Analizy i badania

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w sierpniu do -0,8% r/r wobec -0,9% w lipcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej konsensusu rynkowego (-0,9%) oraz naszej prognozy (-1,0%).</p>

>

Inflacja rośnie dzięki wyższym cenom żywności  

Zwiększenie inflacji wynikało m.in. z wyższej dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (1,2% r/r w sierpniu wobec 1,0% w lipcu). Wzrost rocznej dynamiki cen w tej kategorii nast?pił mimo efektów wysokiej bazy zwi?zanych z ubiegłoroczn? susz? – miesięczna dynamika cen żywności w sierpniu osi?gnęła najwyższ? wartość od 2006 r. Zwiększenie rocznego tempa wzrostu cen żywności było efektem wyższej rocznej dynamiki cen m.in. w kategoriach "mięso” oraz "mleko, sery, jaja”. Wyższe ceny mięsa w znacznym stopniu s? efektem wejścia rynku wieprzowiny we wzrostow? fazę cyklu świńskiego. Zwiększenie dynamiki cen w kategorii "mleko, sery, jaja”, wynika z kolei z utrzymuj?cego się od maja wzrostu cen produktów mlecznych na światowym rynku. Przeciwny wypływ na inflację żywności miał spadek dynamiki cen warzyw (szczególnie kapustnych i korzeniowych) zwi?zany z efektami wysokiej bazy sprzed roku wynikaj?cymi z ubiegłorocznej suszy.  

W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa dynamika cen paliw (-10,2% r/r w sierpniu wobec -11,1% w lipcu). Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa w sierpniu nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła -0,4% r/r.  

Koniec deflacji coraz bliżej  

Naszym zdaniem na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROmapa z 15.05.2016). Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks cen żywności FAO, który odnotował w sierpniu br. pierwszy wzrost w ujęciu rocznym od czerwca 2013 r. W efekcie prognozujemy, że dynamika cen żywności będzie stopniowo rosn?ć do końca I poł. 2017 r. Wzrost cen w Polsce będzie wspierany również przez podatek od sprzedaży detalicznej (por. MAKROmapa z 05.09.2016). Dodatkowo w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie stopniowe wygasanie spadku cen paliw w ujęciu rocznym. Tym samym prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. W efekcie oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.  

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji  

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS, dane o inflacji s? w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!