Analizy i badania

Im większa firma tym rzadziej sięga po gotówkę, a częściej po leasing

<p style="text-align: justify;">Podstawowym źródłem finansowania sektora MŚP są środki własne (80,3 proc. wskazań). Ale już co drugi przedsiębiorca inwestuje dzięki leasingowi – wynika z „Barometru EFL”[1]. Co istotne, świadomość korzyści wynikających z leasingu rośnie wraz z wielkością firmy – z tej formy finansowania korzysta 29 proc. mikro firm, 61 proc. małych firm i aż 73 proc. średnich. Biorąc pod uwagę sektory, na leasing najczęściej decydują się przedsiębiorstwa produkcyjne, transportowe i budowlane.</p>

>

-  Gotówka jako najczęściej wybierane źródło finansowania inwestycji mnie cieszy, gdyż oznacza, że „pracuje” i przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Żałuję jednak, że wci?ż mamy do czynienia z tak duż? dysproporcj? pomiędzy najmniejszymi a największymi podmiotami z sektora MŚP, które sięgaj? po leasing. W tym momencie jest to instrument, po który bez większych przeszkód może sięgn?ć nie tylko firma z długoletni? histori? zatrudniaj?ca kilkadziesi?t czy kilkaset osób, lecz także młody przedsiębiorca prowadz?cy jednoosobow? działalność gospodarcz?. W takim przypadku korzyści wynikaj?ce z leasingu mog? okazać się szczególnie istotne, gdyż nie angażuje on dużych zasobów pieniężnych – poziom wkładu własnego może być równy zeru, nie blokuje zdolności kredytowej podmiotu i, co więcej, pozwala, aby inwestycja zarabiała „sama na siebie” w trakcie trwania umowy leasingowej  – zwraca uwagę  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Wielkość ma znaczenie …

Patrz?c na cały sektor MŚP, najczęściej wybieranym źródłem finansowania inwestycji s? środki własne (90,3 proc. wskazań). Jednak spogl?daj?c na wielkość podmiotów sytuacja przedstawia się już trochę inaczej. O ile w przypadku mikro i małych firm gotówka wiedzie prym nad zewnętrznymi formami finansowania, o tyle „średniaki” chętniej niż do własnych kieszeni zagl?daj? do banków lub firm leasingowych. Ze środków własnych korzysta dwie trzecie przedsiębiorstw zatrudniaj?cych od 50 do 249 pracowników (66,7 proc.), podczas gdy z kredytu bankowego 8 na 10 (81,7 proc.), a z leasingu 73,3 proc.

Niezmiennie widać też drug? tendencję, zgodnie z któr?, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 29 proc. zarz?dzaj?cych bazuje na leasingu, to wśród małych ten odsetek jest już dwa razy wyższy i wynosi 61 proc., a wśród średnich podmiotów aż 2/3 przedsiębiorców finansuje swoj? działalność leasingiem. Wynik ten koresponduje z największym optymizmem wśród „średniaków” dotycz?cym planów inwestycyjnych na najbliższe miesi?ce.

... sektor też

Każdy sektor dobiera sobie indywidualnie najodpowiedniejsze dla niego źródła finansowania. Warto zwrócić uwagę na firmy produkcyjne, wśród których widać wyraźnie mniejsze znaczenie środków własnych (62 proc. wskazań), a największe leasingu (75 proc.), co jest zwi?zane z korzystaniem z leasingowanych maszyn i urz?dzeń do produkcji. Tylko nieco mniej przedsiębiorstw, bo 72,5 proc., korzysta z leasingu w transporcie. W tym przypadku wynika to z faktu, że zdecydowana większość floty pojazdów jeździ właśnie „w leasingu”. Zdecydowanie najrzadziej leasing wybieraj? firmy usługowe oraz handlowe – odpowiednio 32,1 proc. oraz 37,5 proc. wskazań.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]     Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania (IV kwartał) odbyła się w dniach 6-13 listopada 2017 r.

***  

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 297 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!