Koniunktura w strefie euro najlepsza od 6 lat

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w kwietniu do 56,7 pkt. wobec 56,4 pkt. w marcu, co jest jego najwyższym poziomem od kwietnia 2011 r.</p>

>

Wzrost indeksu wynikał z wyższych wartości jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie, co wskazuje na szeroki sektorowy zakres poprawy koniunktury w strefie euro.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje dalszy wzrost składowej dla bież?cej produkcji do 56,7 pkt. wobec 56,4 pkt. w marcu. Jednocześnie subindeksy dla zaległości produkcyjnych oraz nowych zamówień obniżyły się tylko nieznacznie (o 0,4 pkt.), kształtuj?c się powyżej swoich średnich poziomów z I kw. br. Należy zaznaczyć, że obniżenie składowej dla nowych zamówień w ramach zagregowanego indeksu PMI wynikało z pogorszenia koniunktury w usługach, podczas gdy tempo napływu nowych zamówień w przetwórstwie dalej przyspieszyło do najwyższego poziomu od marca 2011 r. Wysokie wykorzystanie mocy wytwórczych skłoniło przedsiębiorców do zwiększenia liczby etatów – składowa dla zatrudnienia w całej gospodarce strefy euro wzrosła w kwietniu się najwyższego poziomu od lipca 2007 r., a liczba pracowników w przetwórstwie rosła w kwietniu w najszybszym tempie od maja 2000 r. Sygnalizuje to dobre perspektywy wzrostu gospodarczego w kolejnych miesi?cach. Kwietniowe wyniki badań koniunktury stanowi? jednocześnie istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w strefie euro w II kw. nie zmieni się w porównaniu do I kw. i wyniesie 0,4%. Autorzy badania – na podstawie kwietniowej wartości indeksu PMI – szacuj?, że tempo wzrostu gospodarczego w obszarze wspólnej waluty wyniesie 0,7% kw/kw.

W ujęciu geograficznym zwiększenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano we wszystkich krajach strefy euro objętych badaniem, poza Niemcami. Poprawa koniunktury we Francji – do najwyższego poziomu od maja 2011 r. – wynikała ze wzrostu składowych zarówno dla aktywności w usługach, jak i bież?cej produkcji w przetwórstwie. Z kolei w Niemczech zaobserwowano spadek zagregowanego indeksu PMI wynikaj?cy z niższych wartości składowej dla aktywności w usługach oraz subindeksu dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. Warto zwrócić uwagę, że zagregowany indeks PMI dla Francji trzeci miesi?c z rzędu ukształtował się powyżej wartości dla Niemiec.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zmniejszył się lekko w kwietniu do 58,2 pkt. wobec 58,3 pkt. w marcu, kształtuj?c się jednocześnie znacz?co powyżej swojej średniej wartości z I kw. (57,2 pkt.). Spadek wskaźnika wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, bież?cej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw. Uważamy, że odnotowany w kwietniu spadek indeksu miał charakter jednorazowej korekty i wysoka aktywność w niemieckim przetwórstwie zostanie najprawdopodobniej utrzymana w kolejnych miesi?cach.

Opublikowane w kwietniu wyniki badań koniunktury wskazuj?ce na znacz?cy wzrost zamówień w niemieckim przetwórstwie sygnalizuj? wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na  wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu zwiększy się w II kw. br. do 9,8% wobec 9,2% w I kw. W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego zwiększenia rocznej dynamiki eksportu, która w II poł. przyjmie dwucyfrowy poziom (patrz niżej). Jednocześnie widzimy istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy tempa wzrostu gospodarczego (3,6% r/r w I kw. i 3,7% w II kw.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!