Aktualności firm stowarzyszonych

Alna Business Solutions: roll-out systemu Dynamics NAV w Forest Style

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Alna Business Solutions zrealizowała projekt roll-out-u systemu Dynamics NAV w Forest Style w Polsce. Firma zajmuje się produkcją mebli oraz wyposażenia do ogrodów i tarasów, posiada oddziały w wielu krajach w Europie.</span></p>

>

Centrala firmy opracowała CORE (Global Template) w systemie Dynamics NAV, który obejmował następuj?ce funkcjonalności:

  1. Zarz?dzanie sprzedaż?.
  2. Zarz?dzanie zakupami.
  3. Zarz?dzanie gospodark? magazynow?.
  4. Wybrane procesy, funkcje, raporty w modułach finansowo-księgowych.

Centrala Forest Style wdrażaj?c CORE oparty na Dynamics NAV miała na celu wprowadzenie dobrych praktyk zarz?dzania w innych krajach, spójność danych, ustandaryzowanie procesów oraz obniżenie kosztów wdrożenia i utrzymania systemu ERP.

Wdrożenie CORE’a w Polsce polegało na jego adaptacji do wymagań polskiego prawa fiskalnego oraz specyfiki biznesu w Polsce. Dyrektor Finansowy w firmie Forest Style Leszek Babiarz podkreślił:

Forest Style zdecydowało się wdrożyć CORE’a aby ujednolicić działanie firmy zgodnie z rekomendacjami centrali. CORE został opracowany przez centralę Grupy z lokalnym francuskim Partnerem Microsoft Dynamics NAV. Z perspektywy czasu uważam, iż była to decyzja słuszna zmierzaj?ca do ujednolicenia procesów biznesowych w całej grupie kapitałowej oraz dostępu do kluczowych danych poprzez raportowanie. Oczywiście ważne było aby CORE był dostosowany do wymagań polskich, o co zadbał lokalny dostawca firma Alna Business Solutions. Wdrożenie systemu Dynamics NAV wraz z CORE’em trwało kilka miesięcy i wymagało nakładów pracy z trzech stron tj. centrali Forest Style, firmy, która oprogramowała CORE’a we Francji oraz lokalnego dostawcę usług w Polsce (Alna Business Solutions). Z perspektywy czasu najważniejsz? faz? projektu była analiza GAP/FIT oraz testy akceptacyjne wraz z regulacj? systemu, które pozwalały przetestować docelowy system informatyczny.

Dzięki wykorzystaniu gotowych rozwi?zań zawartych w CORE i jego implementacji w oddziale w Polsce znacznie obniżono koszt wdrożenia systemu. Dodatkowo, dzięki ustandaryzowanemu raportowaniu, nasi pracownicy nie musz? spędzać wielu godzin na zbieraniu informacji i tworzeniu raportów do Centrali. Teraz s? one realizowane w ci?gu minuty”.

Na istotne zagadnienia we wdrożeniu zwrócił uwagę dr Bartosz Wachnik – członek zarz?du firmy Alna Business Solutions Sp. z o.o.

Z perspektywy firmy adaptuj?cej CORE do wymagań w Polsce ważne były trzy zagadnienia tj. poznanie CORE abyśmy mogli zrozumieć jakie procesy standardowe systemu Dynamics NAV zostały zmodyfikowane w celu adaptacji ich do wymagań centrali Forest Style, analiza GAP/FIT, która pozwoliła zdefiniować co należy zmodyfikować w CORE aby dostosować jego funkcjonalność do wymagań polskich, wykonanie zmian programistycznych polegaj?cych na integracji polskiej lokalizacji z CORE-em. W Polsce projekty roll-out stanowi? jedne z najtrudniejszych typów wdrożeń systemów ERP, co wynika z liczby podmiotów uczestnicz?cych we wdrożeniu, komunikacji między nimi, skomplikowanej polskiej lokalizacji systemów ERP w tym przypadku Dynamics NAV. Jednak z naszej obserwacji tego typu projekty będziemy spotykać coraz częściej ponieważ coraz więcej firm francuskich i nie tylko chce funkcjonować w Polsce oraz coraz więcej firm polskich inwestuje globalnie”.  

Alna Business Solutions Sp. z o.o.

Alna Business Solutions to doświadczony zespół ekspertów z ponad 20 letnim doświadczeniem w dziedzinie ERP i lider międzynarodowych projektów Dynamics NAV. Jest części? Grupy Alna i jako Microsoft Gold Partner Enterprise Resource Planning należy do czołowych dostawców rozwi?zań Microsoft Dynamics, z dorobkiem ponad 400 wdrożeń w 30 krajach na całym świecie.

Więcej informacji na stronie: www.alna.pl  

Forest Style Polska Sp. z o.o.

Grupa FOREST STYLE to francuski producent i dystrybutor specjalizuj?cy się w szeroko rozumianej, drewnianej architekturze ogrodowej. Grupa posiada na terenie Polski dwa zakłady produkcyjne : FOREST STYLE INDUSTRY Bolesławiec i FOREST STYLE INDUSTRY Witnica oraz PLATFORMĘ LOGISTYCZNĄ. Jest obecna na rynkach 25 krajów i podejmuje strategiczne działania maj?ce na celu dalszy rozwój swojej sieci dystrybucji.

Więcej informacji na stronie: http://www.forest-style.com/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!