Analizy i badania

Kiedy Rekruter dzwoni pierwszy...

<p style="text-align: justify;">W przypadku stanowisk specjalistycznych, wyższych, a także należących do poszukiwanych na rynku pracy, często to rekruter jest stroną, która wykonuje pierwszy ruch wobec kandydata. Argumentów za byciem otwartym na kontakt z nim jest wiele. Konsultanci z wyspecjalizowanych firm doradztwa personalnego doskonale znają dane branże oraz rynek poruszających się w ich ramach pracodawców. Są zatem dla osób szukających pracy nie tylko partnerem do rozmów, ale również doradcą. Warto zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy traktować kontakt z nimi jako jeden z etapow rekrutacji, czy też zbudować na nim relację, która, nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości może przybliżyć do znalezienia wymarzonej pracy.</p>

>

Warszawa, 26 maja 2014 r. – Praca w zawodzie rekrutera, mówi?c w uproszczeniu, polega na znalezieniu kandydata o odpowiednich kompetencjach i zachęceniu go do udziału w procesie rekrutacyjnym. Konsultant ds. rekrutacji jest pośrednikiem pomiędzy pracodawc? a zainteresowan? jego ofert? osob?, a jego celem jest dbanie o korzyść obydwu tych stron, W przypadku stanowisk specjalistycznych, wyższych, lub też ciesz?cych się popularności? u pracodawców, często to rekruter jest stron?, która wykonuje pierwszy ruch wobec poszukiwanej osoby. Warto przy tej okazji odpowiedzieć sobie na pytanie, czy traktować taki kontakt jako jeden z etapów rekrutacji, czy też zbudować na nim relację, która, nawet jeśli nie teraz, to w przyszłości może przybliżyć do znalezienia wymarzonej pracy.

- Reakcje osób, które napotykamy inicjuj?c kontakt jako pierwsi, s? bardzo pozytywne, – komentuje Irina Danielewska, Konsultant w firmie doradztwa personalnego Experis, rekrutuj?cej specjalistów oraz kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii i finansów. – Pracownicy z doświadczeniem w danej branży, a tym samym i większym doświadczeniu w projektach rekrutacyjnych, ceni? sobie kontakt z rekruterem. S? świadomi realiów rynkowych i przyzwyczajeni do telefonów z ofertami pracy. Zdaj? sobie sprawę z zalet podtrzymywania relacji z nami. Podobne nastawienie maj? również specjaliści o niszowych kompetencjach, jak np. informatycy. Nawet jeśli w chwili obecnej nie poszukuj? zatrudnienia, okazuj? zainteresowanie rozmow?. Obserwacje rynku pokazuj? też, że kandydaci, którzy mieli wcześniej z nami kontakt, w momencie podjęcia decyzji o zmianie pracy, odnawiaj? relację. Po upływie pewnego czasu sami rekruterzy pytaj? też kandydata, czy jest otwarty na nowe zawodowe propozycje. Oczywiście czasem zdarzaj? się osoby niezaciekawione ofertami, twierdz?ce że nie rozgl?daj? się za zmian? pracy w ogóle, te jednak s? w zdecydowanej mniejszości, – zaznacza Irina Danielewska.     

Argumentów za byciem otwartym na kontakt z rekruterem jest wiele. Na wstępie warto sobie uświadomić, że ma on z kandydatem wspólny cel, jakim jest zatrudnienie. Znalezienie pracy wymaga czasu, zaangażowania oraz energii. Wysiłek ten w znacznym stopniu ułatwić może wiedza i doświadczenie rekrutera, z którego doradztwa warto skorzystać. Kontakt z nimi to źródło wiedzy na temat miejsc pracy, o których możemy nie dowiedzieć się z ogólnie dostępnych ofert. Pracodawcy nie zawsze prowadz? rekrutacje samodzielnie. Coraz częściej cały proces odbywa się tylko za pośrednictwem konsultantów firm doradztwa personalnego. Pracuj?cy w nich konsultanci prowadz? zazwyczaj po kilka, a czasem i kilkanaście projektów rekrutacyjnych jednocześnie. Zwracaj?c się więc do jednego z nich, można uzyskać informacje na temat większej liczby miejsc pracy. Dotyczy to również rekrutacji na stanowiska wysokiego szczebla, które na ogół s? ukryte.  

Kontakt z kandydatami oraz z pracodawcami pozwala rekruterowi na gromadzenie bogatej wiedzy o rynku pracy. Zna on zarówno opinie pracodawców na temat kwalifikacji kandydatów, jak i preferencje pracowników co do warunków pracy, projektów, technologii, możliwości rozwoju. Wie np. ile obecnie wynosi średnia płaca na poszczególnych stanowiskach oraz od jakich kompetencji uzależnione s? jej wahania. Może zatem pomóc poszukuj?cej pracy osobie podczas ubiegania się o zatrudnienie i negocjowania jego warunków.        

– Po spotkaniu z nami kandydaci często pytaj? o informację zwrotn? na swój temat, – zdradza Irina Danielewska z Experis. – Zawsze chętnie ich udzielam, bo sygnał na temat mocnych i słabych stron kandydata podpowiada mu jak dobrze zaprezentować się przed pracodawc?, ale również wskazuj? kierunek dalszych prac ku doskonaleniu się, co pomoże mu w poszukiwaniu pracy w przyszłości. Pokazuję też jak skonstruować CV, by przyci?gało jeszcze większ? uwagę. Jeśli dochodzi do spotkania z potencjalnym pracodawc?, doradzam w jaki sposób należy się do nich przygotować, czego unikać a na co kłaść większy nacisk. To cenne wskazówki, które mog? pomóc w osi?gnięciu wspólnego celu. Oferowane kandydatom wsparcie i dobra współpraca sprawiaj?, że często po zakończeniu danego projektu osoby te wracaj? do nas z pytaniem o nowe możliwości. Ma to miejsce np. w przypadku informatyków kończ?cych dany kontrakt. To dla nich korzystne. Kontakt z jednym doświadczonym rekruterem zwyczajnie oszczędza ich czas. Nie musz? po raz kolejny opowiadać o głównych obowi?zkach, najważniejszych osi?gnięciach, znanych technologiach, słabych i mocnych stronach. Wystarczy zaktualizować ich historię zawodow? o bież?ce dokonania i upewnić się czy chc? wzi?ć udział w danej rekrutacji, – wyjaśnia Konsultant Experis.    

Wyspecjalizowana agencja doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowuj?c i ł?cz?c te dwie grupy na zmieniaj?cym się wci?ż rynku pracy. Poszukuj?cym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb.

Experis zajmuj?c się rekrutacj?, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczaj?c informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk,
by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.    

***   

Experis

Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii oraz finansów. Firma specjalizuje się również w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore. Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.       

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.     

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?. Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!