Analizy i badania

Łatwiejszy dostęp do ksiąg wieczystych

<p style="text-align: justify;"><strong>1 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy ułatwiające i porządkujące dostęp do ksiąg wieczystych. Od tego dnia zarówno przeglądanie, jak i pobieranie odpisów z ksiąg wieczystych, odbywa się poprzez teleinformatyczny system Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW), który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: </strong><a href="https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do."><strong>https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do.</strong></a><strong> </strong><strong>Załatwienie spraw wymagających odpisów z księgi, takich zaciągnięcie kredytu hipotecznego czy dokonanie czynności dotyczącej nieruchomości u notariusza, powinno stać się łatwiejsze.</strong><strong></strong></p>

>

W pierwszej kolejności, EKW pozwala na bezpłatne przegl?danie ksi?g wieczystych i umożliwia wgl?d we wszystkie działy danej księgi. Informacje wyświetlone w EKW można wydrukować bezpośrednio z komputera. Taki wydruk ma jednak jedynie wartość informacyjn?, nie posiada waloru dokumentu wydanego przez s?d.

W celu uzyskania odpisu lub wyci?gu z księgi wieczystej, posiadaj?cego moc dokumentu wydanego przez s?d, należy skorzystać z drugiej funkcjonalności EKW – złożenia wniosku o wydanie dokumentu. Wniosek taki można obecnie złożyć wył?cznie za pośrednictwem teleinformatycznego systemu EKW, złożenie wniosku w papierowej postaci nie jest możliwe.

Składaj?c wniosek o odpis lub wyci?g należy wybrać formę odbioru dokumentu:

  • dostarczenie dokumentu w pliku PDF do samodzielnego wydruku
  • lub korespondencyjne wydanie dokumentu poprzez wysłanie na adres wnioskodawcy papierowej wersji dokumentu z pieczęciami s?du.

Co istotne, dokument w obu wersjach ma tak? sam? moc – moc dokumentu wydanego przez s?d.

Nowości? w stosunku do poprzedniej regulacji jest możliwość wyst?pienia o wyci?g z księgi wieczystej (do tej pory można było ż?dać jedynie odpisu zupełnego lub zwykłego księgi). Wyci?g stanowi wykaz informacji wyodrębnionych wskazanym działem lub działami księgi wieczystej. Jest przydatny, gdy wnioskodawca potrzebuje jedynie konkretnej informacji z księgi – np. informacji o wpisanej hipotece na rzecz banku.

Wniosek o wydanie dokumentu z księgi wieczystej podlega opłacie. System EKW akceptuje jedynie płatność dokonywan? online. Wysokość opłaty od wniosku różni się w zależności od rodzaju ż?danego dokumentu i sposobu jego dostarczenia:

Odpis zwykły

Odpis zupełny

Wyci?g z księgi

Dokument do samodzielnego wydruku

20 zł

50 zł

5 zł za wyci?g z jednego działu księgi

Korespondencyjne wydanie opieczętowanego dokumentu

30 zł

60 zł

15 zł za wyci?g z jednego działu księgi

Korzystanie z systemu teleinformatycznego EKW wymaga znajomości numeru księgi wieczystej danej nieruchomości. Jeśli znamy jedynie adres nieruchomości, numer księgi wieczystej można ustalić w wydziale geodezji Urzędu Miasta lub Gminy, w którym położona jest dana nieruchomość.

Aleksandra Jankowska

+48 22 50 50  738

aleksandra.jankowska@eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!