Analizy i badania

Mira Kantor-Pikus - Czy zakaz handlu w niedzielę obniży wartość obiektów handlowych?

<p style="text-align: justify;">Obiekty handlowe dobrze prosperujące są jedną z najbardziej pożądanych przez inwestorów klas nieruchomości. W ubiegłym roku w Polsce stanowiły one 37% wolumenu transakcji (1,877,000 euro), który łącznie osiągnął ponad 5 mld euro. Zakaz handlu w niedzielę może ograniczyć jednak przychody w outletach, do których najwięcej klientów tradycyjnie przyjeżdża w weekendy.</p>

>

Teoretycznie najemcy mogliby więc występować o obniżenie czynszu, jednak z racji dużego popytu na powierzchnie handlowe w dobrych lokalizacjach, raczej nie należy się spodziewać presji na obniżanie stawek najmu. Oczekuje się, że najemcy z sektora spożywczego w ogóle nie odczuj? wprowadzenia zakazu handlu w niedziele w swoich przychodach, gdyż sprzedaż wzrośnie w pi?tki, soboty i poniedziałki. Lekki spadek przychodów może dotyczyć branży kawiarnianej i restauracyjnej. Niektórzy najemcy, w szczególności w przypadku obiektów średnio lub słabo działaj?cych, mog? chcieć wykorzystać wprowadzenie zakazu handlu w niedziele jako pretekst do renegocjacji stawek czynszu.

W ujęciu kapitałowym cena obiektów dobrze prosperuj?cych będzie odporna na obniżkę cen i nadal będ? one atrakcyjne dla nabywców. Ceny obiektów średnich i słabo działaj?cych mog? zostać nieznacznie skorygowane.

Drugim czynnikiem, który należy wzi?ć pod uwagę przy prognozowaniu cen, jest podatek od nieruchomości komercyjnych. Jest on uzależniony od wartości księgowej obiektu i traktowany jako wydatek, gdy właściciel obiektu nie płaci podatku dochodowego ze względu na ponoszone straty lub gdy płaci go miesięcznie w kwocie niższej niż 0.035% wartości pocz?tkowej nieruchomości przewyższaj?cej 10 mln zł. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku obiektów z pustostanami lub słabo działaj?cych i wtedy rzeczywiście nabywca będzie oczekiwał obniżki ceny.

Aby zminimalizować negatywny wpływ obu wyżej wymienionych zmian, kluczowe jest prowadzenie aktywnego zarz?dzania nieruchomościami i dbanie o optymalny zestaw najemców. Zarz?dcy powinni prowadzić działania, które utrzymaj? lub zwiększ? odwiedzalność, a także zapewni? przychody z różnych źródeł, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Autor:

Mira Kantor-Pikus, Partner, Dyrektor ds. Doradztwa kapitałowego, dłużnego i finansowa strukturyzowanego w dziale Rynków Kapitałowych Cushman & Wakefield w Polsce

*Tekst ukazał się pierwotnie na portalu  qbusiness.pl

***

O Cushman & Wakefield  

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!