Analizy i badania

Bilans wydarzeń negatywny dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1820 (osłabienie złotego o 0,7%). Z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny w poniedziałek i we wtorek mieliśmy do czynienia ze stabilizacją kursu EUR/PLN, który oscylował wokół poziomów 4,15.</p>

>

W środę przez cały dzień złoty tracił na wartości, gdyż inwestorzy realizowali zyski. W czwartek doszło do przejściowej deprecjacji złotego, która zbiegła się w czasie z   ogłoszeniem wyników popytu na drug? transzę programu TLTRO. Pi?tkowy lepszy od oczekiwao odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan i gorsze od konsensusu dane o produkcji przemysłowej w Chinach przyczyniły się do osłabienia złotego.

W tym tygodniu ze względu na duż? liczbę wydarzeo istotnych dla kształtowania się kursu złotego oczekujemy jego podwyższonej zmienności. Do osłabienia złotego mog? doprowadzid środowe dane o produkcji przemysłowej w Polsce, a także wstępne wtorkowe odczyty indeksów PMI dla najważniejszych europejskich gospodarek oraz Chin. Deprecjacji złotego można oczekiwad również w przypadku jastrzębiego wydźwięku konferencji po środowym posiedzeniu FOMC. Pozostałe dane ze światowej gospodarki (rynek nieruchomości, produkcja przemysłowa, wyniki badao koniunktury w USA) oraz krajowe dane nt. bilansu płatniczego, inflacji, zatrudnienia i wynagrodzeo w sektorze przedsiębiorstw nie spotkaj? się naszym zdaniem ze znacz?c? reakcj? rynku. Jednocześnie w tym tygodniu czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku pogorszenia się nastrojów na rynkach i deprecjacji złotego będzie utrzymuj?cy się spadek cen ropy. W ocenie coraz większej części inwestorów świadczy on o zmniejszaj?cym się popycie na ropę wynikaj?cym ze słabn?cego, globalnego wzrostu gospodarczego, a nie wył?cznie z nadpodaży tego surowca. Utrwalenie takich pogl?dów może mieć negatywny wpływ na kurs walut rynków wschodz?cych, w tym złotego.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!