Aktualności firm stowarzyszonych

Giganci na fali

<p style="text-align: justify;"><em>Stopa bezrobocia konsekwentnie maleje, a pracodawcy cały czas chcą zatrudniać. Wśród firm oceniających rynek optymistycznie wyróżniającą się grupą są duże przedsiębiorstwa. Spółki zatrudniające powyżej 250 pracowników najczęściej deklarują chęć powiększania swoich zespołów. Prognoza netto zatrudnienia dla firm z tej grupy na bieżący kwartał wynosi +17%. Dla porównania prognoza dla średnich i małych przedsiębiorstw również jest pozytywna, ale plasuje się na znacznie niższym poziomie, odpowiednio +5% i +4%. Wiele osób obawia się jednak pracy w dużych firmach świadomie rezygnując z próby wysłania do nich swojego CV. Konsultanci agencji zatrudnienia Manpower doradzają tu jednak ostrożność. Taki ruch oznacza bowiem rezygnację z wielu potencjalnych ofert i obniżenie szansy na znalezienie pracy.  </em></p>

>

Dobra koniunktura gospodarcza oraz ci?gły napływ inwestycji zagranicznych s? wyraźnie odczuwalne na rynku pracy. Pracodawcy cały czas deklaruj? chęć zatrudniania, zwłaszcza duże, zatrudniaj?ce ponad 250 osób firmy, które najchętniej powiększaj? swoje zespoły. Nie każdy szukaj?cy pracy chce jednak decydować się na codzienność w większej instytucji lub korporacji, do której zd?żył przylgn?ć nieoderwalny stereotyp. Dla części kandydatów możliwość zdobycia w nich doświadczenia jest spełnieniem zawodowych marzeń. Dla innych jednak wypalaj?cym pędem za karier?.

Rynek cały czas idzie do przodu, przesuwaj?c się na korzyść pracownika, – komentuje Monika Styczyńska, ekspert agencji zatrudnienia Manpower. – Wci?ż jednak na sytuację, w której będziemy mogli swobodnie przebierać w ofertach trzeba jeszcze trochę poczekać. W grupie większych firm z naturalnych przyczyn ten marsz jest szybszy. Podczas aplikowania na ogłoszenia pracodawców, należy pamiętać iż zawężenie grupy potencjalnych odbiorców CV już na tym etapie, może mocno ograniczyć nasz wybór na końcowym odcinku poszukiwań pracy.

Firma firmie nierówna i choć wykonywana w różnych miejscach praca może wydawać się taka sama, w praktyce zależy od prowadzonych na danym stanowisku projektów, zakresu obowi?zków i pracodawcy. Zanim jeszcze przyst?pimy do poszukiwań warto przemyśleć jak chcemy, by wygl?dała nasza pracownicza codzienność. Istotne jest jakiego charakteru pracę chcemy wykonywać i w jakim otoczeniu, a także jakie s? nasze cele zawodowe na bliższ?, a także i dalsz? przyszłość.

Zanim zrezygnujemy z udziału w rekrutacji, która może zapewnić nam ciekaw? pracę, należy zastanowić się czy to aby na pewno słuszne posunięcie i w razie w?tpliwości poznać potencjalnego pracodawcę bliżej, – doradza Monika Styczyńska. – Można zacz?ć od zajrzenia na jego stronę internetow? oraz profile w mediach społecznościowych, sprawdzenia czy widnieje na którymś z miejsc w rankingach pracodawców. Dobrym sposobem jest też   wykorzystanie w tym celu networkingu i popytanie znajomych czy nie znaj? kogoś kto pracuje w interesuj?cej nas firmie. Taki bezpośredni kontakt może dać najpełniejszy obraz na tym etapie poznawania przedsiębiorstwa. Uważajmy za to na fora dyskusyjne w Internecie. Zamieszczane na nich wypowiedzi s? zwykle anonimowe i nie zawsze zgodne z prawd?. Nie bójmy się za to porozmawiać z przedstawicielami firmy na targach pracy, a na spotkaniu rekrutacyjnym zadawać pytań o przedsiębiorstwo, co pomoże unikn?ć późniejszego rozczarowania. Rekruterzy s? przygotowani na tak? ewentualność i pozytywnie odbieraj? zainteresowanie kandydatów – mówi przedstawiciel Manpower.     

Jeśli poszukujemy częstszych szkoleń, intensywnego rozwoju oraz międzynarodowego środowiska pracy, zdecydowanie większe szanse na osi?gnięcie tych elementów da nam praca w korporacji. Korporacja to też zwykle większa różnorodność w prowadzonych projektach. Praca w niej wi?że się również z większym prestiżem wynikaj?cym ze skali oraz rozpoznawalności firmy, do czego polscy menadżerowie coraz częściej przywi?zuj? wagę. Wpis w CV o zatrudnieniu lub stażu w znanym przedsiębiorstwie może pomóc także w późniejszych poszukiwaniach pracy. Z racji bardziej rozbudowanych struktur wewnętrznych praca w dużej organizacji wi?że się z konieczności? regularnego raportowania swoich działań do przełożonych, a także osób z siedziby firmy za granic?. W przypadku pracy w dużych firmach prawdopodobne jest też, że będziemy odpowiadać za pewien wycinek działań. Małe z kolei częściej daj? szansę opieki nad całości? procesu. Wymagaj? przeważnie większej samodzielności, ale też daj? większy obszar do podejmowania własnych decyzji, nie pozostaj?c przy tym anonimowym, co może grozić w dużych organizacjach.

Decyzja o wyborze pracodawcy zależy od kandydata. Warto, by była ona podjęta świadomie, z uwzględnieniem jego potrzeb i planów, a także faktycznego wizerunku firmy, do której aplikuje. Wyścig za wynikiem i wysok? konkurencyjność można znaleźć w małej rodzinnej spółce, a świetn? atmosferę w wielkiej korporacji i na odwrót. By zwiększyć szanse na szybsze znalezienie pracy warto korzystać też z ofert doświadczonych agencji zatrudnienia, takich jak Manpower. Współpracuj?c z pracodawcami   o różnej skali i z różnych branż, Manpower udziela dostępu do wielu ofert pracy w obszarze całej Polski, ułatwiaj?c kandydatom jej szybsze znalezienie.  

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  27 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.  

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!