Analizy i badania

Badanie Ayming – firmy w Polsce twierdzą, że nie prowadzą działań B+R. Czy mają rację?

<p style="text-align: justify;" align="justify">Z badania Ayming Polska płyną niepokojące wnioski dotyczące działań B+R wśród przedsiębiorców. Część firm nie wie, czym są prace badawczo-rozwojowe, a 60 proc. twierdzi, że nie jest aktywna w tym obszarze. 63 proc. przedsiębiorców nie planuje w przyszłości żadnych wydatków na tego typu działania. Czy firmy nie prowadzą działań B+R, czy tylko ich nie identyfikują?</p>

>

Na zlecenie Ayming Polska agencja badawcza Kantar Millward Brown przeprowadziła badanie, podsumowuj?ce pierwsze 11 miesięcy obowi?zywania ulgi B+R. Jego celem było uzyskanie informacji na temat działalności B+R w przedsiębiorstwach w Polsce, świadomości na temat ulgi B+R oraz planów dotycz?cych skorzystania z tej zachęty podatkowej. W badaniu wzięło udział 150 firm z 5 branż: spożywczej, farmaceutyczno-chemicznej, energetycznej oraz gospodarowania odpadami, przetwórstwa metali i niemetali oraz produkcji maszyn i urz?dzeń.  

Czy firmy wiedz? czym s? działania B+R i czy s? aktywne w tym zakresie?  

Jak wynika z części badania na temat działalności B+R, aż 14 proc. respondentów w ogóle nie wie, czym s? działania badawczo-rozwojowe. Dla 31 proc. respondentów działalność B+R to opracowywanie nowych produktów i usług, a dla 23 proc. - wdrażanie nowych technologii lub systemów produkcji. Część firm rozumie działalność badawczo-rozwojow? jako współpracę z jednostkami naukowymi i uczelniami (4 proc.) oraz opracowanie prototypów, własne prace badawcze i badania laboratoryjne (5 proc.).  

Brak wiedzy o działalności B+R lub kojarzenie jej z zaawansowanymi działaniami sprawia, że firmy nie zdaj? sobie sprawy, że pewne standardowe prace prowadzone w ramach regularnej działalności również s? pracami badawczo-rozwojowymi. Potwierdzaj? to wyniki przeprowadzonego badania. Aż 60 proc. respondentów twierdzi, że nie jest lub raczej nie jest aktywna w obszarze badawczo-rozwojowym. Tymczasem do badania zostały wytypowane branże, w których działalność badawczo-rozwojowa stanowi integraln? część prowadzonej działalności.  

Zaledwie co pi?ta badana firma ma dedykowan? osobę lub dział, który identyfikuje prowadzone działania B+R. Zbliżony odsetek firm nie czuje potrzeby prowadzenia pomiaru działań badawczo-rozwojowych. Brak pomiarów oznacza dla firm wymierne straty, ponieważ bez prawidłowego zdefiniowania działań, projektów oraz kosztów uprawniaj?cych do odliczenia, firmy nie mog? skorzystać z ulgi B+R.  

- Wyniki badania wskazuj?, że duża część firm nie ma wiedzy na temat tego, czym s? działania B+R i w jaki sposób je identyfikować, albo w ogóle ignoruje ten obszar. Przedsiębiorcy często nie s? świadomi, że działania badawczo-rozwojowe już teraz mog? występować u nich w ramach regularnie prowadzonej działalności. Rozwi?zaniem tych problemów powinno być edukowanie firm w zakresie identyfikowania i mierzenia prac B+R w swojej działalności oraz zwiększenie ich świadomości na temat ulgi B+R. Pozwala ona na realne oszczędności, ale jednocześnie wymaga dokładnego klasyfikowania kosztów działań B+R. Kolejnym krokiem jest poszerzenie zakresu wsparcia, w tym zwiększenie zachęt podatkowych. Należy podkreślić, że to prosta droga do wymiernych korzyści dla firm – zarówno rozwojowych jak i finansowych – komentuje Małgorzata Boguszewska, Manager Działu Dotacji i Ulg B+R z Ayming Polska.  

Plany i…obci?żenia  

63 proc. badanych firm twierdzi, że nie planuje wydatków na działania badawczo-rozwojowe w najbliższym roku. 18 proc. przedsiębiorstw planuje działania B+R, ale nie wie jeszcze, ile środków na to przeznaczy. Natomiast najczęściej wymieniany poziom wydatków na badania i rozwój to od 1 do 5 proc. rocznych przychodów, choć deklaruje to tylko co dziesi?ty respondent.  

Jak się okazuje, najczęściej wskazywanym czynnikiem, który mógłby sprzyjać zwiększeniu wydatków na działania B+R w firmach, jest łatwiejszy dostęp do dotacji na działalność badawczo-rozwojow? (61 proc.). Ponad połowa respondentów wskazuje również na większe ulgi podatkowe na B+R jako czynnik mog?cy pozytywnie wpłyn?ć na zwiększenie nakładów na te działania.  

Dla respondentów, największym obci?żeniem finansowym zwi?zanym z tym obszarem s? zakup materiałów i surowców niezbędnych do badań (9 proc.) oraz koszty osobowe zwi?zane z prowadzeniem działań (8 proc.).  

Co znacz?ce, część firm prowadz?cych działania badawczo-rozwojowe nie wyodrębnia poszczególnych rodzajów kosztów zwi?zanych z B+R (14 proc. badanych). Sytuację tę ma szansę zmienić zwiększenie świadomości na temat ulgi B+R, która wymaga od firm dokładnego klasyfikowania kosztów działań B+R. Należy zauważyć, że analizowanie procesów pod k?tem działań B+R oraz ewidencjonowanie kosztów B+R wskazuje, że przedsiębiorstwo jest innowacyjne lub poważnie myśli o innowacyjności. Jednocześnie korzystanie z ulgi B+R stanowi podłoże do prowadzenia zaawansowanych działań badawczo-rozwojowych, ponieważ firmy mog? inwestować wygenerowane oszczędności w dalsze prace rozwojowe.  

Link do raportu z badania Ayming Polska „Ulga B+R. Wyzwania, szanse, rozwi?zania”, podsumowuj?cy pierwsze 11 miesięcy obowi?zywania ulgi B+R: ayming.pl  

***

Po uchwaleniu „Małej ustawy o innowacyjności”, na 2018 r. rz?d przewiduje wdrożenie „Dużej ustawy o innowacyjności”, co oznacza kolejne atrakcyjne zachęty dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, wprowadzony zostanie status „innowacyjnego przedsiębiorstwa” uprawniaj?cy do większych odliczeń podatkowych – odliczenie może sięgn?ć nawet 100%. Pojawił się także pomysł zmniejszenia opodatkowania przychodów z innowacji (Patent Box), choć warto zaznaczyć, że dojrzewaj?cy do innowacji rynek w pierwszej kolejności wymaga silnego wsparcia na etapie tworzenia nowych rozwi?zań. Ewidencjonowanie kosztów B+R będzie łatwiejsze, a kontrole podatkowe zast?pi audyt. Zapowiedzi wskazuj? na to, że polski rz?d intensyfikuje działania w celu nadrobienie zaległości Polski i podniesienia jej pozycji w rankingach innowacyjności.  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 15 krajach: Belgii, Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Japonii, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Portugalii, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Węgrzech. Ayming Polska oferuje profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, kosztów ubezpieczeń społecznych, kosztów energii i gazu, dotacji i ulg B+R. Dzięki unikalnej wiedzy i doświadczeniu Ayming Polska wdraża procesy optymalizacji kosztów, pomagaj?c firmom w uzyskiwaniu oszczędności i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Ayming Polska przewodniczy zespołowi Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan ds. tworzenia w Polsce ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojow?. W ci?gu roku Grupa realizuje ponad 15 000 projektów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R. Więcej na: www.ayming.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!