Analizy i badania

Dane z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2- letnich obniżyły się do poziomu 1,765 (spadek o 1pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,419 (spadek o 4pb), a obligacji 10- letnich do poziomu 2,954 (spadek o 8pb).</p>

>

Od poniedziałku do pi?tku utrzymywał się łagodny spadek rentowności polskich obligacji widoczny na całej długości krzywej dochodowości. W naszej ocenie zwi?zany był on w  znacznym stopniu z wyższym popytem na polski dług z uwagi na jego atrakcyjne ceny. W czwartek obserwowana była podwyższona zmienność rentowności polskich obligacji z uwagi na posiedzenie EBC. W pi?tek miała miejsce aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 5- i 6- letnich terminach zapadalności za ł?cznie 9,94 mld zł przy popycie równym 12,18 mld zł. Duża podaż obligacji oddziaływała w kierunku spadku cen polskiego długu, widocznej szczególnie na środkowym odcinku krzywej dochodowości oraz wzrostu spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi obligacjami.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie miała zaplanowana na czwartek publikacja danych nt. wstępnych zamówień na dobra trwałe w USA. W przypadku realizacji naszych prognoz dane mog? oddziaływać w kierunku wzrostu cen polskiego długu. Pozostałe dane z amerykańskiej gospodarki (pierwszy szacunek PKB w III kw., sprzedaż nowych domów, indeks Conference Board oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan) nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. W tym tygodniu opublikowane zostan? także wyniki badań koniunktury w najważniejszych europejskich gospodarkach (indeksy PMI oraz indeks Ifo dla Niemiec). W naszej ocenie ich wpływ na rentowności polskich obligacji będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!