Analizy i badania

57% ubezpieczycieli ocenia dotychczasowe próby transformacji biznesu za dalekie od ideału

<p style="text-align: justify;"><strong>W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, demograficznej i technologicznej, większość firm ubezpieczeniowych poświęca dużo uwagi na unowocześnianie przedsiębiorstw, aby sprostać wyzwaniom rynkowym. Tymczasem ponad połowa dyrektorów z branży ubezpieczeniowej deklaruje, że nie jest w stanie  wygenerować i odpowiednio wykorzystać wartości płynącej z transformacji biznesu, a według 57% respondentów dotychczasowe jej próby znacznie odbiegają od ideału. Stale rośnie także rola technologii w sektorze ubezpieczeniowym, które dają impuls do rozwoju całej branży.</strong></p>

>

Branża ubezpieczeniowa w obliczu zmian  

Wiele firm ubezpieczeniowych stoi obecnie przed konieczności? wprowadzenia zmian w modelach biznesowych i  operacyjnych, które umożliwi? sprawne działanie przedsiębiorstw w dynamicznie zmieniaj?cym się środowisku. Według 53% ankietowanych osi?gnięcie zysków wynikaj?cych z  krótkoterminowych transformacji nie stanowi problemu. 63% respondentów badania KPMG uważa, że jest w stanie zaplanować docelowy model operacyjny, a 6 z  10 ankietowanych zadeklarowało gotowość do stałej modernizacji nowo wdrożonych modeli operacyjnych. Dotychczasowe próby transformacji nie s? jednak satysfakcjonuj?ce. Większość respondentów nie odczuwa trwałych korzyści wynikaj?cych z wdrożenia zmian w swoich przedsiębiorstwach. Jak wskazuj? wyniki badania KPMG, dla ponad połowy ankietowanych problematyczne jest wygenerowanie i wykorzystanie wartości wynikaj?cych z biznesowych transformacji.  

Jak wynika z badania, towarzystwa ubezpieczeń bardziej koncentruj? się na implikacjach zmian regulacyjnych, niż na wci?ż zmieniaj?cych się preferencjach i potrzebach swoich klientów. Mniej niż jedna czwarta respondentów uważa, że zmiany zachowań konsumenckich znacznie wpłyn? na kształt ich modelu operacyjnego. Tymczasem to właśnie klienci powinni stanowić inspirację do strategicznych zmian. Z naszych obserwacji wynika, że polscy ubezpieczyciele coraz lepiej to rozumiej?  - ? ? mówi  Marcin Dymek, partner w dziale audytu instytucji finansowych w KPMG w Polsce.  

Technologie stymuluj? transformację w sektorze ubezpieczeń  

Jednym z najważniejszych katalizatorów zmian w sektorze ubezpieczeń s? technologie, które umożliwiaj? optymalizację modelu operacyjnego, usprawnianie komunikacji z inwestorami oraz rozwój nowych produktów i usług. Blisko połowa ankietowanych przez KPMG uważa, że nowe możliwości transformacji biznesowych stały się możliwe dzięki nowym platformom i aplikacjom mobilnym. Jak twierdzi 47% respondentów, stanowi? one impuls do działania i  modyfikacji organizacji. Postęp technologiczny ma również istotny wpływ na wolumen, tempo wzrostu, a także różnorodność danych napływaj?cych do firm. Nie ulega więc w?tpliwości, że technologie powoduj? wiele pozytywnych zmian, ale warto zwrócić uwagę, że jednocześnie zarz?dzenie tym obszarem stanowi dla ubezpieczycieli spore wyzwanie.  

Jak pokazuj? badania przeprowadzone przez KPMG cyfryzacja polskiej branży ubezpieczeniowej ma jeszcze przed sob? dług? drogę. Konto online z dostępem przez aplikację mobiln? jest standardem polskiej bankowości, jednak w branży ubezpieczeniowej jedynie 2 z 10 największych ubezpieczycieli w Polsce oferuje konto online do obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych i żadne z nich nie jest dostępne z poziomu aplikacji mobilnej. Tymczasem aż 61% respondentów w Polsce zadeklarowało, że chętniej wybrałoby wariant polisy, który dodatkowo oferuje jej pełn? obsługę przez aplikację mobiln?  - ? ? mówi  Leszek Wroński, partner, szef działu usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

Widz?c rynkowe zmiany w kontekście centralizacji działalności usługowej firm wokół klienta, towarzystwa ubezpieczeniowe zaczynaj? dostrzegać potrzebę ustrukturyzowanej transformacji biznesu. Według badania KPMG 42% z nich uważa, że największ? barier? w tym zakresie jest brak usystematyzowanego zarz?dzania zmian?. Efektywne spełnianie oczekiwań klientów wymaga zorganizowanego zarz?dzania doświadczeniami klienta w kontakcie z firm?.  

Korzyści wynikaj?ce z wdrożenia rozwi?zań poprawiaj?ce doświadczenia klienta, choć trudno mierzalne z uwagi na to, iż maj? wpływ na wiele elementów modelu biznesowego, maj? najczęściej bardzo duż? skalę i wpływaj? na poziom konkurencyjności firmy. Firma KPMG Nunwood, porównuj?c ze sob? dwie grupy firm, otrzymała rezultaty dla branży finansowej, które to potwierdzaj?. Uśredniony wzrost przychodów w latach 2012-2015 dla największych podmiotów giełdowych wynosił 5,4%, gdzie grupa firm najlepiej zarz?dzaj?ca doświadczeniami klienta w tym samym czasie osi?gnęła wzrost przychodów o 8,8 p.p. wyższy (tj. 14,2%)  - ? ? mówi  Piotr Siciak, dyrektor w dziale usług doradczych dla sektora usług finansowych w KPMG w Polsce.  

Około jedna trzecia zarz?dzaj?cych w branży ubezpieczeniowej przyznaje, że obserwuje firmy z innych sektorów wprowadzaj?ce przełomowe innowacje w celu poszukiwania inspiracji oraz rozwi?zań, które będ? wspierać transformację ich organizacji. Jak wynika z badania KPMG, ubezpieczyciele coraz częściej pozyskuj? idee, strategie, a nawet umiejętności z innych sektorów, w celu podniesienia swojej wydajności.  

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony  kpmg.pl.

***  

O RAPORCIE:  

Raport KPMG International pt. „Empowered for the future: Insurance reinvented” powstał na podstawie badania, które objęło 70 dyrektorów zarz?dzaj?cych w branży ubezpieczeniowej z całego świata. Respondenci pochodzili z Europy (48%), obu Ameryk (33%) oraz regionu Azji i Pacyfiku (19). Analiza ł?czy ze sob? wyniki badania ze spostrzeżeniami globalnej sieci ekspertów ubezpieczeniowych KPMG, opiniami ekspertów branżowych i specjalistów zajmuj?cych się transformacjami biznesu.  

O KPMG:    

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676  

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!