Analizy i badania

Dynamika produkcji budowlano-montażowej rośnie

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w listopadzie o 12,8% r/r wobec spadku o 20,1% w październiku. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,7% w porównaniu z październikiem. </p>

>

Wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikał w znacznym stopniu z pozytywnego efektu statystycznego zwi?zanego z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych (patrz powyżej). W przeciwnym kierunku oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku zwi?zane z przyspieszeniem robót w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” wynikaj?cym z konieczności rozliczenia środków unijnych z perspektywy 2007-2013 pod koniec ub.r.  

Dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w sierpniu osi?gnęliśmy dno dynamiki produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROmapa z 10.10.2016). Tak? ocenę wspieraj? również opublikowane dzisiaj dane dotycz?ce liczby pozwoleń na budowę, która zwiększyła się w listopadzie o 15,1% wobec wzrostu o 1,4% w październiku. Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach wraz z kontynuacj? ożywienia w budownictwie mieszkaniowym oraz coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej będziemy mieć do czynienia ze stopniowym wzrostem dynamiki produkcji budowlano-montażowej, jednak najprawdopodobniej pozostanie ona ujemna do przełomu I i II kw. 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!