Analizy i badania

Komisja Europejska (KE) oficjalnie przeszła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia przez Polskę zobowiązaniom państwa członkowskiego

<p style="text-align: justify;">Postępowanie toczy się w następstwie opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych. KE odniosła się do odpowiedzi Polski na stawiane zarzuty i zdecydowała się utrzymać swoje stanowisko, że opublikowana ustawa jest niezgodna z prawem unijnym (wydała tzw. „uzasadnioną opinię”).</p>

>

Polska ma tym samym miesi?c na zastosowanie się do uwag KE. W innym przypadku KE może skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Taki rozwój wydarzeń może skutkować nałożeniem na Polskę kar pieniężnych. Przebieg dalszych procedur oraz analiza ich możliwego krótko- i średnioterminowego wpływu na polsk? gospodarkę zostały szczegółowo przedstawione w MAKROmapie z 07.08.2017. Komunikat KE zbiegł się w czasie z konferencj? agencji S&P dotycz?c? ratingów w krajach Europy Centralnej. Agencja S&P stwierdziła, że spór KE z Polsk? jest już uwzględniony w obecnej ocenie wiarygodności kredytowej Polski. Jednocześnie agencja S&P zasygnalizowała ryzyko w górę dla swojej prognozy wzrostu PKB w Polsce w 2017 r. (3,6%) i zaznaczyła, że aktualizacja ratingu Polski przewidziana na 20 października może być dobr? okazj? do jej rewizji.  Bezpośrednio po decyzji KE doszło do nieznacznego osłabienia złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!