Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi rynku

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do poziomu 1,93 (spadek o 6pb), 5-letnie do poziomu do 2,39 (spadek o 11pb), a 10-letnie do 2,79 (spadek o 13pb).</p>

>

W ubiegłym tygodniu doszło do wyraźnego obniżenia stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkiem niemieckim. Spadek stawek IRS był szczególnie widoczny w pi?tek, co zwi?zane było z publikacj? słabszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro (patrz powyżej). W ubiegłym tygodniu doszło także do zmniejszenia spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami, czemu sprzyjało obniżenie niepewności zwi?zanej z kryzysem wokół KNF (por. MAKROmapa z 19.11.2018). Lepsze od oczekiwań krajowe dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej nie miały istotnego wpływu na krzyw?.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będ? wstępne dane o inflacji w Polsce, które w przypadku realizacji naszej niższej o konsensusu rynkowego prognozy mog? przyczynić się do spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Uważamy, że przeciwny efekt będ? miały wstępne dane o inflacji w strefie euro. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS mog? oddziaływać publikacja Minutes z listopadowego posiedzenia FOMC, liczne zaplanowane na ten tydzień wyst?pienia przedstawicieli najważniejszych banków centralnych (w tym M. Draghiego - prezesa EBC, J. Powella - prezesa FED oraz T. Jordana – prezesa SNB), a także szczyt przywódców państw G20. Uważamy, że finalny szacunek polskiego PKB w III kw., jak również publikacje danych z USA (drugi szacunek PKB w III kw., sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board) oraz z Niemiec (indeks Ifo) będ? neutralne dla rynku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!