Analizy i badania

Brexit nie taki straszny dla regionu

<p style="text-align: justify;">23 czerwca br. odbędzie się referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Przeprowadzone w ostatnich tygodniach wśród Brytyjczyków sondaże wskazują na rosnące prawdopodobieństwo pozostania Wielkiej Brytanii w UE, chociaż ostateczny wynik głosowania obarczony jest wciąż dużą niepewnością.</p>

>

Według badań ankietowych ok. 45% respondentów wybrałoby pozostanie Wielkiej Brytanii w UE. Nieznacznie mniej (ok. 40%) opowiada się za jej wyjściem (tzw. Brexit). Niepewność co do wyniku referendum zwiększa duży odsetek osób niezdecydowanych (15%). Naszym scenariuszem bazowym jest pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Głównym argumentem wspieraj?cym nasz? ocenę jest podpisane w lutym porozumienie, które zawiera duże ustępstwa ze strony Komisji Europejskiej względem Wielkiej Brytanii – wypracowany konsensus w dużym stopniu uwzględnił zgłaszane przez ten kraj kwestie sporne (por. MAKROmapa z 14.03.2016). Nie można jednak wykluczyć realizacji scenariusza alternatywnego, w którym w czerwcowym referendum zostanie podjęta decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Celem poniższej analizy jest przedstawienie krótkookresowego wpływu tego zdarzenia na gospodarki krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej (Polskę, Czechy, Węgry i Rumunię, dalej EŚW-4).

Procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z UE opisaliśmy w MAKROmapie z 14.03.2016. Na podstawie przeprowadzonej wtedy analizy uważamy, że ustalenie warunków umowy określaj?cej warunki wyst?pienia Wielkiej Brytanii z UE jest skomplikowanym procesem, którego ukończenie najprawdopodobniej nie będzie możliwe w ci?gu dwóch lat. Oznacza to, że Traktaty Unijne, w tym regulacje prawne pozwalaj?ce na swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału pomiędzy krajami UE będ? obowi?zywać Wielk? Brytanię jeszcze przez kilka lat od ewentualnego podjęcia decyzji o Brexit w czerwcowym referendum. W efekcie w krótkim okresie po ogłoszeniu wyniku referendum wskazuj?cego na Brexit nie oczekujemy gwałtownego załamania relacji biznesowych krajów EŚW-4 z Wielk? Brytani?. Uważamy, że obecne relacje firm z krajów regionu z kontrahentami z Wielkiej Brytanii nie ulegn? szybkiemu ograniczeniu. Niemniej jednak po podjęciu decyzji o Brexit, ze względu na duż? niepewność dotycz?c? kształtowania się relacji handlowych pomiędzy UE i Wielk? Brytani? w długim okresie, w tym w szczególności możliwości wynegocjowania nowych porozumień handlowych, proces nawi?zywania nowych kontaktów biznesowych lub napływu nowych inwestycji zagranicznych może przebiegać wolniej.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE może mieć potencjalnie duży wpływ na sytuację na rynku walutowym. Brexit może nasilić oczekiwania rynków na ograniczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i inwestycji portfelowych do Wielkiej Brytanii, co oddziaływałoby w kierunku osłabienia kursu funta wobec euro. Efekt ten będzie potęgowany przez już obecnie znacz?cy deficyt na rachunku obrotów bież?cych w relacji do PKB (-5,2% w 2015 r.). Część tego ryzyka została już zdyskontowana przez rynki – od listopada ub. r. można było zaobserwować spadek efektywnego nominalnego kursu funta. Pomimo częściowo wycenianego przez rynki ryzyka Brexit uważamy, że w przypadku materializacji tego scenariusza istnieje dalszy potencjał do deprecjacji funta. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie bowiem oddziaływało w kierunku obniżenia jej potencjalnego wzrostu gospodarczego, co będzie prowadziło do spadku fundamentalnego kursu równowagi funta. Potencjał do umocnienia euro względem funta byłby jednak ograniczany przez wzrost obaw inwestorów o dalsz? dezintegrację UE i strefy euro. Te obawy mogłyby być potęgowane przez ewentualne nasilenie się kryzysu migracyjnego. Rosn?ca niepewność co dalszego kształtu strefy euro oddziaływałaby w kierunku obniżenia dynamiki inwestycji i wzrostu PKB w obszarze wspólnej waluty. Można oczekiwać, że w reakcji na spowodowane przez Brexit spowolnienie wzrostu gospodarczego, EBC podejmie działania w kierunku dalszego złagodzenia polityki pieniężnej, co ograniczałoby umocnienie euro względem funta. Zgodnie z szacunkami ekonomistów grupy Crédit Agricole Corporate and Investment Bank uzyskanych za pomoc? behawioralnego modelu kursu równowagi funta, w wyniku Brexit, po uwzględnieniu powyższych czynników kurs EURGBP mógłby wzrosn?ć do poziomu 0,84.

W naszej ocenie Brexit skutkowałby również wzrostem globalnej awersji do ryzyka, co miałoby negatywny wpływ na kursy walutowe rynków wschodz?cych (w tym krajów EŚW- 4) oraz oddziaływałoby w kierunku wzrostu ich zmienności. W naszej ocenie skala potencjalnego osłabienia walut regionu względem euro (ok. 5%) byłaby mniejsza niż w przypadku kursu funta wobec euro, co oznacza, że funt osłabiłby się wobec nich o ok. 4% (ok. 12% w scenariuszu skrajnym). Umocnienie złotego wobec funta zmniejszyłoby opłacalność cenow? eksportu z krajów EŚW-4 do Wielkiej Brytanii. Udział Wielkiej Brytanii w całości eksportu z krajów EŚW-4 nie jest znacz?cy, dla Polski stanowił on w 2015 r. 6,8%, 5,3% dla Czech, 4,4% dla Rumunii i 4,0% dla Węgier. Na podstawie obliczeń banków centralnych krajów regionu dotycz?cych mechanizmu transmisji polityki pieniężnej, jak również wyników badań dostępnych w literaturze szacujemy, że umocnienie walut krajów EŚW-4 wobec funta i wynikaj?ce z tego obniżenie eksportu do Wielkiej Brytanii będzie miało zaniedbywalny wpływ na wzrost gospodarczy w krajach regionu. W scenariuszu bazowym roczna dynamika PKB w każdym z nich zostałaby obniżona o mniej niż 0,01 pkt. proc. przez rok od Brexit. Ograniczenie popytu z Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej zostałoby również zminimalizowane przez geograficzn? reorientację eksportu na inne rynki np. do strefy euro, co byłoby wspierane przez osłabienie kursu walut regionu względem euro. Niemniej jednak firmy, których głównym rynkiem zbytu jest Wielka Brytania, miałyby do czynienia z wyraźnym zmniejszeniem sprzedaży.

Zgodnie z wynikami badań empirycznych ryzyko polityczne i/lub makroekonomiczne, jak również wzrost barier handlu oddziałuj? w kierunku zmniejszenia napływu BIZ. Tym samym ze względu na podwyższon? niepewność dotycz?c? dalszych zasad współpracy Wielkiej Brytanii z państwami UE (w tym z regionem EŚW-4) część firm brytyjskich mogłaby podj?d decyzję o ograniczeniu BIZ w regionie. BIZ to inwestycje długoterminowe, z których trudno jest się wycofać w ci?gu analizowanego przez nas krótkiego horyzontu czasowego. Ponadto uważamy, że ze względu na utrzymanie status quo w relacjach UE-Wielka Brytania przynajmniej w ci?gu najbliższych lat (obowi?zywanie Traktatów Unijnych) brytyjskie firmy nie będ? podejmowały decyzji o szybkiej sprzedaży już obecnych aktywów trwałych w regionie EŚW-4. Można jednak oczekiwać, że realistycznym wariantem jest brak napływu nowych BIZ z Wielkiej Brytanii do regionu, ze względu na podwyższon? niepewność dotycz?c? stosunków handlowych pomiędzy tymi krajami w długim okresie. Bior?c pod uwagę historyczne tendencje zakładamy, że brak napływu nowych BIZ z Wielkiej Brytanii spowodowałby obniżenie dynamiki PKB o ok. 0,5 pkt. proc. w przypadku Węgier, 0,2 pkt. proc. w przypadku Polski i o 0,1 pkt. proc. dla Czech i Rumunii w okresie jednego roku od Brexit. Dodatkowo można oczekiwać, że mielibyśmy do czynienia z odpływem zysków wypracowywanych przez firmy brytyjskie w regionie, które w przeciwnym razie zostałyby reinwestowane (obniżenie dynamiki PKB o ok. 0,1 pkt. proc. w przypadku każdego z krajów). Negatywny wpływ tego czynnika na tempo wzrostu PKB wygasłby również po roku od Brexit.

Negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-4 będzie miało również spowolnienie w innych krajach UE wynikaj?ce z Brexit – m.in. poprzez nasilenie obaw uczestników rynkowych o dalsz? dezintegrację UE, zawirowania na rynkach finansowych oraz zmniejszenie wymiany handlowej. OECD szacuje, że efekt ten przyczyniłby się do spadku dynamiki PKB w UE (z wył?czeniem Wielkiej Brytanii) o ok. 0,3-0,4 pkt. proc. w latach 2016-2017 w porównaniu do scenariusza, gdyby to zdarzenie nie miało miejsca. Szacujemy, że w efekcie należy oczekiwać również obniżenia tempa wzrostu gospodarczego o ok. 0,1-0,2 pkt. proc. w każdym z krajów EŚW-4.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki, materializacja scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE ryzyka byłaby umiarkowanie negatywna dla wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-4. W ci?gu roku od tego wydarzenia dynamika PKB zostałaby obniżona o ok. 0,4 pkt. proc. w przypadku Czech i Rumunii i 0,5 pkt. proc. w przypadku Polski. Największy negatywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego Brexit miałby w przypadku Węgier (0,8 pkt. proc.) ze względu na relatywnie duże na tle innych krajów znaczenie napływu BIZ z Wielkiej Brytanii. Brexit przyczyniłby się również do wzrostu zmienności kursów walut krajów EŚW-4, ich osłabienia względem euro i umocnienia względem funta. Niemniej jednak  bior?c pod uwagę obecny stan wiedzy uwzględniaj?cy najnowsze wyniki sondaży, ryzyko Brexit nie stanowi w naszej ocenie przekonuj?cego argumentu na rzecz zmiany naszego średnioterminowego scenariusza makroekonomicznego oraz prognozy kursów walutowych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!