Analizy i badania

Efekty kalendarzowe osłabiły produkcję

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 3,2% r/r wobec wzrostu o 7,5% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (2,8%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się we wrześniu o 0,2% m/m. W całym III kw. produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 2,3% r/r wobec 5,0% w II kw.</p>

>

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do spadku dynamiki produkcji we wrześniu był negatywny efekt statystyczny zwi?zany z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy we wrześniu br. była taka sama jak przed rokiem). Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej było ust?pienie efektu zeszłorocznej niskiej bazy zwi?zanego z fala upałów (por. MAKROpuls z 17.09.2015). Skrajne warunki atmosferyczne doprowadziły w sierpniu ub. r. do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Ust?pienie tego efektu miało negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej we wrześniu br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!