Analizy i badania  •  Partnerzy

My COMPANY poleca - Jak przygotować firmę do przekazania sterów kolejnemu pokoleniu

<p style="text-align: justify;">Przygotowanie procesu sukcesji to nie tylko podział majątku! Aby prawdziwie trwać, niezbędne jest opracowanie modelu biznesowego, który w zmieniającym się świecie będzie wzmacniał potencjał konkurencyjności firmy. To jeden z pierwszych etapów przygotowania procesu sukcesji. W tym czasie ważne jest uniezależnienie firmy od samego założyciela, a także weryfikacja tego, na ile ustalony model biznesowy wciąż jest konkurencyjny.</p>

>

Firmy rodzinne o wysokim stopniu długookresowej konkurencyjności maj?:

  1. opracowany jasny kierunek strategiczny, który, zaakceptowany przez seniora, będzie też wyzwaniem dla juniora,
  2. świadomość, jak wci?ż zwiększać konkurencyjność, korzystaj?c z „potencjału rodzinności” firmy,
  3. przeprowadzony audyt wartości, które w sytuacjach trudnych mog? stać się punktem odniesienia i spoiwem ł?cz?cym pokolenia,
  4. opracowane mechanizmy wspieraj?ce zachowanie ci?głości działania.

Dlatego, myśl?c o procesie zmiany pokoleniowej, warto nie tylko przygotować się na długotrwał? zmianę firmy, ale też spojrzeć na konkurencyjność modelu z dwóch stron: założyciela oraz sukcesora. Założyciel ma doświadczenie i często największe kompetencje, by ocenić realn? kondycję firmy. Sukcesor z kolei, myśl?c o firmie, wyobraża j? sobie już w przyszłości, oceniaj?c jej możliwości rozwoju i prognozuj?c zmiany, które będzie chciał i mógł wprowadzić w ramach istniej?cych lub nowych możliwości biznesowych, o ile wartości rodzinne, a także filozofia myślenia o biznesie zostawiaj? na to przestrzeń do działania.

Ponieważ faza audytu przygotowuje firmę do określenia sytuacji wyjściowej, warto, by obecny właściciel zadał sobie kilka pytań, które pomog? zweryfikować stopień przygotowania firmy w każdym z obszarów weryfikuj?cych konkurencyjność modelu biznesowego. Te pytania nie wyczerpuj? w całości tematu, s? jedynie inspiracj? do znalezienia dalszych pytań i własnych odpowiedzi w omawianym obszarze (na podstawie: Family Business Stewardship, Institute for Family Business, London 2011).

Czytaj dalsz? część artykułu >>>

AUTOR: Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!