Analizy i badania

Korporacyjne fundusze inwestycyjne coraz częściej inwestują w startupy

<p style="text-align: justify;"><strong>W drugim kwartale 2017 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie ponad 40 mld USD, blisko 70% więcej w porównaniu z pierwszym kwartałem br. Liczba transakcji w tym czasie zmniejszyła się jednak o kilka procent, co dobrze ilustruje fakt, że fundusze tego typu podejmują coraz mniej ryzykowane decyzje, preferując inwestycje w bardziej dojrzałe i większe spółki. Systematycznie wzrasta również rola korporacji w finansowaniu startupów – w drugim kwartale 2017 r. blisko 25% wszystkich transakcji na całym świecie zostało zrealizowanych przez tzw. korporacyjne fundusze venture capital – wynika z badania KPMG. </strong></p>

>

W II kwartale 2017 r. ł?czna kwota zainwestowanych środków wyniosła ponad 40 mld USD, co jednak oznacza spadek o 14,2% w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. W  ostatnim kwartale ponownie pojawiło się kilka jednorożców (spółek o wartości ponad 1 mld USD) i jednocześnie wzrosła średnia wartość inwestycji w pojedyncz? spółkę realizowan? przez fundusze – w przypadku finansowania we wczesnej fazie rozwoju (tzw. seed) ogólnoświatowa mediana wyniosła 1,4 mln USD (w 2010 było to tylko 0,4 mln USD). Jak wynika z raportu KPMG, liczba transakcji w II kwartale br. spadła o 24% w porównaniu z II kwartałem 2016 r.

Także w Europie fundusze typu venture capital preferuj? dojrzałe spółki

Wartość inwestycji funduszy venture capital w Europie w pierwszych dwóch kwartałach br. wyniosła   4,1 mld USD, co stanowi zaledwie około 10% wszystkich transakcji dokonywanych przez fundusze na całym świecie w tym czasie. Inwestycje w Europie maj? na ogół mniejsze rozmiary – mediana w przypadku finansowania we wczesnej fazie (tzw. seed) wyniosła 1  mln USD. Badanie przeprowadzone przez KPMG wskazuje, że podobnie jak w innych regionach, fundusze europejskie inwestuj? coraz ostrożniej, wybieraj?c przede wszystkim dojrzałe spółki, które odnotowuj? już zyski.

Rośnie znaczenie startupów biotechnologicznych

Fundusze venture capital coraz bardziej koncentruj? się na inwestycjach w spółki produkuj?ce oprogramowanie – 48% środków inwestowanych przez fundusze służy finansowaniu firm software’owych. Rośnie również znaczenie startupów biotechnologicznych – na inwestycje w takie firmy fundusze przeznaczyły 3,9 mld USD w dwóch pierwszych kwartałach br.

Technologie cyfrowe przyczyniaj? się coraz bardziej do rewolucji w obszarze ochrony zdrowia. Nie tylko w genetyce, lecz także przy tworzeniu nowych cz?steczek i molekuł przydatnych w terapiach, czy również w prewencji zdrowotnej i rehabilitacji. Bior?c pod uwagę systematycznie rosn?ce nakłady finansowe na ochronę zdrowia nie należy się dziwić, że fundusze s? coraz bardziej otwarte na sektor biotechnologiczny. Także amerykańskie korporacje, będ?ce liderami cyfrowego biznesu IT coraz odważniej inwestuj? w spółki biotechnologiczne mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w  sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i  w  Europie Środkowo-Wschodniej.

Startupy coraz śmielej wkraczaj? do branży samochodowej

W pierwszej połowie 2017 r. zainwestowano ponad 250 mln USD w startupy z branży „autotech”, która obejmuje nie tylko cyfrowe rozwi?zania wykorzystywane wył?cznie w samych samochodach, lecz również takie, które mogę wspomóc bezpieczeństwo, sprzedaż samochodów, procesy zarz?dzania flot? czy ubezpieczenia pojazdów.

Przemysł samochodowy znajduje się obecnie w fazie dynamicznych zmian technologicznych. Olbrzymie znaczenie dla banży samochodowej ma rozwój rozwi?zań cyfrowych, w szczególności zwi?zanych ze sztuczn? inteligencj? oraz internetem rzeczy mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i  mediów w KPMG w Polsce i  w Europie Środkowo-Wschodniej.

Korporacyjne fundusze inwestycyjne coraz ważniejszymi graczami na rynku inwestycji w  startupy

Analizy KPMG pokazuj? również, że korporacje coraz bardziej interesuj? się startupami. Tzw.  korporacyjne fundusze inwestycyjne brały udział w prawie 25% transakcji na całym świecie, podczas gdy 2010 r. tylko 12% inwestycji było realizowanych przez korporacje.

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego korporacje s? świadome, że musz? pozyskiwać innowacje z zewn?trz. Dlatego zakładaj? własne fundusze typu venture capital, które oprócz budowy wartości portfela inwestycyjnego maj? przede wszystkim na celu inwestowanie w startupy tworz?ce rozwi?zania wspomagaj?ce rozwój korporacji. W obecnej sytuacji także największe polskie grupy kapitałowe powinny tworzyć własne korporacyjne fundusze inwestycyjne, aby efektywniej pozyskiwać innowacje mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i  w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wielka Brytania nadal najważniejszym rynkiem VC w Europie, Niemcy na 2. miejscu

Z raportu KPMG wynika, że większość krajów europejskich zdaje sobie sprawę z kluczowego znaczenia startupów dla krajowych gospodarek. St?d też coraz częściej s? podejmowane inicjatywy ukierunkowane na zbudowanie systemu finansowania startupów we wczesnej fazie, takie jak np. dalszy rozwój programu British Business Park w Wielkiej Brytanii, plany niemieckiego rz?du odnośnie utworzenia specjalnego funduszu, który przez cztery lata przeznaczy ok. 500 mln EUR na inwestycje w startupy, czy francuskie plany utworzenia funduszu w wysokości 11 mld EUR, który ma być przeznaczony na finansowanie innowacyjnych spółek.

Wielka Brytania nadal jest najważniejszym rynkiem venture capital w Europie. W II kwartale 2017 r. blisko 35% wartości wszystkich europejskich inwestycji było lokowanych na brytyjskim rynku. Niemcy s? drugim w kolejności rynkiem w Europie, na który przypada 16% europejskich inwestycji.

Berlin z ponad 500 mln EUR zainwestowanymi w startupy w II kwartale 2017 r. staje się coraz ważniejszym „hubem” dla startupów w Europie. Na pewno warto, żeby Warszawa czy inne polskie aglomeracje aspiruj?ce do pozycji centrów startupowych, przyjrzały się dokładnie systematycznym działaniom, które przyczyniły się do sukcesu Berlina mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i  w  Europie Środkowo-Wschodniej.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie kpmg.pl

****

O RAPORCIE:

Raport pt. „Venture Pulse Q2 2017” należy do cyklu kwartalnych publikacji nt. sektora venture capital, opracowywanych przez KPMG International. Przedstawia sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i  regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw. super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z II kwartału finansowego 2017 roku.

****

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!