Aktualności firm stowarzyszonych

Historyczny dual listing polskiej spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) była doradcą prawnym Work Service S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy wprowadzeniu do segmentu notowań standard na Oficjalnej Liście Organu Nadzorującego Obrót [<em>Official List of the UK Listing Authority]</em> oraz do obrotu giełdowego na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych wszystkich akcji spółki (dual listing).</p>

>

Zakres usług KZP obejmował kompleksowe doradztwo prawne w zakresie struktury transakcji, przygotowania dokumentu podsumowuj?cego [summary document], korespondencji oraz dostarczania niezbędnych dokumentów oraz wyjaśnień brytyjskim organom nadzoru, jak również negocjowanie umów oraz opinii prawnych dla Euroclear oraz Capita IRG Trustees Limited.

Proces technicznego dual listingu był wspólnie opracowany, zarz?dzany i koordynowany na każdym etapie przez kancelarie prawne Kochański Zięba i Partnerzy (Polska) i Pinsent Masons (UK) oraz ProPrimo Consultants.

Szymon Gałkowski,   Partner prowadz?cy projekt w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, podkreśla: „Dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych (depositary interests) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest pierwszym tego rodzaju projektem w historii. Zauważalne dla nas staje się coraz większe zainteresowanie polskich spółek chc?cych pójść w ślady Work Service, gdyż otwiera to polskim spółkom dostęp do dużej puli nowego kapitału i inwestorów oraz zwiększa rozpoznawalność spółki na rynkach międzynarodowych. Proces trwał ponad 3 miesi?ce co nie jest terminem długim, bior?c pod uwagę pionierski charakter projektu, wymóg sporz?dzenia dokumentu podsumowuj?cego (summary document) oraz konieczność udzielania wyjaśnień brytyjskiemu organowi nadzoru dotycz?cych rozbieżności pomiędzy struktur? polskiego i brytyjskiego rynku kapitałowego. Możemy powiedzieć, że jesteśmy nawet zadowoleni, iż trwało to tak krótko, maj?c na uwadze fakt, że aby móc ubiegać się o dopuszczenie do obrotu akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie spółka musiała spełniać szereg kryteriów określonych w Listing Rules, wśród których jednym z najważniejszych dla rynku podstawowego (Main Market) jest to, że 25% akcji spółki musi znajdować się w „publicznych rękach” („public hands”.) Jesteśmy dumni z faktu, że pierwszy w historii dual listing polskiej spółki przy zastosowaniu tzw. udziałów depozytowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jest również naszym dziełem.”

Rafał Zięba, Partner Współzarz?dzaj?cy w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, stwierdził: „Nasze zaangażowanie w ten pionierski projekt potwierdza też, że otrzymanie przez nasz? Kancelarię nagrody w prestiżowym rankingu Financial Times Innovative Lawyers oraz nominacja w konkursie The Lawyer European Awards 2016   do tytułu „Kancelaria Roku: Europa Środkowa”, którego wyniki zostan? ogłoszone 9 marca br. w Londynie, nie były przypadkowe.”

Rafał Zięba, Partner Współzarz?dzaj?cy w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

Szymon Gałkowski, Partner, Szef Departamentu Usług Finansowych w kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!