Analizy i badania

Eksport nadal napędza wzrost PKB

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 51,5 pkt. w sierpniu z 50,3 pkt. w lipcu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i znacząco powyżej konsensusu (50,9 pkt.). </strong>Odnotowana w sierpniu poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie była głównie wynikiem zwiększenia składowych dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Łącznie oddziaływały one w kierunku wzrostu indeksu PMI o 1,1 pkt.</p>

>

Struktura sierpniowego wskaźnika PMI potwierdza nasz? ocenę sprzed miesi?ca, zgodnie z któr? przyczyn? silnego pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie w lipcu były przerwy urlopowe w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji i przyjmowania zamówień w branży motoryzacyjnej w lipcu. Wznowienie pracy w fabrykach w sierpniu doprowadziło do ponownego wzrostu tych składowych. Bior?c pod uwagę, że branża motoryzacyjna jest gałęzi? przemysłu z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, wyjaśnia to również znacz?cy wzrost składowej dotycz?cej nowych zamówień eksportowych (do najwyższego poziomu od marca 2016 r.). Silniejszy napływ zamówień z zagranicy był również w wspierany przez lekkie przyspieszenie tempa wzrostu bież?cej produkcji w przetwórstwie strefy euro sygnalizowane przez badania PMI (por. MAKROmapa z 29.08.2016). W poł?czeniu z silnym, pozytywnym efektem kalendarzowym stanowi to wsparcie dla naszej wyższej od konsensusu (5,0%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w sierpniu (8,1% wobec -3,4% we lipcu).  

Wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-sierpień (50,9 pkt.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (51,6 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane potwierdzaj? ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (3,7% r/r wobec 3,1% w II kw.), sygnalizowane już wcześniej przez strukturę wzrostu PKB w II kw. (por. MAKROpuls z 30.08.2016). Jednocześnie, bior?c pod uwagę odnotowan? w III kw. poprawę koniunktury w strefie euro (w tym w Niemczech) oraz przyspieszenie napływu zamówień zza granicy w Polsce oczekujemy, że w III kw. (podobnie jak w II kw.) eksport będzie czynnikiem napędzaj?cym krajowy wzrost gospodarczy. Nasze zrewidowane prognozy na lata 2016-2017 przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.  

Dzisiejsze dane s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!