Analizy i badania

Efekty kalendarzowe niekorzystne dla produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 2,7% r/r wobec 9,1% w listopadzie, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (2,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w grudniu o 1,8% m/m.</p>

>

Głównym czynnikiem przyczyniaj?cym się do obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy listopadem a grudniem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. W grudniu ub. r. liczba dni roboczych była o 2 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w listopadzie 2017 r., po uwzględnieniu udzielania przez pracodawców dodatkowego dnia wolnego w listopadzie w zwi?zku ze Świętem Niepodległości przypadaj?cym w sobotę, była ona taka sama jak przed rokiem.

Podobnie jak w poprzednich miesi?cach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("pozostały sprzęt transportowy” (11,0% r/r w grudniu), oraz "urz?dzenia elektryczne” (6,5%)), jak i działach powi?zanych z branż? budowlan? ("metale” (10,7%), "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (6,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (6,3%)). W kierunku wyższej dynamiki produkcji przemysłowej ogółem oddziaływało również wyże tempo wzrostu produkcji w górnictwie.

Inwestycje publiczne wspieraj? budownictwo

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w grudniu do 12,7% r/r wobec 19,8% w listopadzie. W kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji oddziaływały wspomniane wyżej niekorzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 3,1%.

Uważamy, że w grudniu – podobnie jak w listopadzie – produkcję budowlano-montażow? wspierało silne ożywienie inwestycji jednostek samorz?du terytorialnego podyktowane konieczności? realizacji planów wydatków maj?tkowych przed zbliżaj?cym się końcem roku. Świadczy o tym wysokie tempo wzrostu produkcji w dziale budownictwa zajmuj?cym się wznoszeniem obiektów inżynierii l?dowej i wodnej (20,6% r/r w grudniu). Uważamy, że w kolejnych miesi?cach produkcja utrzyma się w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym.

W całym IV kw. ub. r. średnia dynamika produkcji przemysłowej zwiększyła się do 8,1% wobec 6,3% w III kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się do 17,1% wobec 19,4%. Dzisiejsze dane stanowi? nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. 2017 r. (spadek do 4,8% r/r wobec 4,9% r/r w III kw.).

Grudniowa sprzedaż detaliczna pod wpływem "Czarnego pi?tku”?

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 5,2% r/r wobec 8,8% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (9,0%) i konsensusu rynkowego (8,7%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zmniejszyła się w grudniu do 5,2% r/r z 8,8% w listopadzie. W kierunku jej spadku oddziaływała przede wszystkim niższa sprzedaż w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-0,9% r/r w grudniu wobec 14,1% w listopadzie). Do obniżenia dynamiki sprzedaży mogło się również przyczynić ust?pienie efektu zwi?zanego z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupów świ?tecznych. Takie zjawisko mogło być wspierane przez rosn?c? popularność zakupów w tzw. "Czarny pi?tek” (24 listopada). Nasz? ocenę wspiera struktura danych o sprzedaży detalicznej – niższa dynamika odnotowana została m.in. w takich kategoriach jak: "tekstylia, odzież, obuwie” i "meble, rtv, agd”.

W całym IV kw. ub. r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 7,0% wobec wzrostu o 7,9% w III kw., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w IV kw. zmniejszyło się do 4,3% r/r wobec 4,9% r/r w III kw..

Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!