Analizy i badania

Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji?

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #212121;"><span style="font-size: small;"><em>Do 2020 roku jedna trzecia pożądanych na rynku pracy umiejętności będzie obejmować kompetencje, które obecnie nie są postrzegane jako kluczowe lub jeszcze nie istnieją. To efekt wpływu zmian technologicznych i cyfryzacji na prowadzenie biznesu. O tym, w jaki sposób przygotować się do tych procesów i z sukcesem stawić im czoła mówią eksperci ManpowerGroup. </em></span></span></span></span></p>

>

Warszawa, 10 marca 2018 r. – Opłaca się być cyfrowym liderem – potwierdza opublikowane dziś przez ManpowerGroup opracowanie eksperckie „From C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji”. Zgodnie z nim 34% firm, które testuj? lub wdrażaj? procesy zwi?zane z cyfrow? transformacj? zauważyło, że przekłada się to na rozwój ich organizacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa, które przechodz? przez proces cyfrowej transformacji odnotowuj? zysk o 26% wyższy niż ich konkurencja oraz osi?gaj? wycenę rynkow? wyższ? o 12%. Co zatem sprawia, że wielu firmom nadal nie udało się z sukcesem przejść przez ten proces? Większość organizacji uważa, że ich obecni a także przyszli liderzy nie s? gotowi na to, by sprostać wyzwaniom stawianym przez cyfryzację. Potrzeba rozwijania nowych kompetencji w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenia nowych metod pracy i złożoność sytuacji sprawiaj?, że wielu organizacjom nie udaje się skutecznie przeprowadzić procesu digitalizacji.  

− Już w przeszłości byliśmy świadkami technologicznych wyzwań, kiedy w trakcie rewolucji przemysłowej zmiana procesów i pełne korzystanie z technologii zajęły 50 lat. Obecne cykle biznesowe s? znacznie krótsze, teraz firmy na wprowadzenie zmian maj? średnio sześć miesięcy – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. − Aby przedsiębiorstwa wykorzystały szansę i stanęły do walki z konkurencj?, niezbędne s? szybkie zmiany, a liderzy musz? być gotowi wprowadzić firmy w erę cyfryzacji. Cyfrowa transformacja nie jest jednorazowym wyzwaniem a procesem ci?głym, który pozwoli przedsiębiorstwom być o kilka kroków przed konkurencj? – dodaje Iwona Janas.  

Zasada 80/20

Firmy potrzebuj? odważnego przywództwa, które pozwoli przekuć cyfryzację w sukces. Obecnie stosowane metody identyfikowania liderów i rozwijania ich kompetencji nie sprawdzaj? się. Najlepszym rozwi?zaniem, na które wskazuj? eksperci ManpowerGroup jest zastosowanie zasady 80/20. Oznacza to, że 80% kompetencji i umiejętności, które zawsze decydowały o skuteczności liderów pozostaje bez zmian − gotowi na cyfrow? rewolucję liderzy potrzebuj? silnych fundamentów w postaci tradycyjnych umiejętności wi?ż?cych się ze skutecznym przywództwem. Na pozostałe 20% składaj? się kompetencje, które niegdyś nie były tak konieczne, jednak obecnie dla współczesnych i przyszłych liderów okazuj? się niezbędne – to dbałość o rozwijanie talentów w organizacji, zwiększanie wydajności zespołów, a także odważne przywództwo.  

− Przedsiębiorstwa s? na różnych etapach transformacji. Podczas gdy jedne z nich określaj? priorytety strategiczne,

ustalaj? odpowiedzialność i role za ten proces, tak inne dopiero przygotowuj? się do wprowadzania zmian. Niezależnie od tego, w którym miejscu firmy rozpoczynaj? proces cyfrowej transformacji, ścieżka, któr? powinny pod?żać jest jasna. Potrzeba większej elastyczności, osi?gania bież?cych celów a jednocześnie przygotowania się do realizacji celów długofalowych – tłumaczy Iwona Janas.  

Lider cyfryzacji – kim jest?

Cyfrowa transformacja nie jest jednorazowym wyzwaniem. Zmiany s? dynamiczne, dlatego niezbędna jest elastyczność działań i umiejętność ci?głej adaptacji. Liderzy cyfryzacji promuj? kulturę innowacji, szacuj? ryzyko wprowadzanych zmian i szybko wyci?gaj? wnioski z efektów pracy. To osoby gotowe na to, by elastycznie zmieniać kierunek działań i wykorzystywać pojawiaj?ce się szanse. Dbaj? o komunikacj? i wymianę informacji w ramach organizacji. Rywalizuj? o talenty, angażuj? w nowe projekty uzdolnionych pracowników i wspieraj? sposób myślenia poza schematami. Ich celem jest rozwój i dostarczenie firmie umiejętności, które pozwol? odnieść sukces w dobie cyfryzacji.  

Jak ocenić gotowość firmy na zmiany?

Organizacje, które chciałyby przejść przez proces cyfryzacji mog? zacz?ć od zadania sobie następuj?cych pytań:

Czy używamy właściwych kryteriów do identyfikacji przyszłych liderów? Czy nasze programy rozwoju maj? na celu rozwój przyszłych liderów cyfrowych? Czy w ramach organizacji tworzymy kulturę innowacji? Czy jesteśmy wystarczaj?co elastyczni i otwarci na zmiany, zarówno obecnie, jak i maj?ce miejsce w trakcie procesu transformacji?

Czy jesteśmy gotowi na podjęcie ryzyka i ewentualn? porażkę? Czy w ramach naszych procesów już teraz wykorzystujemy elementy cyfryzacji?  

Więcej informacji w publikacji ManpowerGroup „Form C-Suite to Digital Suite. Jak być liderem w dobie cyfrowej rewolucji”. To zbiór wskazówek dla firm, które planuj? przejść proces cyfrowej transformacji, już go rozpoczęły lub zakończyły i chciałyby uporz?dkować informacje zwi?zane z tym działaniem. Raport został przygotowany przez zespół ekspertów zajmuj?cych się zarz?dzaniem talentami i karier?.

***  

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki blisko 70-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Więcej na stronie www.manpowergroup.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!