Analizy i badania

Komunikacja interpersonalna

<p style="text-align: justify;">Komunikacja stanowi podstawę interakcji i relacji społecznych. Prawidłowo komunikując się ze sobą osiągamy wzajemne zrozumienie, uczymy się wyrażać siebie, wywierać wzajemny wpływ, rozwiązywać problemy. Informacje udzielane o sobie dają nam możliwość poznania tego jak widzą je inni ludzie. Sprawne komunikowanie jest przydatne w zaspokajaniu potrzeb, ponieważ jasne ich wyrażenie daje większą szansę na ich realizację.</p> <p>&nbsp;</p>

>

Wymiana informacji umożliwia rozwój, natomiast brak możliwości wymiany myśli i uczuć skazuje na samotność i wyobcowanie. Problemy ze zrozumieniem drugiego człowieka utrudniaj? współdziałanie i wzajemn? pomoc.

Człowiek jest istot? komunikuj?c? się, tak jak jest istot? myśl?c?, emocjonaln? i społeczn?. Znajomość zasad skutecznej komunikacji otwiera drogę do porozumienia się z drug? osob?.

Komunikacja interpersonalna jest to przekaz informacji między osobami, maj?cy doprowadzić do wzajemnego zrozumienia intencji rozmówców.

RODZAJE KOMUNIKACJI

Komunikacja to nie tylko wymiana słów. Komunikowanie się to przekazywanie informacji na wielu poziomach. Wyróżniamy:

-komunikację niewerbaln? – to, co mówimy poza słowami,

-komunikację werbaln? – to co wyrażamy przy pomocy słów.

Należy pamiętać, że proces komunikacji powinien przebiegać w dwóch kierunkach – wtedy będzie on procesem pełnym.

Aby komunikacja była skuteczna i efektywna należy spełnić kilka warunków:

  • Informacja musi być przekazana wjęzyku zrozumiałym dla obu stron – nadawcy i odbiorcy;
  • Musimy zastosować skuteczny nośnik informacji, np. komunikat werbalny, niewerbalny, pisemny;
  • Przekazywana przez nas informacja powinna być wolna od zniekształceń przez czynniki zewnętrzne – ominie j? tzw. szum
  • Informacja zostanie odebrana przez osobę, do której chcemy j? skierować.

Meetingpoint jest polsk? firm? doradztwa personalnego specjalizuj?c? się w rekrutacji i selekcji personelu do pracy w Polsce i za granic?, oraz doradztwie w obszarze zarz?dzania zasobami ludzkimi.  

Od jedenastu lat pracujemy na rzecz pracodawców, pracowników i kandydatów do pracy stale doskonal?c nasze rzemiosło z zakresu poszukiwania pracowników, oceny pracowniczej i oceny kandydatów do pracy oraz doskonalenia kadr. Wspieranie naszych Klientów to nie tylko dostarczanie narzędzi i rozwi?zań, ale przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb pracodawców dotycz?cych zasobów ludzkich, potrzeb i możliwości osób aktywnych zawodowo na wszystkich poziomach rozwoju zawodowego oraz potrzeb i możliwości kandydatów do pracy.

Z naszych doświadczeń, obserwacji, wiedzy i narzędzi jakimi dysponujemy powstaj? nowe narzędzia i rozwi?zania, którymi dzielimy się z innymi.

Na rok 2014 przygotowaliśmy kolejn? porcję wsparcia jakim s? szkolenia otwarte. To specjalny pakiet narzędzi od fachowców i praktyków dla fachowców i praktyków biznesu, które będ? wspierać działania uczestników na polu profesjonalnym i osobistym. Meetingpoint nie tylko rekrutuje, prowadzi oceny pracownicze ale również szkoli i trenuje - „meetingpointTRAINS”!

TRAINS jest części? grupy meetingpoint, doradców ds. oceny pracowniczej, szkoleń i rekrutacji

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wirtualne TARGI PRACY UKSW

Wydarzenie UNIWERSYTECKIE zorganizowane jako nieformalne spotkania studentów i absolwentów z przedstawicielami firm i instytucji tzw. "Recruitment...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!