Aktualności firm stowarzyszonych

Akademia EuroZamówień – cykl szkoleniowy kancelarii Wierzbowski Eversheds

<p style="text-align: justify;"><strong>W związku z reformą systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej, zespół prawa zamówień publicznych kancelarii prowadzi cykl szkoleń, w ramach którego omawiane są tematy nawiązujące do nowych regulacji zawartych w dyrektywach zamówieniowych.</strong></p>

>

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z nowymi regulacjami, a także stworzenie forum do wymiany pogl?dów i dyskusji na temat praktycznych problemów wynikaj?cych ze zmiany przepisów. Spotkania prowadz? prawnicy z zespołu prawa zamówień publicznych: Tomasz Zalewski, dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska oraz dr Piotr Kunicki, będ?cy jednocześnie autorami bloga EuroZamówienia.

Poszczególne tematy zostały wybrane przez samych uczestników w głosowaniu, które odbyło się podczas spotkania inauguruj?cego cykl – 28 października 2014 r. Dziś, 27 listopada 2014 r. odbył się warsztat poświęcony zasadom zmiany umów o zamówienie publiczne. Kolejne spotkania zaplanowano na:

  • 13 stycznia 2015 r.: Ocena rzetelności wykonawców (nienależyte wykonywanie zamówień jako przesłanka wykluczenia)
  • 17 marca 2015 r.: Paszporty zamówieniowe – nowe zasady potwierdzania niepodlegania wykluczeniu z postępowania
  • 14 maja 2015 r.: Użyczanie potencjału przez podmioty trzecie i podwykonawstwo.

  „W ramach cyklu chcemy przybliżyć reformę systemu zamówień publicznych Unii Europejskiej, której owocem s? przyjęte w tym roku nowe dyrektywy zamówieniowe. Wskutek reformy, w ci?gu najbliższych dwóch lat prawodawcy krajowi obowi?zani s? przyj?ć akty implementuj?ce nowe przepisy” – mówi Tomasz Zalewski, partner kieruj?cy zespołem prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Nowe przepisy Pzp interpretowane będ? zgodnie z celem i brzmieniem swojego unijnego pierwowzoru. Przewagę zyskaj? więc ci uczestnicy systemu zamówień, którzy zapoznaj? się z postanowieniami i kierunkiem nowych dyrektyw zamówieniowych” - dodaje Aleksandra Kunkiel-Kryńska, doktor nauk prawnych w zakresie prawa europejskiego.

Z elementami nowych regulacji zamawiaj?cy i wykonawcy mierz? się już od 19 października 2014 r., ponieważ wtedy weszła w życie nowelizacja Ustawy Pzp z dnia 18 września 2014 r., a wśród zmian można wskazać chociażby zasady wykluczania wykonawców uregulowane zgodnie z now? dyrektyw?, choć formalnie jeszcze nie transponowan? do polskiego porz?dku prawnego” – uzupełnia dr Piotr Kunicki.

***

Informacje organizacyjne: tematy, warunki uczestnictwa oraz formularze rejestracyjne dostępne s? na stronie internetowej kancelarii. Udział jest nieodpłatny, kancelaria dysponuje ograniczon? liczb? miejsc, dlatego przy zapisach brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału w spotkaniach maj? Klienci i partnerzy biznesowi kancelarii Wierzbowski Eversheds. Zgłoszenia prawników reprezentuj?cych inne kancelarie s? brane pod uwagę w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds istnieje od 1998 roku. Od marca 2005 roku jest członkiem Eversheds, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie. Kancelaria jest regularnie rekomendowana przez informatory prawne, m.in. Chambers Europe Legal Directory i Legal 500 EMEA. Zajmuje także wysokie miejsca w krajowych rankingach kancelarii prawnych, organizowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej. W 2012 roku Kancelaria Wierzbowski Eversheds zdobyła tytuł Innowacyjnej Kancelarii w konkursie organizowanym przez KRRP. www.eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!