Analizy i badania

Motywuj pracowników bez podatkowych ograniczeń

<p style="text-align: justify;">Dzień Kobiet, święta wielkanocne, jubileusze– każda z tych okazji to dobry moment na docenienie pracowników i opracowanie programu motywacyjnego dla pracowników. Korzystnym podatkowo rozwiązaniem, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, są karty przedpłacone. Obdarowany wykorzysta taką kartę w ulubiony przez siebie sposób i przy okazji nie zapłaci podatku dochodowego, natomiast pracodawcanie rozliczy jej jako płatnik PIT.</p>

>

Jeśli firma kupuje karty przedpłacone dla zatrudnionych osób, uwzględni ten wydatekw kosztach uzyskania przychodów. Zasada ta dotyczy osób zatrudnionych zarówno na umowę o pracę, jak i umowę zlecenia czy o dzieło. Z przepisów podatkowych – ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. – dalejPIT) i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 74,poz. 397 ze zm. – dalej CIT) – wynika,   że do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszystkie wydatki, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio zwi?zane z przychodami, o ile zostan? prawidłowo udokumentowane, z wyj?tkiem kosztów ustawowo wył?czonych z kosztów. Zasady te maj? także zastosowanie do wydatków ponoszonych przez pracodawców na karty dla pracowników, np. na karty podarunkowe. Szczegółowe rozliczenie zakupu takich kart będzie uzależnione od źródła ich finansowania.

Fundusz socjalny

Gdy pracodawca pokryje zakup kart dla pracowników ze środków funduszu socjalnego, będzie musiał pamiętać, że ich wartość przydzielona każdej zatrudnionej w firmie osobie musi zostać ustalona na podstawie kryterium socjalnego, np. sytuacji finansowej w rodzinie. Nie można wszystkim pracownikom podarować kart o jednakowej wartości, np. 100 zł. Gdyby tak się stało, fiskus w przypadku kontroli zakwestionuje taki wydatek i każe go opodatkować jako przychód ze stosunku pracy, nawet jeśli będzie się on mieścił w ustawowym limicie 380 zł. Jeśli warunki przyznawania świadczeń finansowanych z funduszu zostan? prawidłowo wypełnione – m.in. przy przekazywaniu świadczeń będzie zachowane kryterium socjalne – taki prezent nie będzie oskładkowany. Gdy te warunki nie zostan? dochowane, kontrolerzy ZUS będ? ż?dali zapłaty zaległych składek.

Środki obrotowe

Jeśli zakup kart przedpłaconych jest sfinansowany ze środków obrotowych spółki, wydane na ten cel kwoty można uj?ć w kosztach. Pracodawcy musz? tylko pamiętać o spełnieniu pewnych warunków ustawowych. Wydatek pomniejszy przychody przedsiębiorstwa, jeśli:

  • ma on zwi?zek z przychodem lub zabezpieczeniem źródła przychodu;
  • zostanie faktycznie poniesiony;
  • jest właściwie udokumentowany.

Podarunek bez PIT

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.u. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika pieniężnych i rzeczowych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy zwi?zków zawodowych, ł?cznie do wysokości nieprzekraczaj?cej w roku 380 zł. Zwolnienie nie dotyczy bonów, talonów i innych znaków uprawniaj?cych do wymiany na towar lub usługi. Warunków uprawniaj?cych do zastosowania ulgi nie spełniaj? bony podarunkowe uprawniaj?ce do ich wymiany w sklepach, ponieważ nie s? ani świadczeniem o charakterze rzeczowym, ani powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Karty przedpłacone s? zaś form? świadczenia pieniężnego uprawniaj?cego do ulgi w PIT.

Anna Derlacka, Dyrektor Finansowy w Edenred Polska

***

Edenred Polska, światowy lider w usługach przedpłaconych, oferuje rozwi?zania dedykowane motywacji pracowników, budowaniu lojalności w biznesie oraz zarz?dzaniu wydatkami przedsiębiorstw. Know-how i globalny zasięg pozwalaj? firmie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty oraz usługi. Wsparcie Edenred obejmuje kompleksow? obsługę Klienta wraz z ekspertyz? prawno-podatkow?.

Grupa Edenred rozpoczęła działalność ponad 50 lat temu we Francji od wprowadzenia kuponów żywieniowych TicketRestaurant. Stały wzrost i rozwój zapewniły firmie pozycję światowego lidera w korporacyjnych usługach przedpłaconych. Dzisiaj Grupa Edenred jest obecna w 42 krajach, obsługuje 660  000 klientów oferuj?c ponad 200 różnych, zaawansowanych technologicznie rozwi?zań.

Edenred w liczbach:

  • € 17,7 miliarda Euro obrotu
  • 41 milionów użytkowników
  • 660.000 firm i instytucji publicznych
  • 1,4 miliona akceptantów
  • 42 kraje
  • 6.000 pracowników


                       Dane na 31.12.2014

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!