Analizy i badania

IT porzuca etat?

<p style="text-align: justify;">Wciąż większość pracowników decydując się na formę zatrudnienia chętniej wybiera etat. Tymczasem pracownicy branży IT coraz częściej sięgają po pracę na kontrakcie. Czy w przyszłości sektor IT odejdzie od zatrudniania na etacie? Eksperci agencji doradztwa personalnego Experis IT są ostrożni w wypowiadaniu tak rewolucyjnego stanowiska, jednak zauważają zdecydowany wzrost zainteresowania kontraktową formą zatrudnienia zarówno pośród specjalistów IT, jak i współpracujących z nimi pracodawców.</p>

>

Rynek IT jest na tyle dynamiczny, że specjaliści tej branży nie obawiaj? się braku w umowie zapisu o stałym zatrudnieniu i zwykle chętnie decyduj? się na pracę w oparciu o kontrakt. Podstawow? różnic? pomiędzy kontraktem a umow? o pracę jest przede wszystkim swoboda w określeniu warunków współpracy, takich jak np. jej przedmiot, ocena realizacji zobowi?zań i ich powi?zanie z wynagrodzeniem za wykonywane działania. W zależności od zlecenia i ustaleń pomiędzy stronami, w umowie uwzględnione mog? być takie kwestie jak czas trwania projektu, okres wypowiedzenia umowy, czy informacje o dniach wolnych. Jednym z ważnych kryteriów, który decyduje o przejściu z umowy o pracę na kontrakt jest większa swoboda wykonywania pracy, a także większa korzyść materialna.

– Na rynku pracy obserwujemy wzrost zainteresowania pracowników IT prac? kontraktow?, – zauważa Dagmara Wilińska, konsultant agencji doradztwa personalnego Experis IT, specjalizuj?cej się w rekrutacji dla sektora IT. – To świetna forma dla osób które lubi? dynamikę w projektach, różnorodność technologiczn? lub też które lubi? podróżować i w elastyczny sposób zarz?dzać swoim życiem zawodowym. Najchętniej decyduj? się na ni? doświadczeni specjaliści IT, osoby posiadaj?ce w tej branży unikatowe umiejętności lub też konsultanci, którzy zazwyczaj pracuj? projektowo. Wynika to z posiadanego przez nich doświadczenia i zbudowanej na rynku pozycji. Cenionym specjalistom, o poszukiwanych umiejętnościach, kontraktowa forma współpracy pozwala też na bycie dyspozycyjnym dla kilku zleceniodawców jednocześnie. Młodsze osoby, dopiero rozpoczynaj?ce karierę zawodow?, wci?ż wprawdzie jeszcze z rezerw? podchodz? do tej formy współpracy, bardziej ceni?c poczucie bezpieczeństwa. To jednak tylko pewien pocz?tkowy etap, który musz? przejść. Po paru latach zdobywania doświadczenia i zwiększeniu pewności siebie, sami często pytaj? nas o możliwość takiej współpracy, – wyjaśnia przedstawiciel Experis IT.

Doświadczonych informatyków do sięgania po kontrakt kusi kilka istotnych argumentów. Współpraca na jego zasadach pozwala na większ? swobodę decyzyjn? pracownika, naturaln? przy samo zatrudnieniu. Ułatwia zdalne wykonywanie pracy, a także nienormowany czas jej trwania. Daje też możliwość uczestnictwa w ciekawych i różnorodnych projektach, czasem nawet kilku jednocześnie. Kontraktor może też skorzystać z wielu dróg obniżenia obci?żeń podatkowych czy też składek na ZUS, czego nie zyskałby pracuj?c na etacie.

Na tak? formę rozliczenia z pracownikiem najczęściej decyduj? się oddziały międzynarodowych firm, które maj? swoje siedziby w naszym kraju. Chętnie sięgaj? po ni? także mniejsze firmy, choć te równie często wybieraj? też i inne sposoby rozliczenia. Pracodawcami, którzy korzystaj? z kontraktowej formy współpracy s? również firmy, które maj? do wykonania projekt lub też kilka projektów, nie posiadaj? jednak zasobów ludzkich pozwalaj?cych zrealizować wyznaczone zadania w odpowiednim terminie.

Kontraktowa forma współpracy pozwala na zoptymalizowanie kosztów administracyjno-kadrowych takiego pracodawcy. Zleceniodawc? dla osoby zatrudnionej na kontrakcie może być zarówno bezpośredni pracodawca, jak i agencja zatrudnienia, która jest swojego rodzaju pośrednikiem pomiędzy firm? a realizuj?cym na jej rzecz zadania pracownikiem.

Wyspecjalizowana agencja doradztwa personalnego Experis IT współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowuj?c i ł?cz?c te dwie grupy na zmieniaj?cym się wci?ż rynku pracy. Poszukuj?cym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb. Experis IT zajmuj?c się rekrutacj?, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczaj?c informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk, by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.

Experis
Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii
oraz finansów.
Firma specjalizuje się również w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore.
Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.     

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w 25 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania
dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.
Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.
Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i pozwalaj? odnieść sukces w Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i doradztwa personalnego.
ManpowerGroup posiada największ? w branży sieć obejmuj?c? prawie 3 800 biur w 82 krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o trendach na rynku pracy i zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400 000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.
Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.
Więcej o tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!