Analizy i badania

Finalne dane o inflacji wyższe od wstępnego szacunku GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w grudniu zmniejszyła się do 2,1% r/r wobec 2,5% w listopadzie, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i powyżej wstępnego szacunku GUS równego konsensusowi rynkowemu (2,0%).</p>

>

Niższa dynamika cen paliw główn? przyczyn? spadku inflacji

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku inflacji (o 0,3 pp.) była niższa dynamika cen paliw (-1,3% r/r w grudniu wobec 4,7% w listopadzie) zwi?zana z efektami wysokiej bazy z 2016 r. (w grudniu 2016 r. ceny paliw wzrosły o 5,3% m/m). Do zmniejszenia inflacji w grudniu (o 0,1 pp.) przyczyniło się również niższe tempo wzrostu cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (5,4% r/r w grudniu wobec 6,0% w listopadzie). Uważamy, że obniżenie rocznego tempa wzrostu cen odnotowano m.in. w kategoriach "mięso”, "oleje i tłuszcze”, "owoce”, "warzywa” oraz "cukier”

Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa w grudniu nie zmieniła się w porównaniu do listopada i wyniosła 0,9% r/r. Nieznaczny spadek dynamiki cen w kategoriach "odzież i obuwie” (-4,8% r/r w grudniu wobec -4,6% w listopadzie), "zdrowie” (1,8% r/r wobec 1,9%) został skompensowany przez jej wzrost w kategorii "restauracje i hotele” (2,8% r/r wobec 2,7%). Stabilizacja inflacji bazowej świadczy naszym zdaniem o utrzymuj?cym się braku presji inflacyjnej w gospodarce.

Ceny będ? rosn?ć coraz wolniej

W kolejnych miesi?cach oczekujemy kontynuacji spadku dynamiki cen żywności oraz paliw przy umiarkowanym wzroście inflacji bazowej. W efekcie prognozujemy, że inflacja w 2018 r. zmniejszy się do 1,7% w 2018 r. wobec 2,0% w 2017 r. (por. MAKROmapa z 11.12.2017).

Dzisiejsze finalne dane o grudniowej inflacji s? lekko pozytywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!