Analizy i badania

Dyrektorzy firm produkcyjnych w obliczu wyzwań związanych z Przemysłem 4.0

<p style="text-align: justify;" align="center">Raport KPMG International pt. „Beyond the hype. Separating ambition from reality in Industry 4.0”. Przemysł 4.0 rewolucjonizuje środowisko, w jakim działają firmy produkcyjne zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przedsiębiorstwa starają się dotrzymać tempa zachodzącym zmianom i wyprzedzić konkurencję, tworząc organizacje przyszłości. Obserwacje KPMG wskazują na zwiększającą się różnicę pomiędzy ambicjami zarządzających firmami przemysłowymi, a rzeczywistymi działaniami transformacyjnymi.</p>

>

Potencjał Przemysłu 4.0 nieustannie rośnie i niebawem będzie miał wpływ na większość decyzji strategicznych podejmowanych przez kierownictwo firm produkcyjnych. Jest to nieuchronne nie tylko ze względu na fakt, iż postęp technologiczny stanowi niezbędny wyznacznik sektora produkcyjnego, lecz przede wszystkim dlatego, iż wraz z rozwojem rynku wzrastaj? także oczekiwania względem przedsiębiorców.

Dyskusje z wiod?cymi firmami produkcyjnymi potwierdzaj?, że sukces w Przemyśle 4.0 nie jest bezpośrednio zależny od wielkości zainwestowanych środków. Istotne jest podejmowanie odważnych działań zwi?zanych z opracowaniem i  realizacj? ogólnofirmowej strategii Przemysłu 4.0. Strategia ta powinna uwzględniać aktywności zgodne z długoterminowymi celami biznesowymi i przyszłym modelem operacyjnym.

Trudno podejmować odważne decyzje maj?c do czynienia z szybko zmieniaj?c? się technologi?, która istotnie wpływa na rynek produkcji przemysłowej. Odważne decyzje nie s? jednoznaczne z większymi nakładami inwestycyjnymi. Najczęściej chodzi o zmianę sposobu myślenia w organizacji. Dla jednych oznacza to kompleksowe podejście do zmieniaj?cych się tradycyjnych łańcuchów wartości pod wpływem technologii zwi?zanych z Przemysłem 4.0 i konieczność opracowania w odpowiedzi właściwego planu działań. Inni z kolei mog? na podstawie obserwowanych zmian na rynku rozwijać się w szybszym tempie i tworzyć nowe generacje produktów lub usług. Aby zmaksymalizować wartość i zwiększyć przewagę konkurencyjn? zarz?dzaj?cy firmami przemysłowymi musz? przyj?ć strategiczne i biznesowe podejście do Przemysłu 4.0. Powinni kompleksowo myśleć o kluczowych kwestiach, takich jak zarz?dzanie talentami, innowacyjności? i wydajności?. Musz? patrzeć na firmę z perspektywy członka organizacji i  jednocześnie obserwatora, a także musz? być w stanie zmierzyć i wykazać wartość swoich inwestycji w Przemysł 4.0  –  mówi  Anna Sińczuk, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w  Polsce.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

Raport KPMG International pt. „Beyond the hype.  Separating ambition from reality in Industry 4.0” opisuje aktualny stan wdrożenia idei Przemysłu 4.0 na rynku. Opiera się na serii porównań pomiędzy wiod?cymi producentami przemysłowymi na całym świecie. Publikacja wskazuje także, w jaki sposób dzisiejsi liderzy rynku wykorzystuj? kompleksowe strategie Przemysłu 4.0, aby dokonać zmian w swoich modelach biznesowych, modelach operacyjnych i  łańcuchach wartości.

  O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  67
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!