Analizy i badania

Klienci indywidualni kupują więcej samochodów – ten obszar rynku zwiększył się o 7% r/r

<p style="text-align: justify;"><strong>W I kwartale br. zarejestrowano w Polsce 139,9 tys. nowych samochodów osobowych, 15,3 tys. aut dostawczych, 7,2 tys. samochodów ciężarowych, 0,6 tys. autobusów oraz 2,1 tys. motocykli i 1,6 tys. motorowerów. Bardzo dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. Na prowadzenie wysunął się segment małych i średnich SUV-ów, który odnotował 24% wzrost i 29% udział. , kol<a name="_GoBack" target="_blank"></a>ejny – dotychczasowy lider – segment C wzrósł o 5%, zaś segment B o 14%. W 2017 roku eksport produktów motoryzacyjnych z Polski wzrósł o 8,2% r/r i wyniósł 33,1 mld euro. W I kwartale 2018 roku nieco gorszy wynik wypracowały fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce. Z taśm montażowych zjechało 177,9 tys. pojazdów samochodowych, co oznacza spadek o 12,1% r/r.</strong></p>

>

Maleje tempo wzrostu rejestracji samochodów osobowych dokonywanych przez klientów instytucjonalnych

W I kwartale 2018 roku zarejestrowano w Polsce 139,9 tys. nowych samochodów osobowych, tj.  o  11% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W stosunku do 2017 roku można zauważyć, że wzrost w segmencie klientów instytucjonalnych, którzy w I kwartale br. odpowiadali za  65,3% rynku, zmalał do 13,3% po wzroście rok wcześniej o 25%.  

Mimo wyraźnego wzrostu rejestracji przez klientów indywidualnych, od lat mamy do czynienia ze stałym i wzmacniaj?cym się udziałem zakupów firmowych. Wprawdzie tempo popytu na samochody wśród nabywców indywidualnych rośnie, jednak ich udział obniżył się kolejny raz – nawet w najlepszym dla nich okresie tj. w I kwartale bież?cego roku – do niespełna 35%. Pozostaje wierzyć że ta tendencja zostanie powstrzymana, choć obecne wyniki na to nie wskazuj? –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.  

Dynamiczny rozwój segmentu aut z napędem elektrycznym

W I kwartale 2018 r. wzrosła liczba rejestracji we wszystkich segmentach, oprócz kategorii małych i  średnich MPV (-17%), dużych MPV (-12%) oraz kategorii D (-1%). Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie E (+66%) oraz F (+33%)  

Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów elektrycznych. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano ich (ł?cznie z hybrydami plug-in) 340 sztuk. Oznacza to wzrost aż o 114%. Polacy rejestruj? również coraz więcej aut z innymi napędami alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – w  pierwszym kwartale 2018 roku liczba rejestracji w tej grupie zwiększyła się o 14,8% i wyniosła 5,6  tys. sztuk. Wci?ż znacznie więcej pojazdów z napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni – w  ich przypadku odnotowano także większ? dynamikę wzrostu (+23,3%)    mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Wzrost w segmentach pojazdów użytkowych

Przez pierwsze trzy miesi?ce br. zarejestrowano 15,3 tys. nowych samochodów dostawczych (o  DMC<=3,5t), czyli o 5,0% więcej w porównaniu do I kwartału 2017 roku. Rejestracje samochodów ciężarowych zwiększyły się o 14,7,% r/r, do poziomu 7,1 tys. sztuk. Za wzrost w tym okresie odpowiadaj? ich wszystkie segmenty masowe, poza niewielk? części? do 6t. Rynek nowych przyczep i naczep o masie całkowitej powyżej 3,5t wzrósł z kolei o 9,2% – w pierwszym kwartale zarejestrowano 6,9 tys. sztuk. Na uwagę zasługuje szczególnie tempo wzrostu naczep wywrotek (+29%). O 14,2% wzrosła także liczba rejestracji nowych autobusów (DMC>3,5t), których  od  stycznia do marca br. zarejestrowano 627 sztuk. Do wzrostu tej kategorii pojazdów przyczyniły się jedynie autobusy miejskie.  

Wzrost liczby rejestracji autobusów miejskich jest bardzo ważnym sygnałem. Świadczy o  trwaj?cym procesie odnowy wysłużonego taboru miejskiego. Nowe autobusy miejskie nie tylko zwiększ? komfort jazdy pasażerów i podnios? poziom bezpieczeństwa. Przede wszystkim wpłyn? na  znaczn? redukcję szkodliwych emisji i ogóln? poprawę jakości powietrza w miastach i aglomeracjach miejskich, zwłaszcza, że w I kwartale przybyło kolejnych 46 eko-autobusów –  mówi  Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

  

Spadki na rynku motorowerów i motocykli

W pierwszym kwartale 2018 roku zarejestrowano 2,1 tys. nowych motocykli, czyli o 29% mniej niż w  analogicznym okresie 2017 roku.  

W pierwszych trzech miesi?cach tego roku odnotowaliśmy duże spadki w kategorii motorowerów, których wydania zmniejszyły się aż o 55,5% w stosunku do I kwartału 2017 roku. Istotny wpływ na tak? sytuację miało przyspieszone przygotowanie do tegorocznego sezonu w ostatnim kwartale ub.r., kiedy obserwowaliśmy wzrost rejestracji przed zmian? wymagań z pocz?tkiem 2018 roku normy Euro 4  dla  nowych pojazdów tej kategorii  mówi  Mirosław Michna, partner w  dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w  Polsce.

Dynamicznie zwalnia produkcja w fabrykach ulokowanych w Polsce

W pierwszym kwartale 2018 roku ogółem wyprodukowano w Polsce 177,9 tys. pojazdów samochodowych, aż o 12,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.  

Najbardziej zmniejszyła się produkcja samochodów osobowych – od stycznia do marca z  taśm zjechało 130,4 tys. sztuk, o 17,5% mniej niż przed rokiem. Nieco wolniej spadła liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego (-2,4%).  

Wzrost eksportu produktów motoryzacyjnych

Aktualne dane Eurostatu pozwalaj? także podsumować w ujęciu rozszerzonym, eksport motoryzacyjny z Polski w całym 2017 roku. Przez 12 miesięcy wyeksportowano produkty motoryzacyjne o  wartości 33,1 mld euro. Motorem wzrostu były zarówno podzespoły, części i  akcesoria motoryzacyjne (w tymi silniki), których eksport sięgn?ł 21,1 mld euro (+ 7,0% r/r), jak i  pojazdy silnikowe, których wyeksportowano za 12,1 mld euro tj. o 10,4 % więcej niż rok wcześniej.  

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres  biuroprasowe@kpmg.plorazanna.materzok@pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q2/2018 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.  

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszaj?c? oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie  pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?    stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl,  tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Jakub Faryś, e-mail:  jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701
Anna Materzok, e-mail:  anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!