Juridique & Fiscalité

Komitet Podatkowo-Finansowy - stanowisko firm w zakresie ustawy wdrażającej unijną dyrektywę DAC7

Komitet Podatkowo-Finansowy działający w ramach CCIFP przedstawił swoje stanowisko w zakresie konsultacji projektu z dnia 7 lutego 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Merytorycznego wsparcia udzielił zespół KPMG kierowany przez r. pr. Wojciecha Majkowskiego.

Dnia 1 marca 2023 r. upłynął termin na przekazanie uwag do ww. projektu ustawy, który ma stanowić implementację tzw. dyrektywy DAC7. Nowe regulacje mają przeciwdziałać ograniczonej dostępności danych dotyczących dochodów uzyskanych przez podatników za pośrednictwem platform cyfrowych. Efektem regulacji ma być możliwość stworzenia wspólnych, unijnych ram sprawozdawczości, które są konieczne do zgłaszania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem tychże platform.

W związku z powyższym, Komitet Podatkowo-Finansowy wystosował uwagi do projektu przepisów dotyczące m.in. niejasności definicyjnych, zasad składania informacji i dokonywania ich korekt, technicznych aspektów raportowania czy nadmiernie wygórowanych sankcji administracyjnych oraz karnych skarbowych. Ponadto zwrócono uwagę na szereg występujących już na tym etapie wątpliwości dotyczących projektu ustawy w jej obecnym brzmieniu oraz przyszłych aktów wykonawczych.

Dziękujemy firmom zrzeszonym w Komitecie Podatkowo-Finansowym za wszelkie uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych, a ekspertom z KPMG za wsparcie merytoryczne w procesie wypracowywania wspólnego stanowiska.

 

Do pobrania

Download CCIFP_DAC7_uwagi_do_projektu_ustawy.docx  (DOCX • 283 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!