie dalsza normalizacja polityki monetarnej.</p>

>

Uważamy, że napływaj?ce dane z amerykańskiej gospodarki s? spójne z oczekiwaniami FED. W konsekwencji, zrewidowaliśmy nasz scenariusz stóp procentowych w USA. Obecnie zakładamy, że kolejna podwyżka stóp procentowych (o 25bp) nast?pi w marcu (wcześniej oczekiwaliśmy jej w czerwcu). Nasza scenariusz zakładaj?cy podwyżkę stóp procentowych w marcu jest spójny z oczekiwaniami rynkowymi (kontrakty terminowe wskazuj? na 80% prawdopodobieństwo takiej decyzji FED). Kolejnej podwyżki stóp procentowych w USA (o 25 pb) oczekujemy we wrześniu. Jej termin obci?żony jest jednak wysok? niepewności?, gdyż  w znacznym stopniu wpłyn?ć może na niego nadal nieznany kształt przyszłej polityki gospodarczej w USA, jak? prowadzić będzie administracja D. Trumpa. Skala przewidywanego przez nas zacieśnienia polityki pieniężnej w br. (50 pb) i 2018 r. (100 pb) nie uległa zmianie. Uważamy, że zapowiadane przez D. Trumpa w kampanii wyborczej rozluźnienie polityki fiskalnej dynamizuj?ce wzrost gospodarczy będzie miało miejsce dopiero w 2018 r. Nasz? ocenę potwierdza ubiegłotygodniowe przemówienie D. Trumpa przed Kongresem, które nie dostarczyło nowych istotnych informacji dotycz?cych planowanych reform, sygnalizuj?c tym samym opóźnienia w ich implementacji. Perspektywy polityki pieniężnej w USA omówimy dokładniej w kolejnej MAKROmapie

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!