Analizy i badania

Komunikat po posiedzeniu RPP bez zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. Podobnie jak w marcu Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej zwi?zanej z popraw? krajowej koniunktury (…) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”.  

Nuda w polityce pieniężnej  

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że odnotowany w marcu spadek inflacji stanowi wsparcie dla scenariusza jej relatywnej stabilizacji w kolejnych miesi?cach. Obecny na konferencji członek Rady, R. Sura wyraził podobne stanowisko, mówi?c iż jego zdaniem roczne tempo wzrostu cen nie przekroczy 2% na koniec br. Prezes NBP zaznaczył, że obserwowane w ostatnich tygodniach umocnienie złotego oddziałuje antyinflacyjnie. Powtórzył on również swoje stanowisko sprzed miesi?ca, zgodnie z którym stopy procentowe zostan? prawdopodobnie utrzymane na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. Ponownie zaakcentował on, iż "nie widzi zagrożenia” w utrzymywaniu przez RPP ujemnych realnych stóp procentowych. A. Glapiński zaznaczył, że Brexit będzie miał niewielki wpływ na polsk? gospodarkę. Podobne stanowisko wyraził również obecny na konferencji członek RPP J. Kropiwnicki. Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po marcowym posiedzeniu.  

Podwyżki stóp dopiero pod koniec 2018 r.  

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Oczekujemy, że tempo wzrostu cen osi?gnęło maksimum lokalne w I kw. br. i w kolejnych kwartałach będzie się stopniowo obniżać do 1,7% w IV kw. Prognozujemy, że średniorocznie w całym 2017 r. inflacja ukształtuje się na poziomie 1,8% r/r i obniży się do 1,5% w 2018 r. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacz?co poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r. Uważamy, że opublikowana w listopadzie 2018 r. projekcja inflacji NBP wskaże na wzrost prawdopodobieństwa przekroczenia celu inflacyjnego w 2019 r., co skłoni członków Rady do podwyżki stóp procentowych do 1,75%.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!