Analizy i badania

Efekty statystyczne podbiły dynamikę produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 12,3% r/r wobec 4,3% we wrześniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (10,4%) oraz naszej prognozy (10,5%). Jest to jednocześnie najwyższa roczna dynamika produkcji przemysłowej od sierpnia 2010 r. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,7% m/m.</p>

>

Główn? przyczyn? silnego zwiększenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy wrześniem a październikiem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż 2016 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem).

Do zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej przyczyniło się również wyższe tempo wzrostu produkcji w kategorii "górnictwo i wydobywanie”, co zwi?zane było m.in. z efektami niskiej bazy sprzed roku w tej kategorii. Szacujemy, że zwiększyło ono roczn? dynamikę produkcji przemysłowej o ok. 0,8 pkt. proc.

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urz?dzenia” (23,8% r/r w październiku), "wyroby tekstylne” (21,9%) oraz "urz?dzenia elektryczne” (14,8%), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("metale” (21,7% r/r, "wyroby z metali” (19,3%), "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (14,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (16,6%)).

Przejściowe obniżenie aktywności w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w październiku do 20,3% r/r wobec 15,5% we wrześniu. W kierunku jej wzrostu oddziaływały wspomniane powyżej korzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 1,0%. Tym samym jest to jej trzeci miesi?c z rzędu spadku m/m.

Podtrzymujemy nasz? ocenę, zgodnie z któr? obserwowany w ostatnich trzech miesi?cach spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej w ujęciu m/m ma charakter przejściowy i w najbliższych miesi?cach produkcja ponownie znajdzie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Uwzględniaj?c wyniki naszych badań przedstawionych w MAKROmapach z okresu od 23.10.2017 do 13.11.2017 oczekujemy, że szczyt ożywienia w budownictwie nast?pi na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Przesunięcie zakupów odzieży z kolekcji jesienno-zimowych osłabiło sprzedaż detaliczn?

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 8,0% r/r wobec 8,6% we wrześniu, co było poniżej naszej prognozy (8,5%) oraz konsensusu rynkowego (8,2%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej spadła w październiku do 7,1% r/r z 7,5% we wrześniu. Obniżenie tempa wzrostu sprzedaży było spowodowane w znacznym stopniu przesunięciem sezonowego zwiększenia zakupów odzieży i obuwia z kolekcji jesienno-zimowej z października na wrzesień. W tym roku nast?piło ono wcześniej w zwi?zku z wyj?tkowo chłodnym wrześniem (por. MAKROpuls z 18.10.2017). Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy zwi?zany z wypłat? środków w ramach programu Rodzina 500+. Czynnikiem wspieraj?cym sprzedaż detaliczn? w IV kw. będzie obniżenie wieku emerytalnego (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Październikowe dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (4,2% r/r wobec 4,5% w III kw.)

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!