Aktualności firm stowarzyszonych

2015 to rok znaczących zmian potwierdzających sukces strategii realizowanej przez Grupę Hotelową Orbis

<p align="justify">„<strong>W 2015 roku, po przejęciu od AccorHotels hoteli w Europie Wschodniej, staliśmy się międzynarodową Grupą Hotelową zorientowaną na dalszy rozwój na nowych rynkach regionu. Jednocześnie Orbis potwierdził realizację strategicznego planu, opartego na optymalizacji bilansu Spółki, dążeniu do doskonałości operacyjnej i stosowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Pragnę, by zrównoważony rozwój był fundamentem budowy najlepiej prosperującej i wartościowej grupy hotelowej w Europie Wschodniej” </strong><span style="color: #000000;">– tak podsumował 2015 rok Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis SA. </span></p>

>

Wyniki finansowe i operacyjne

Dobre wyniki finansowe Orbisu potwierdza wzrost sprzedaży netto o +8,3% do poziomu 1 263 mln zł oraz wskaźnika EBITDAR o +11,2% (do poziomu 431 mln zł) w porównaniu do wyników pro forma z roku 2014. EBITDA operacyjna wyniosła 329 mln zł i przewyższyła prognozę, która kształtowała się w przedziale 310-320 mln zł. W ostatnim roku wzrosła także rentowność działalności Spółki (marża EBITDAR - o 0,9 p.p., do 34,2%, a marża operacyjna EBTIDA osi?gnęła poziom 26,1%, co oznacza wzrost o 1,3 p.p. w porównaniu do wyników pro forma w roku 2014). Orbis zanotował też bardzo dobre wyniki operacyjne - wskaźnik RevPAR (przychód na jeden dostępny pokój) w całej Grupie wzrósł o + 10,6%, do poziomu 150,8 zł. Tak wysoki wynik został osi?gnięty dzięki wyższej średniej cenie za pokój (ARR) o +1,5%, jak również większej frekwencji (o 5,7 p.p., na poziomie 69,7%) we wszystkich krajach regionu.

Rozwój sieci hoteli i zarz?dzanie aktywami

2015 był dla Spółki rokiem dynamicznego rozwoju skali działalności. Orbis koncentrował się na powiększeniu sieci hotelowej i optymalizacji zaangażowanego kapitału.

Pod względem ekspansji niew?tpliwie najistotniejszym wydarzeniem tego okresu było przejęcie w styczniu hoteli AccorHotels w Europie Wschodniej oraz ich integracja z hotelami Grupy. W wyniku tej transakcji portfel hoteli powiększył się o 38 działaj?cych obiektów, a działalność Grupy objęła swoim zasięgiem sześć nowych państw: Bułgarię, Czechy, Macedonię, Rumunię, Słowację i Węgry.

Zgodnie z przyjęt? strategi?, w celu zwiększenia zakresu oferty i rozpoznawalności marek, ekspansja sieci hotelowej odbywała się zarówno poprzez zawieranie umów franczyzy, jak i  umów o zarz?dzanie. W ubiegłym roku Spółka podpisała piętnaście nowych umów, w wyniku których trzy hotele doł?czyły do Grupy. Niezależnie od ekspansji sieci na podstawie umów franczyzy i o zarz?dzanie Orbis kontynuuje własne przedsięwzięcia inwestycyjne, tj. Mercure Kraków Centrum i ibis Gdańsk. Otwarcie tych hoteli jest planowane w drugiej połowie 2016 roku. Trzeci projekt, ibis Styles Szczecin, jest w fazie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych. W rezultacie, w 2016 roku ł?cznie 10 hoteli (1100 pokoi) powiększy portfolio Grupy, a w ci?gu 30 miesięcy nie mniej niż 31 hoteli doł?czy do sieci.

W 2015 roku ł?czne wydatki inwestycyjne na środki trwałe (capex) wyniosły 122,4 mln zł, z czego nakłady inwestycyjne w wysokości 58,3 mln zł zostały przeznaczone na nowe projekty inwestycyjne. W zwi?zku z optymalizacj? możliwości finansowych Spółka zakończyła pomyślnie emisję obligacji korporacyjnych o wartości 300 mln zł, co umożliwiło częściow? spłatę kredytu w wysokości 480 mln zł zaci?gniętego na sfinansowanie nabycia hoteli AccorHotels w Europie Wschodniej i dywersyfikację długoterminowego zadłużenia Grupy.

Dalszy rozwój

„Chcemy widzieć w teraźniejszości pocz?tek następnego etapu rozwoju i przekształcania naszej działalności – wci?ż mamy ambitne cele do osi?gnięcia. W 2016 roku będziemy nadal powiększać nasz? sieć hoteli w regionie, przyspieszaj?c optymalizację portfela aktywów, jak i możliwości finansowania. Skupimy się także na kluczowych obszarach działalności, aby stać się organizacj? w stu procentach zorientowan? na klienta.” – powiedział Gilles Clavie

***

Kontakt

Katarzyna Gronek
Biuro Prasowe Orbis SA
T. +48 22  829 38 03; Katarzyna.Gronek@accor.com

Grupa Hotelowa Orbis to największa sieć hoteli w Polsce i w Europie Wschodniej oferuj?ca 19 000 pokoi w ponad 100 obiektach, Orbis jest wył?cznym licencjodawc? marek AccorHotels w 16 krajach w tym w Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Macedonii, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i na Węgrzech. Hotele działaj? pod markami Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget. Rozpoznawalne na świecie marki gwarantuj? jakość usług o zróżnicowanym standardzie od luksusowych hoteli 5-gwiazdkowych po ekonomiczne 1-gwiazdkowe.

AccorHotels to grupa hotelowa, któr? jednoczy pasja i zamiłowanie do hotelarstwa oraz wspólne zobowi?zanie do serdecznego witania wszystkich Gości. Każdego dnia ponad 180 000 pracowników w 3 800 hotelach AccorHotels troszczy się o tysi?ce gości w 92 krajach. AccorHotels jest wiod?cym operatorem hotelowym na świecie. Grupa oferuje swoim klientom, partnerom oraz pracownikom:

  •   doświadczenie operatora hoteli i franczyzodawcy (HotelServices), jak i właściciela hoteli i inwestora (HotelInvest);
  • szerokie portfolio marek hotelowych o międzynarodowej renomie, gwarantuj?cych pełn? ofertę - od luksusowych hoteli (Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, The Sebel), przez hotele średniej kategorii (Novotel, Suite Novotel, Mercure, Mama Shelter, Adagio), aż po hotele ekonomiczne (ibis, ibis Styles, ibis budget, adagio access and hotelF1);
  •   potężny rynkowy program lojalnościowy Le Club AccorHotels;
  •   zobowi?zania korporacyjne i solidarnościowe realizowane przez prawie pół wieku w ramach programu zrównoważonego rozwoju PLANET 21.

Akcje Accor SA s? notowane na giełdzie Euronext w Paryżu (kod ISIN: FR0000120404) oraz na rynku pozagiełdowym w Stanach Zjednoczonych (kod: ACRFY)

  Partnerem strategicznym Orbisu jest  

Informacje o AccorHotels:

Zarezerwuj pokój w hotelu: www.twitter.com/accorhotelsgroup | www.accorhotels-group.com www.accorhotels.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!