Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Lekki wzrost optymizmu w komunikacie po posiedzeniu RPP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w 2021 r., którego skala będzie zależała przede wszystkim od sytuacji epidemicznej i związanych z nią restrykcji. W dzisiejszym komunikacie nie pojawił się jednak zawarty komunikacie grudniowym fragment dotyczący oczekiwanego przez Radę poziomu PKB w 2021 r. („poziom PKB prawdopodobnie pozostanie niższy niż przed pandemią”), co wskazuje na nieznaczny wzrost optymizmu RPP odnośnie do krótkoterminowych perspektyw aktywności gospodarczej. Podobnie jak w grudniu ub. r., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej NBP na aktywność gospodarczą. Rada podtrzymała jednak ocenę, że podwyższona niepewność oraz słabsze niż przed pandemią nastroje podmiotów gospodarczych, wraz z brakiem „wyraźnego i trwalszego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP” będą ograniczać tempo ożywienia gospodarczego.

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 107,1 mld zł).

NBP będzie kontynuował interwencje walutowe

Wydźwięk cytowanego wyżej fragmentu wskazującego na niezadowalającą skalę deprecjacji kursu złotego został wzmocniony w dzisiejszym komunikacie poprzez bezpośrednie odniesienie do prowadzonych przed NBP od grudnia ub. r. interwencji walutowych. Rada zaznaczyła, że „w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”. Jest to zgodne z naszym scenariuszem, w którym interwencje walutowe w celu osłabienia kursu złotego będą w najbliższych tygodniach kontynuowane mimo niesprzyjającego ich skuteczności otoczenia rynkowego (globalnych i krajowych czynników oddziałujących w kierunku aprecjacji kursu złotego). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w najbliższych tygodniach kurs EURPLN będzie utrzymywał się powyżej 4,50, a jego trwały i stopniowy spadek poniżej tego poziomu rozpocznie się w II kw. br.

Obniżka stóp procentowych nadal wariantem bazowym

Podtrzymujemy prognozę, zgodnie z którą RPP obniży stopę referencyjną NBP z 0,10% do 0,00% w I kw. br. (najprawdopodobniej w marcu). Scenariusz ten jest spójny z oczekiwanym przez nas w I kw. wysokim poziomem obostrzeń, których celem będzie ograniczenie ryzyka trzeciej fali pandemii COVID-19, a także kontynuacją interwencji walutowych w celu osłabienia kursu złotego. Należy jednak podkreślić, że ostatnie zmiany w sposobie komunikacji NBP z otoczeniem sugerują, że przewidywalność polityki pieniężnej w Polsce istotnie się obniżyła i przyszła ścieżka stóp procentowych NBP charakteryzuje się podwyższoną niepewnością (por. MAKROmapa z 11.01.2021). Ponadto, wspomniany wyżej lekki wzrost optymizmu dotyczący tempa powrotu aktywności gospodarczej do poziomu sprzed pandemii sygnalizuje lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy stóp procentowych. Nadal oczekujemy, że cykl zaostrzenia polityki pieniężnej rozpocznie się w listopadzie 2022 r. (podwyżka stopy referencyjnej o 0,10 pkt. proc.). Wsparciem dla tej prognozy jest oczekiwana w listopadowej projekcji NBP bardzo wysoka dynamika PKB w 2022 r. (por. MAKROpuls z 06.11.2020).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!