Analizy i badania

Kurs PLNCZK będzie stabilny

<p style="text-align: justify;">Narodowy Bank Czech (CNB) jest jedynym bankiem w regionie, który w zdecydowany sposób normalizował politykę pieniężną w ostatnich kwartałach. W czerwcu zarząd CNB podjął decyzję o podwyżce dwutygodniowej stopy REPO (dalej stopy procentowej) z 0,75% do 1,00%. Coraz więcej czynników sygnalizuje rosnące prawdopodobieństwo kolejnej podwyżki już w najbliższych miesiącach. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący perspektyw polityki pieniężnej w Czechach i spójny z nim scenariusz dla kursu złotego względem korony czeskiej.</p>

>

Tempo wzrostu gospodarczego w Czechach obniżyło się do 4,2% r/r w I kw. wobec 5,0% w IV kw. ub. r. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tendencja spadkowa będzie kontynuowana ze względu na prognozowane przez nas spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz efekty wysokiej bazy w przypadku popytu krajowego. Wzrost inwestycji ogółem będzie wspierany przez rosn?c? absorbcję środków unijnych, jednak będzie on  jednocześnie ograniczany przez normalizację polityki pieniężnej przez CNB. Czynnikami ograniczaj?cymi skalę spowolnienia będzie ekspansywna polityka fiskalna rz?du oraz przyspieszenie wzrostu inwestycji publicznych.

Naszym zdaniem, że ewentualne nałożenie ceł w wysokości 25% na eksport samochodów z UE do USA miałoby ograniczony negatywny wpływ na czesk? gospodarkę. Eksport samochodów bezpośrednio do USA stanowi zaniedbywaln? część handlu zagranicznego Czech. Eksport części i komponentów (do samochodów produkowanych np. w Niemczech, a następnie eksportowanych do USA) ma większe znaczenie. Jednak ze względu na łatwość reorientacji geograficznej eksportu czeskiej branży motoryzacyjnej, obserwowane obecne duże zaległości w realizacji zamówień na samochody (co oznacza, że nawet w przypadku gwałtownego załamaniu popytu moce produkcyjne będ? w pełni wykorzystane jeszcze przez kilka miesięcy) oraz umiarkowan? elastyczność cenow? popytu USA na samochody, wpływ ten również będzie ograniczony. Podwyższone prawdopodobieństwo nasilenia tendencji protekcjonistycznych w handlu światowym w nadchodz?cych kwartałach i rosn?ce ryzyko spowolnienia globalnego wzrostu PKB w większym stopniu przyczyniłoby się do wyhamowania wzrostu gospodarczego w Czechach. Obecnie nie przyjmujemy jednak eskalacji wojen handlowych jako scenariusza bazowego. W rezultacie prognozujemy, że dynamika PKB wyniesie 3,3% w 2018 r. i 3,1% w 2019 r.

Stopa bezrobocia w Czechach wyniosła 2,3% w maju i ukształtowała się na najniższym poziomie wśród krajów Unii Europejskiej. Ograniczenia podażowe na rynku pracy (trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników) oddziałuj? w kierunku szybkiego wzrostu nominalnych wynagrodzeń (8,6% r/r w I kw. wobec 7,4% w IV kw. ub. r.). Ze względu na malej?ce możliwości absorpcji przez przedsiębiorców wyższych kosztów pracy przez spadek marż oczekujemy, że będzie on oddziaływał w kierunku zwiększenia inflacji bazowej w kolejnych kwartałach. Wzrost inflacji PPI wykazuj?cej siln? korelację z tempem wzrostu cen konsumenckich – do 2,9% r/r w czerwcu z 1,5% w maju – stanowi wsparcie dla naszej oceny. Jednocześnie wyższe ceny ropy przyczyni? się tylko do przejściowego wzrostu inflacji i ze względu na efekty wysokiej bazy będ? oddziaływać w kierunku jej spadku w 2019 r. Ponadto relatywnie niska inflacja w strefie euro będzie ograniczać tempo wzrostu cen w Czechach. Uwzględniaj?c powyższe czynniki, uważamy, że inflacja ogółem wyniesie 2,2% r/r w 2018 r. i obniży się do 1,9% w 2019 r.

Uważamy, że dwie kwestie s? szczególnie istotne przy budowaniu scenariusza dotycz?cego polityki pieniężnej w Czechach. Po pierwsze, CNB ma bardzo skrupulatne podejście do celu inflacyjnego (2,0%). Zdaniem banku centralnego istotne ryzyko nawet niewielkiego i trwałego jego przekroczenia uzasadnia zaostrzenie polityki pieniężnej. Po drugie, CNB stara się jak najszybciej znormalizować politykę pieniężn? (tj. doprowadzić stawkę PRIBOR 3M do poziomu stopy równowagi równej ok. 3,00%), o ile pozwalaj? na to warunki makroekonomiczne. Celem takiego działania jest stworzenie bufora w polityce pieniężnej na wypadek przyszłego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

Ze względu na zarysowan? powyżej funkcję reakcji, w czerwcu CNB zdecydował się podnieść stopy procentowe. Głównymi argumentami za zacieśnieniem polityki pieniężnej były kształtowanie się inflacji powyżej czerwcowej prognozy CNB, brak materializacji przewidywanego w projekcji umocnienia korony (a w zasadzie osłabienie kursu ze względu na wyprzedaż aktywów na rynkach wschodz?cych) stanowi?cy  czynnik proinflacyjny, podwyższone ceny ropy oraz obawy, że ograniczenia podażowe na rynku pracy przyczyni? się do wyraźnego wzrostu inflacji w przyszłości.

Kurs EURCZK nie umocnił się po czerwcowej decyzji CNB, a jego poziom jedynie ustabilizował się. W rezultacie kształtuje się on nadal wyraźnie powyżej ścieżki przedstawionej w majowej projekcji banku centralnego i stanowi czynnik ryzyka w górę dla projekcji inflacji CNB. Ponadto, czynnikiem sprzyjaj?cym osłabieniu czeskiej waluty będzie zamykanie długich pozycji otwartych przez inwestorów przed uwolnieniem kursu korony. Dodatkowo inflacja CPI ukształtowała się w czerwcu na poziomie 2,6% r/r (znacz?co powyżej celu inflacyjnego i poziomu zakładanego w projekcji). Zgodnie z Minutes po czerwcowym posiedzeniu CNB, a zarz?d CNB obawia się, że napięcia na rynku pracy mog? doprowadzić do przyspieszenia inflacji. W rezultacie w naszym scenariuszu bazowym oczekujemy, że CNB podniesie w sierpniu stopy procentowe o 25 pb. Dostrzegamy ryzyko, że ze względu na zmieniaj?ce się warunki makroekonomiczne stopy procentowe pozostan? bez zmian w sierpniu i oczekiwane przez nas zacieśnienie polityki pieniężnej zmaterializuje się dopiero w kolejnych miesi?cach przed końcem br. Prognozujemy, że stopy procentowe zostan? poniesione ł?cznie o 75 pb w 2019 r. do 2,00% na koniec roku. Ta prognoza jest spójna z naszym scenariuszem dotycz?cym polityki pieniężnej EBC (podwyżka stopy depozytowej o 15 pb w III kw. 2019 r. i 25 pb w IV kw. 2019 r. oraz podwyżka głównej stopy procentowej o 25 pb w IV kw. 2019 r.). Uważamy, że decyzje podejmowane przez EBC będ? miały istotny wpływ na politykę pieniężn? w Czechach.

Stopniowe zacieśnienie polityki pieniężnej w Czechach będzie oddziaływało w kierunku łagodnego umocnienia kursu korony względem euro (kurs EURCZK równy 25,30 na koniec 2018 r. i 24,80 na koniec 2019 r.). Umocnienie korony będzie również wspierane przez oczekiwan? przez nas aprecjację euro względem dolara. Bior?c pod uwagę oczekiwane przez nas kształtowanie się kursu EURPLN (por. tabela kwartalna) prognozujemy, że w kolejnych kwartałach kurs PLNCZK ustabilizuje się w okolicy obserwowanego obecnie poziomu (5,93-5,98).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!