Analizy i badania

Kiedy w organizacji opłaca się wdrożyć RPO

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Recruitment Process Outsourcing (RPO), czyli outsourcing procesu rekrutacji jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez organizacje, którym w czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, zależy na zatrudnieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu, w możliwie najkrótszym czasie. Ekspert LeasingTeam Group przedstawia powody, dla których organizacjom opłaca się przekazać realizację procesu rekrutacji wyspecjalizowanym podmiotom. </strong></span></span></p>

>

Pozyskiwanie zaangażowanych pracowników jest jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju każdej organizacji. Aktualnie coraz więcej firm zmaga się z trudnościami w docieraniu do talentów, które mogłyby budować przewagę konkurencyjn? przedsiębiorstwa. Jednocześnie firmy poszukuj? rozwi?zań, które nie tylko zwiększ? efektywność procesów rekrutacyjnych czy zmniejsz? zaangażowanie w ich realizację działu HR, ale także będ? optymalizowały koszty. Dla wielu z organizacji oczywistym rozwi?zaniem jest współpraca z firmami realizuj?cymi RPO. W jakich sytuacjach wdrożenie RPO staje się rozwi?zaniem optymalizuj?cym procesy biznesowe w organizacji, wyjaśnia ekspert LeasingTeam.  

Potrzeba odci?żenia wewnętrznego działu HR  

Jeszcze do niedawna przedsiębiorstwa nie dostrzegały strategicznej roli HR w organizacji, przypisuj?c jej przede wszystkim rekrutowanie pracowników. Obecnie znaczenie funkcji personalnej rośnie, a działy HR staj? się jednymi z kluczowych w strukturach organizacji, realizuj?c tak ważne zadania jak: tworzenie i optymalizacja polityki personalnej, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy, motywowanie pracowników czy planowanie ich rozwoju i szkoleń. Jednak pogodzenie realizacji strategicznych zadań z szybkim reagowaniem na potrzeby rekrutacyjne staje się dużym wyzwaniem. Tym samym, na pozyskanie kluczowych dla rozwoju organizacji talentów pozostaje niewiele czasu. W dotarciu do najlepszych kandydatów na rynku liczy się szybkość działania oraz umiejętność wykorzystania zróżnicowanych kanałów dotarcia. Niestety, ze względu na konieczność ci?głego wspierania biznesu przez HR, na takie działania zwyczajnie brakuje czasu. Najlepszym rozwi?zaniem jest powierzenie zlecenia firmie specjalizuj?cej się w rekrutacjach, która ma przygotowan? kadrę, sprawdzone narzędzia i możliwość pozyskiwania kandydatów w najbardziej efektywny sposób.  

Przekazanie procesu rekrutacji doświadczonej firmie doradztwa personalnego pozwala zachować oczekiwan? jakość, dotrzymać terminu i spełnić oczekiwania wewnętrznych klientów. Kluczem do udanej współpracy pomiędzy stronami jest szczegółowe uzgodnienie z klientem jego oczekiwań i analiza potrzeb, uwzględniaj?ca opis wszystkich etapów rekrutacji oraz określenie czasu ich realizacji – podkreśla Andrzej Trela, Dyrektor Działu Sprzedaży w LeasingTeam Group.  

Przeniesienie odpowiedzialności za ochronę danych osobowych kandydatów  

W kontekście nowego, już od roku obowi?zuj?cego rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych, które nakłada na przedsiębiorców obowi?zek dostosowania swoich działań do nowych regulacji do 25 maja 2018 r., odpowiedzialność za przetwarzanie zgromadzonych w procesie rekrutacji, często setek aplikacji kandydatów przechodzi na firmę doradztwa personalnego. Przekazanie rekrutacji podmiotowi zewnętrznymu jest dużym odci?żeniem dla organizacji, która unika ewentualnych kar za niezastosowanie się do nowych regulacji. Naruszenie przepisów wi?że się z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorcę wysokich kar finansowych do 20.000.000 euro lub 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.  

Dostęp do talentów z poziomu stanowisk specjalistycznych i menedżerskich  

W przypadku rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie wykorzystanie RPO daje możliwość zidentyfikowania i pozyskania talentów najlepiej dopasowanych do aktualnych potrzeb organizacji. Firmy rekrutacyjne poświęcaj? czas na dokładne zrozumienie długofalowej strategii organizacji, co przekłada się na dopasowanie kandydatów zarówno do stanowiska, jak i kultury organizacji. Warunkiem skutecznego działania jest dywersyfikowanie kanałów dotarcia, co pozwala pozyskać kandydatów o unikalnych kompetencjach i umiejętnościach, gotowych do objęcia najbardziej wymagaj?cych stanowisk. W przypadku takich pozycji niezwykle istotna jest weryfikacja potencjalnych kandydatów poprzez poddanie ich testom psychologicznym i testom kompetencji, a w niektórych przypadkach zaproszenie do udziału w autorskim programie Assessment Center.  

Popularność RPO wśród pracodawców będzie rosła, ponieważ rynek zmienia się i pracownicy coraz odważniej podejmuj? decyzję o zmianie pracy. Specjalistyczne i menedżerskie stanowiska nie mog? przez dłuższy czas pozostawać nieobsadzone, ponieważ to ryzykowne dla organizacji. W wielu przypadkach jedynie RPO pozwala szybko zrealizować nawet bardzo wymagaj?cy proces rekrutacji – komentuje Andrzej Trela z LeasingTeam Group.  

Firmy, które posiadaj? doświadczenie w rekrutacjach specjalistycznych i menedżerskich, dysponuj? szerok? baz? sprawdzonych kandydatów, a ich rekruterzy własnymi kontaktami wśród ekspertów w określonych branżach b?dź dziedzinach. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza kiedy w organizacji nagle pojawi się pilna potrzeba obsadzenia jednego z wyższych stanowisk.  

Niechęć do inwestowania w narzędzia rekrutacyjne  

W przypadku poszukiwania kandydatów na wyspecjalizowane stanowiska, wymagaj?ce posiadania niszowej wiedzy lub doświadczenia, publikacja ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych może nie przynieść poż?danego efektu. Bardzo często osoby, na których pozyskaniu zależy firmie, maj? już pracę, s? z niej zadowolone, w zwi?zku z czym nie przegl?daj? ofert pracy. S? to kandydaci pasywni, do których dotarcie wymaga zastosowania bardziej zaawansowanych, często proaktywnych metod rekrutacji takich jak np. direct search, czyli poszukiwania bezpośrednie. Rozwi?zanie to jest powszechnie stosowane przez firmy doradztwa personalnego. Ponadto, firmy specjalizuj?ce się w rekrutacjach dysponuj? własnymi bazami kandydatów oraz systemami informatycznymi wspieraj?cymi rekrutacje, które umożliwiaj? sprawne przeszukanie i selekcję ogromnej ilości danych. Korzystaj? także z nowoczesnych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak portale społecznościowe, aplikacje mobilne oraz współpracuj? z różnymi organizacjami branżowymi i uczestnicz? w targach, konferencjach, spotkaniach biznesowych, co daje im znacznie większe możliwości penetracji rynku kandydatów. Zastosowanie tak wielu różnych kanałów i metod dotarcia jest bardzo kosztowne i niestety niewiele organizacji może sobie pozwolić na takie rozwi?zanie. W zwi?zku z tym, powierzenie rekrutacji firmie zewnętrznej, będzie dla firmy zarówno dodatkow? oszczędności?, jak i zwiększy szansę na dotarcie do odpowiednich kandydatów.  

Elastyczne dopasowanie do aktualnych potrzeb rekrutacyjnych  

RPO jest rozwi?zaniem stosowanym tylko wtedy, gdy firma ma w danej chwili potrzeby rekrutacyjne. Oznacza to, że organizacje mog? z niego korzystać w sposób dostosowany do własnych potrzeb. Firmy świadcz?ce usługi RPO s? elastyczne i maj? struktury, które pozwalaj? im dopasować się do każdej sytuacji. W zależności od potrzeb mog? angażować do procesu wielkie zespoły rekrutacyjne lub kilku konsultantów. Niezależnie od wielkości angażowanych zasobów firma powierzaj?ca proces rekrutacji zazwyczaj zapłaci za obsadzone wakaty.  

Mniejszy koszt rekrutacji  

Przeprowadzenie rekrutacji własnymi siłami ze względu na koszty publikacji ogłoszeń, rozwi?zań technologicznych oraz czasu wszystkich osób zaangażowanych w proces często bywa droższe niż przekazanie jej na zewn?trz. Pośrednim kosztem prowadzenia procesu rekrutacji ad hoc może być przedłużaj?cy się okres wolnego wakatu czy niedopasowanie kandydata do stanowiska. Firma przejmuj?ca odpowiedzialność za realizację procesu, już z racji swojego doświadczenia, specjalizacji, zasobów i dostępu do zaawansowanych narzędzi, stosuje najefektywniejsze rozwi?zania, co wpływa na skrócenie czasu obsadzania wakatu. Warto również wspomnieć, że prowadz?c rekrutacje we własnym zakresie, firmy bior? na siebie ryzyko niewłaściwego doboru kandydata, co wi?że się z konieczności? powtórzenia całego procesu i podwójnym, często niemałym wydatkiem.  

W przypadku współpracy z firm? doradztwa personalnego ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów zostaje wyeliminowane, dzięki gwarancji, której długość zależy od poziomu i specyfiki danego stanowiska. Zazwyczaj może ona wynosić nawet 12 miesięcy. Jeśli w określonym czasie wybrany kandydat nie sprawdzi się lub zrezygnuje z pracy z przyczyn niezależnych od pracodawcy, firma rekrutacyjna zrealizuje proces ponownie, bez dodatkowych kosztów po stronie klienta informuje Andrzej Trela.  

Zmniejszenie rotacji  

Niedopasowanie do stanowiska b?dź kultury organizacyjnej firmy jest częstym powodem późniejszej rezygnacji kandydata z pracy. Wynika ono najczęściej z błędów popełnionych w trakcie trwania procesu rekrutacji. Profesjonalny i zaufany partner HR jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji przeprowadzi rozmowy z menedżerami liniowymi i przyszłymi przełożonymi poszukiwanych pracowników oraz przeanalizuje oczekiwania wobec profilu idealnego kandydata, charakterystykę pracy i wartości promowane w organizacji. Dzięki temu w trakcie rekrutacji firma realizuj?ca usługę RPO zwróci uwagę nie tylko na kompetencje i umiejętności kandydata, ale też jego dopasowanie do kultury organizacji.  

Każda firma potrzebuje kompetentnych i zaangażowanych pracowników, aby skutecznie realizować swoje cele biznesowe i budować przewagę konkurencyjn?. Wdrożenie RPO w organizacji, we współpracy z zaufanym partnerem, pozwoli m.in. zwiększyć trafność rekrutacji, zmniejszyć koszty prowadzonych procesów czy elastycznie reagować na pojawiaj?ce się potrzeby rekrutacyjne. Będzie to realna korzyść dla firmy, która zyska odpowiednich pracowników i więcej czasu na realizację zadań wspieraj?cych jej główn? działalność.

***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!