Podsumowanie wydarzeń

1% podatku dla fundacji – wspierajmy razem!

<p style="text-align: justify;"><strong><strong><strong>Do końca kwietnia mogą Państwo wypełniając deklarację podatkową przekazać 1% swojego podatku na cele dobroczynne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zachęca do wsparcia fundacji i organizacji pożytku publicznego, które związane są z naszymi firmami stowarzyszonymi.</strong></strong></strong></p>

>

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 26 lat d?ży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Dzięki naszym działaniom dzieci, które doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej, były wykorzystywane seksualnie odzyskuj? poczucie bezpieczeństwa.

Centrum Pomocy Dzieciom to bezpieczne miejsce gdzie zespół profesjonalistów zapewni kompleksow? pomoc skrzywdzonym dzieciom. Znajda tu wsparcie terapeutyczne, opiekę medyczn? oraz pomoc prawn?. Otworzyliśmy już 2 takie miejsca, a chcemy stworzyć Sieć Centrów dostępnych dla dzieci w całej Polsce.

Numer KRS:  
0000 20 44 26

Osoba kontaktowa:
Izabela Małyska, tel  : 22 616 02 68
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Dziecięca Fantazja

Fundacja Dziecięca Fantazja od 2003 roku wnosi radość w życie dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych poprzez spełnianie ich najskrytszych marzeń i fantazji. Zrealizowaliśmy prawie 6000 marzeń. W chwili obecnej na swój magiczny moment oczekuje ponad 1000 dzieci. Fantazja organizuje Podróże Spełnionych Fantazji z udziałem wolontariuszy, podczas których spełniamy marzenia oraz Mikołajki i Wieczór Marzeń w ZOO dla ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci z całej Polski.

Środki przeznaczymy na spełnienie marzeń dzieci, którym los, zamiast beztroski, podarował szpital, ból, strach i łzy. Nasi bohaterowie walcz? o zdrowie i życie, ale pozostaj? dziećmi, które maj? swoje marzenia. W tym niewyobrażalnie trudnym momencie chcemy dać im choć odrobinę dziecięcego szczęścia i siły do walki o kolejny dzień życia. Spełnione fantazje mog? zdziałać cuda, przywracaj? uśmiech i nadzieję.Nie ma nic piękniejszego od spełnienia marzenia dziecka, które może być jego ostatnim.

Numer KRS:
0000168783

Osoba kontaktowa:

Joanna Polakowska joanna(@)f-df.pl,
tel. 22  517 17 70,
04-228 Warszawa,
ul. Tytoniowa 22

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Entraide

Kim jesteśmy?

ENTRAIDE jest Organizacj? Pożytku Publicznego prowadzon? przez mieszkaj?cych w Polsce wolontariuszy pochodz?cych z krajow francuskojęzycznych i spośrod Polakow mowi?cych po francusku.

ENTRAIDE organizuje akcje solidarnościowe maj?ce na celu pomoc osobom będ?cym w trudnej sytuacji życiowej na terenie całej Polski.

Organizacja imprez:

Wiosenna i letnia sprzedaż na cele charytatywne: Dochod ze sprzedaży jest wykorzystywany do sfinansowania prezentow bożonarodzeniowych oraz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rożnych ośrodkow znajduj?cych się pod nasza opiek?.

Boże Narodzenie: Dzięki pomocy finansowej oraz darom w naturze otrzymanym od rożnych firm organizujemy święta Bożego Narodzenia i przygotowujemy paczki od św Mikołaja dla wszystkich dzieci z ośrodkow, ktorymi się opiekujemy.

Chcemy by wszystkie dzieci mogły się cieszyć świętami Bożego Narodzenia!

Koktajl charytatywny: Organizowany dla firm i osob prywatnych. Dochod ze sprzedaży biletow wstępu oraz biletow na loterię wykorzystany jest na sfinansowanie wcześniej określonych projektow.

Pomoc szkołom:

- pomoc ta ma miejsce dzięki patronatowi finansowemu osob prywatnych (we wspołpracy z Fundacj? Chleb Życia). ENTRAIDE zobowi?zuje się pozyskać minimum 16 sponsorow rocznie.

- finansujemy obiady w dwoch szkołach na Kaszubach. W latach 2016-2017 ENTRAIDE opłaciła 2500 posiłkow w tych szkołach.

Operacja 1%: polski fiskus oferuje możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji użyteczności publicznej. Ilość zebranych w ten sposob pieniędzy w 2017 roku to 138,907.70 PLN.

Osobisty nadzor:

Wolontariusze ENTRAIDE zobowi?zuj? się do osobistego kontaktu z ośrodkami, aby upewniać się co do optymalnego wykorzystania darow.

Ponieważ wszyscy członkowie ENTRAIDE s? wolontariuszami, Fundacja ma minimalne koszty funkcjonowania i pozyskane fundusze służ? prawie w całości wspomaganiu ośrodkow.

Dziękujemy za Państwa hojność

Nasze działania:

Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 200  000 PLN rocznie 19 ośrodkom opieki i pomocy społecznej.

Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domow dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym. Będ?c Organizacj? Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osob fizycznych, ktory jest jej przekazywany przez polski Urz?d Skarbowy na zlecenie podatnika.

ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniej?cych ośrodkow. ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środkow czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiorkach.

Numer KRS:
0000159889

Osoba kontaktowa:

fundacja.entraide(@)gmail.com
Valérie Dégas, 519  423  463

Fundacja Entraide
Ul. Piękna 18,
00-549 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Orange

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. Realizujemy autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami. W nasze działania, jako wolontariusze, wł?czaj? się ochoczo pracownicy Orange Polska.

Zebrane środki posłuż? do organizacji dodatkowych zajęć z programowania i nowych technologii dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co implikuje ponadprzeciętne koszty.

Numer KRS:
0000241397

Osoba kontaktowa:

Bartosz.Rymkiewicz@Orange.com
690550218
Aleje Jerozolimskie 160
Polska
Warszawa

Bartosz.Rymkiewicz@Orange.com
690550218
Aleje Jerozolimskie 160
Pologne
Varsovie

—————————————————————————————————————————————

Fundacja PwC

Pomagamy Pomagać!

Fundacja PwC działa na rzecz edukacji, zwiększenia skuteczności NGOs i przedsiębiorczości. Zależy nam na systemowym i innowacyjnym rozwi?zywaniu ważnych społecznych problemów. Ł?czymy różne formy wsparcia dla organizacji i liderów społecznych. Dzięki temu mog? skuteczniej pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebuj?: dzieciom i młodzieży, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym czy lokalnym społecznościom.

Chcemy rozwijać realizowane programy m.in.

- Dwa Sektory - Jedna Wizja: program coachingowy dla NGO. Dzięki niemu, liderzy społeczni lepiej identyfikuj? swoje cele i strategię działania, efektywniej zarz?dzaj? procesami i ludźmi, co w rezultacie poprawia skuteczność i zasięg działań ich organizacji społecznej.

- Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez współpracę i pomoc NGO takim jak: Big Brothers Big Sisters, Teens Matters, Program Pomocy Pierwsza Praca.

Numer KRS:
0000234238

Osoba kontaktowa:

Fundacja PwC
Ul. Lecha Kaczyńskiego 14
00-638 Warszaw

Paulina Zienczuk
Tel  : 519  504 596

—————————————————————————————————————————————

Fundacja United Way Polska

Misj? Fundacji jest tworzenie szans i możliwości na poprawę życia osób w trudnych sytuacjach poprzez współpracę ludzi z różnych środowisk.

Fundacja niesie pomoc w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji i wychowania osobom trudnej sytuacji, a także upowszechnia wiedzę o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjuje i wspiera ruch partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Dzięki 1% Fundacja United Way może przywracać do życia osoby wykluczone społecznie i marginalizowane, rozwijać dziecięce talenty (przekazuj?c mikrostypendia), poprawić funkcjonowanie dzieci w szkole, w domu i wśród rówieśników poprzez korepetycje, kursy językowe, zajęcia pozalekcyjne i socjoterapeutyczne, wspierać młodzież w podjęciu decyzji co do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej, przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci (zajęcia komputerowe), przekazywać doraźn? pomoc (system darów rzeczowych, akcje: „Pierwszy Dzwonek” oraz „List do św. Mikołaja”).

Numer KRS:
0000071715

Osoba kontaktowa:

www.unitedway.pl

ul. Poprawna 141A, 03-984 Warszawa

Lucyna Kraśkiewicz
Koordynator ds. Współpracy z Biznesem, Fundraisingu i Komunikacji
Koordynator Wolontariatu
l.kraskiewicz(@)unitedway.pl
530 503 239
22 621 28 09 wew. 12

—————————————————————————————————————————————

JEDNI DRUGIM Fundacja Pomocy Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym

Fundacja powstała 11 lat temu, aby pomagać osobom   przewlekle i nieuleczalnie chorym. Od pocz?tku działalności beneficjentami jej pomocy s? głównie pacjenci St.Vincent Medical Center. Zarz?d i Rada Fundacji działaj? charytatywnie, a ponad 85% zebranych środków finansowych jest przekazywane na zakup sprzętu, bez którego chorzy nie mogliby funkcjonować.

Więcej informacji na temat Fundacji “Jedni Drugim” mog? Państwo znaleźć na stronie internetowej:  jednidrugim.pl  oraz na facebooku:  https://www.facebook.com/jednidrugim/.

Celem Fundacji jest zakup sprzętu medycznego dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, którzy sami, ze względu na ograniczenia finansowe, nie s? w stanie sfinansować takiego zakupu.

Numer KRS:  
0000287052

Osoba kontaktowa:

Tomasz Majszyk (fundacja(@)jednidrugim.pl; tel  : 500203464  ; ul. Puławska 354/356, 02-819 Warszawa)

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Prawo do Pomocy

Idea Fundacji "Prawo do Pomocy" narodziła się z inicjatywy kancelarii prawniczych, które podjęły wspólny wysiłek powołania organizacji działaj?cej na rzecz osób szczególnie potrzebuj?cych – studentów prawa, aplikantów, dojrzałych prawników – którym los utrudnia zdobycie edukacji lub wykonywanie zawodu. Fundacja pełni rolę ł?cznika pomiędzy potrzebuj?cymi pomocy, a tymi, którzy chc? i mog? tej pomocy udzielić. Pomoc ma formę doraźnych zapomóg lub stypendiów na pokrycie kosztów utrzymania i nauki.

Zgromadzone środki zostan? przeznaczone na stypendia dla najbardziej potrzebuj?cych studentów oraz na doraźn? pomoc dla prawników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Numer KRS:
0000316097  

Osoba kontaktowa:

Grzegorz Namiotkiewicz
Fundacja Prawo do Pomocy
c/o Clifford Chance
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa
fundacja(@)prawodopomocy.pl

—————————————————————————————————————————————

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawności? Intelektualn? (PSONI)

PSONI działa na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawności? intelektualn?, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym i zawodowym, działania na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin.

Prowadzenie działań zwiększaj?cych udział w życiu społeczno-zawodowym osób z niepełnosprawności? i wspieranie ich w utrzymaniu zatrudnienia z wykorzystaniem standardu zatrudnienia wspomaganego, czyli zatrudnianie osób na otwartym rynku pracy przy indywidualnym wsparciu trenera pracy. Działania te prowadzone s? przez działaj?ce w ramach PSONI od 2006 roku Centra Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawności? Intelektualn? – DZWONI.

Numer KRS:
0000162757
Cel szczegółowy: Centrum DZWONI w Warszawie

Osoba kontaktowa:

Leszek Bocheński, leszek.bochenski(@)centrumdzwoni.pl, tel. +48 666  865  585, ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

Stowarzyszenie prowadzi działalność charytatywn? w zakresie pomocy społecznej. Wspiera ludzi w rozwoju, realizuj?c projekty oświatowe, socjoterapeutyczne, sportowe i kulturalne. Jednym z najważniejszych jest świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, w której młodzi ludzie mog? otrzymać pomoc w nauce i rozwoju. Organizowane s? również wyjazdy oraz wydarzenia integracyjne.

Środki pozyskane z 1% przyczyni? się do wyrównania szans dzieci i młodzieży pochodz?cej z trudnych środowisk.

Środki pozyskane z 1% przeznaczane s? na działania projektowe z obszarów pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia - zwłaszcza psychicznego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałania patologiom społecznym, organizacji wolontariatu, zatrudnienia i aktywności zawodowej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Numer KRS:
0000163383

Osoba kontaktowa:

www.serduszko.org.pl
03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 6 lok. 82
Aleksandra Smolińska - prezes, tel. +48 790 840 205, a.smolinska@serduszko.org.pl

—————————————————————————————————————————————

Fundacja SUEZ Jesteśmy z Tob?

W 2013 r. SUEZ Polska założył Fundację SUEZ Jesteśmy z Tob?, aby przyczyniać się do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami i wspierać pracowników w trudnych sytuacjach życiowych.

Uczestniczymy w wydarzeniach dotycz?cych zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i dzielimy się know-how. Organizujemy Programy Grantowe wspieraj?ce lokalne Fundacje i Stowarzyszenia.

W 2017 r. Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego, jako potwierdzenie rzetelności jej działania.

Środki finansowe zostan? przeznaczone na uruchomienie programów pomocy bezpośredniej dla osób fizycznych (finansowanie leczenia i rehabilitacji), a także pomocy w nagłej trudnej sytuacji życiowej

oraz dalsz? pracę nad aktywizacj? zawodow? osób z niepełnosprawnościami, które często przez wiele lat bezskutecznie szukaj? pracy. Dzięki projektom Fundacji, maj? szansę na znalezienie stabilnego zatrudnienia.

Numer KRS:
0000472938

Osoba kontaktowa:

Anna Rozwadowska-Rusiniak
Koordynator ds. Fundacji/Coordinateur de la Fondation
FundacjaSUEZ(@)suez.com
tel  : +48  515  224  144
Zawodzie 5
02-981 Warszawa Polska

—————————————————————————————————————————————

Fundacja Tęczowy Dom

Świadczymy pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności niewidomym i słabowidz?cym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zajmujemy się również :

- organizowaniem pomocy domowej dla dzieci i osób niepełnosprawnych i ich rodzin
- prowadzeniem różnych form usprawniania osób niepełnosprawnych na zajęciach popołudniowych , warsztatach plastycznych, ćwiczeniach rehabilitacyjnych, hipoterapii
- organizowaniem charytatywnych koncertów i pikników
- pomoc? wolontariuszy na turnusach rehabilitacyjnych dla rodzin z osob? niepełnosprawn?

Główn? misj? Fundacji „Tęczowy Dom” jest stworzenie całodobowego „Centrum Wsparcia”, które będzie zapewniać profesjonaln? opiekę i rehabilitację dla osób powyżej 25 roku życia - niewidomym lub słabowidz?cym z dodatkowymi upośledzeniami narz?du ruchu i z upośledzeniem umysłowym.

Numer KRS:
0000149736

Osoba kontaktowa:

Andrzej Krajewski
Nr. Tel. 22 8263150, 502020001
Email  : biuro(@)teczowydom.org
Ul. Górczewska 6 lok. 25, 01-180 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Fundacja  ?  Znajdź Pomoc   ?

Fundacja „Znajdź Pomoc” ł?czy ludzi - tych którzy poszukuj? pomocy z tymi, którzy tę pomoc mog? zapewnić. Do współpracy angażujemy wszystkie sektory: biznes, organizacje pozarz?dowe, instytucje państwowe, wierz?c, że współpraca międzysektorowa jest jedynym skutecznym sposobem budowania trwałej zmiany społecznej. Naszym podopiecznym może zostać każdy, niezależenie od problemu, z jakim się boryka. Opiek? otaczamy każdego, a sprawy prowadzimy od pojawienia się problemu do jego rozwi?zania.

Dla Fundacji najważniejsza jest pomoc podopiecznemu bez względu na powód zgłoszenia. W zwi?zku z powyższym głównym celem pozyskiwania środków jest możliwość zapewnienia konsultacji ze specjalistami, tj.: psychologiem, prawnikiem, psychoonkologiem, doradc? zawodowym, lekarzem, pracownikiem socjalnym, specjalist? ds. interwencji kryzysowej oraz otoczenie podopiecznego kompleksow? pomoc? – od pojawienia się problemu do jego rozwi?zania.

Numer KRS:
0000414091

Osoba kontaktowa:

Maja Surowicz m.surowicz(@)znajdzpomoc.pl Daria Michalik d.michalik(@)znajdzpomoc.pl 222992928, 577899000
Adres korespondencyjny
Ul. Woziwody 8
02-908 Warszawa
Adres biura
Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2
02-972 Warszawa

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie  ?  mali bracia Ubogich   ?

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” działa w Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Pruszkowie. Naszym celem jest wsparcie i towarzyszenie osobom starszym cierpi?cym z powodu samotności, zgodnie z naszym mottem: „kwiaty przed chlebem”.

Dziś  ?  mali bracia Ubogich   ? to setki wolontariuszy działaj?cych przeciwko osamotnieniu osób starszych i budujacych mosty między pokoleniami.

Stowarzyszenie  ?  mali bracia Ubogich   ? przeciwdziała samotności osób starszych. Naszym fundamentalnym działaniem s? indywiduwalne i regularne (minimum 1 raz w tygodniu) wizyty wolontariuszy w domach naszych podopiecznych.

Jest jeszcze wiele samotnych osób starszych, które czekaj? na swojego wolontariusza  !

Inne przykłady naszej działalności dla seniorów  :

  • Różnorodne spotkania tematyczne
  • Wspólne spotkania świ?teczne dla osamotnionych starszych osób
  • Wyjścia do muzeów, teatru, kina
  • Krótkie wyjazdy w ramach  ?  wakacji jednego dnia   ?, dedykowane szczególnie tym seniorom, którzy maj? problem z samodzielnym poruszaniem się

Wypełniasz PIT – Przekaż 1%
Pomoże Ci w tym prosty program do PIT.
Twój 1% ratuje przed samotn? starości?  !
Kliknij tutaj  :
https://jedenprocent.malibracia.org.pl/

Numer KRS:
0000414091

Osoba kontaktowa:

Joanna Mielczarek
info(@)malibracia.org.pl
ul. W. Adersa 13
00-159 Warszawa
https//www.malibracia.org.pl/
https//www.facebook.com/malibracia/

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!