Analizy i badania

Dalszy spadek zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w listopadzie do 51,9 pkt. z 50,2 pkt. w październiku, kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (50,7 pkt.) i konsensusu rynkowego (50,8 pkt.). </strong></p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 02.11.2016) spadek wskaźnika PMI w październiku miał charakter jednorazowy. Odnotowana w listopadzie poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie była wynikiem przede wszystkim zwiększenia składowych dotycz?cych zatrudnienia, bież?cej produkcji oraz nowych zamówień. Ł?cznie oddziaływały one w kierunku wzrostu indeksu PMI o 1,8 pkt. Naszym zdaniem za wzrost wartości tych składowych w dominuj?cym stopniu oddziaływały efekty niskiej bazy sprzed miesi?ca.  

W kontekście niskich efektów bazy i silnego zwiększenia (o 2,4 pkt.) subindeksu dotycz?cego nowych zamówień ogółem, na szczególn? uwagę zasługuje tylko nieznaczny wzrost składowej dotycz?cej nowych zamówień eksportowych. Co więcej, jej wartość (49,7 pkt. w listopadzie wobec 49,6 pkt. w październiku) już drugi miesi?c z rzędu znajduje się poniżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności. Spadek popytu zagranicznego stoi w sprzeczności z listopadowymi wynikami badań koniunktury dla strefy euro i Niemiec, gdzie odnotowano silny wzrost bież?cej produkcji oraz nowych zamówień w ujęciu m/m. Naszym zdaniem zmniejszenie napływu zamówień zwi?zane jest głównie z obserwowan? w ostatnich kwartałach zmian? struktury wzrostu gospodarczego w strefie euro (silny spadek wkładu eksportu do wzrostu), oddziałuj?c? w kierunku zmniejszenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych.  

Przeciętna wartość wskaźnika PMI w okresie październik-listopad (51,0 pkt.) ukształtowała się na nieznacznie niższym poziomie niż w III kw. (51,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane w poł?czeniu z opublikowan? wczoraj struktur? wzrostu PKB w III kw. stanowi? wsparcie dla naszej oceny, że w IV kw. dynamika PKB wyniesie ok. 2,0% r/r wobec 2,5% w III kw.  

Dzisiejsze dane s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!