Podsumowanie wydarzeń

1% podatku dla fundacji - wspierajmy razem!

<p style="text-align: justify;">Do końca kwietnia mogą Państwo wypełniając deklarację podatkową przekazać 1% swojego podatku na cele dobroczynne. Francusko-Polska Izba Gospodarcza zachęca do wsparcia fundacji i organizacji pożytku publicznego, które związane są z naszymi firmami stowarzyszonymi.</p>

>

Stowarzyszenie Amnesty International  

Jesteśmy międzynarodowym ruchem na rzecz praw człowieka.  Na całym świecie wspiera nas ponad 7 mln ludzi w 150 krajach, dzięki czemu do tej pory udało się nam pomóc ponad 16 600 osobom, a wykonanie kary śmierci powstrzymaliśmy w aż 89 państwach! W 2014 r. napisaliśmy 268 703 listy w obronie ludzi, których prawa zostały złamane. W tym roku mija 25 lat działalności Amnesty International w Polsce.

Czy wiesz, że przekazuj?c 1% podatku stowarzyszeniu Amnesty International pomagasz zmieniać świat na lepsze? Przyczyniasz się m.in. do walki z dyskryminacj?, pomagasz uwolnić niesłusznie skazanych i bronisz praw kobiet. Wypełniaj?c zeznanie podatkowe wystarczy do odpowiedniej rubryki wpisać KRS 0000110695 i podać cel szczegółowy: GRUPA LOKALNA WARSZAWA, aby nasi wolontariusze mogli jeszcze skuteczniej działać w stolicy.

ul. Piękna 66A/2

00-672 Warszawa

tel.  +48 515 136 153

-----------------------------------------

Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Nasza świetlica jest placówk? opiekuńczo-wychowawcz? i specjalistyczn?. Oferta programowa placówki adresowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat. Z naszej pomocy korzysta co roku około 80 dzieci.
Zajęcia maj? na celu rozwój intelektualny dzieci, kompensację deficytów społecznych, jak również inspirowanie i rozbudzanie ich kreatywnego myślenia.
Zadania statutowe realizujemy poprzez projekty, który współfinansuje Miasto st. Warszawa oraz Dzielnica Praga Północ.
Innym bardzo ważnym źródłem finansowania naszej działalności s? datki osób prywatnych, przedsiębiorstw oraz pieni?dze pochodz?ce z tzw. 1%.

Caritas

KRS 0000 22 31 82
Cel szczegółowy KLUB ALTERNATYWNY

22 818-19-33
klub.alternatywny@caritas.pl
https://www.facebook.com/klubalternatywny?ref=hl

--------------------------------------

Kim jesteśmy?

ENTRAIDE jest Organizacją Pożytku Publicznego prowadzoną przez mieszkających w Polsce wolontariuszy pochodzących z krajów francuskojęzycznych i spośród Polaków mówiących po francusku.

ENTRAIDE organizuje akcje solidarnościowe mające na celu pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej na terenie całej Polski.

Nasze działania:

Od roku 1995 ENTRAIDE udziela pomocy finansowej rzędu 150 000 / 290 000 PLN rocznie 26 ośrodkom opieki i pomocy społecznej. Fundacja pomaga także finansowo we właściwym funkcjonowaniu domów dziecka, ognisk dla dzieci, noclegowni dla bezdomnych, struktur pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym.

Od roku 2004 ENTRAIDE, we współpracy z Fundacją Chleb Życia, proponuje wspieranie finansowo dzieci w ich edukacji szkolnej. Pomoc ta pozwala na zakupienie przyborów szkolnych, opłacenie obiadów i transportu szkolnego.

Będąc Organizacją Pożytku Publicznego, ENTRAIDE może otrzymywać 1% podatku od osób fizycznych, który jest jej przekazywany przez polski Urząd Skarbowy na zlecenie podatnika.

ENTRAIDE pomaga finansować budowę nowych struktur pomocy oraz remonty istniejących ośrodków.

ENTRAIDE przekazuje także ośrodkom dary materialne w postaci ubrań, żywności, środków czystości i zabawek, pozyskane w organizowanych przez siebie zbiórkach.

Organizacja imprez:

Wiosenna i letnia sprzedaż na cele charytatywne: Dochód ze sprzedaży jest wykorzystywany do sfinansowania prezentów bożonarodzeniowych oraz zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z różnych ośrodków znajdujących się pod nasza opieką.

Boże Narodzenie: Dzięki pomocy finansowej oraz darom w naturze otrzymanym od różnych firm organizujemy święta Bożego Narodzenia i przygotowujemy paczki od św Mikołaja dla wszystkich dzieci z ośrodków, którymi się opiekujemy. Chcemy by wszystkie dzieci mogły się cieszyć świętami Bożego Narodzenia!

Koktajl charytatywny: Organizowany dla firm i osób prywatnych. Dochód ze sprzedaży biletów wstępu oraz biletów na loterię wykorzystany jest na sfinansowanie wcześniej określonych projektów.

Pomoc szkołom:

  • pomoc ta ma miejsce dzięki patronatowi finansowemu osób prywatnych (we współpracy z Fundacją Chleb Życia). ENTRAIDE zobowiązuje się pozyskać minimum 16 sponsorów rocznie.
  • finansujemy obiady w dwóch szkołach na Kaszubach. W latach 2012-2013 ENTRAIDE opłaciła 3810 posiłków w tych szkołach.

Stołówka Serc (styczeń-luty): zbieranie produktów żywno- ściowych i higienicznych, które są następnie rozprowadzane osobom potrzebującym.

Operacja ”grosz”: zbieranie żółtych monet przez uczniów w szkołach francuskich.

Operacja 1%: polski fiskus oferuje możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji użyteczności publicznej. Ilość zebranych w ten sposób pieniędzy w 2013 roku to 127 131,40 PLN.  

KRS: 0000159889  

KONTAKT :

Site WEB :  fundacjaentraide.over-blog.com

e-mail         :  fundacja.entraide(@)gmail.com

Téléphone                        : Chantal HAQUETTE    608 009 686

Contact Administratif : Corinne CHARLENE   518 877  926

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

WIĘCEJ INFORMACJI >>>

---------------------------------------------

1% DLA OLKA

Witam, nazywam się Olek i jestem synkiem Państwa koleżanki z pracy – Kingi (KARMAR).

W tym roku skończę 6 lat i jestem osob? niepełnosprawn?.

Po urodzeniu zdiagnozowano u mnie przedwczesne zarastanie szwu czaszkowego, co doprowadziło do choroby zwanej długogłowiem. Przeszedłem trzy operacje w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Niestety   zakończyły się one powikłaniami - padaczka, problemy z domykaniem oczu, a obecnie lekarze stwierdzili, że w czasie jednej z nich doszło również do niedotlenienia mózgu i dlatego mam problemy z mow?. Niedawno zdiagnozowano u mnie również astmę oskrzelow?.  

Po kolejnych badaniach okazało się, że wada czaszki ponownie nasila się, ostatnie badania EEG wskazuj? na niewielki ucisk w głowie i czeka mnie kolejna operacja, polegaj?ca na ponownym pocięciu i ułożeniu kości czaszki tak, aby stworzyć dużo miejsca mojemu rozwijaj?cemu się mózgowi.

Od urodzenia jestem regularnie rehabilitowany. Pod okiem terapeutów, psychologa, pedagoga, logopedy staram się rozwijać by dorównać moim rówieśnikom. Uczęszczam na zajęcia hipoterapii i integracji sensorycznej. Bardzo je lubię. W poradniach specjalistycznych znajduję najlepsz? opiekę.

Obecnie jestem przedszkolakiem, ale od września będę uczył się już w szkole, w klasie integracyjnej, gdzie dalej będę ciężko pracował nad swoim rozwojem.

Wiem, że każdego dnia robie mały kroczek do przodu. Możesz mi pomóc pokonać moje trudności!

Przekaż 1% podatku

Wpisz w PIT w części dotycz?cej 1% dla OPP:

  1. nazwa OPP: FUNDACJA DZIECIOM „Zd?żyć z Pomoc?”

2. numer KRS: 0000037904

3. cel szczegółowy   : 13187 Aleksander BARBACHOWSKI

Możesz również przekazywać darowiznę na moj?   rzecz według poniższych danych:

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Fundacja Dzieciom „Zd?żyć z Pomoc?”

01-685 Warszawa ul. Łomiańska 5

z dopiskiem: 13187 Aleksander Barbachowski - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

-----------------------------------------------

Fundacja EDF Polska

Fundacja EDF Polska powstała z poł?czenia rybnickiej Fundacji Elektrowni Rybnik oraz krakowskiej Fundacji „Gor?ce Serce”. Działalność fundacji koncentruje się na wsparciu społeczności lokalnych w obszarach nauki, środowiska i solidarności.

Fundacja EDF Polska zwraca się do chętnych z prośb? o przekazanie 1% podatku na rzecz akcji „Przeł?cz się na ZDROWIE. Stop CUKRZYCY”.   Zebrane środki zostan? przeznaczone na realizację kompleksowego programu profilaktycznego.

Numer KRS: 0000 204 954

www.fundacjarybnik.pl

e-mail:sekretariat@fundacjarybnik.pl

tel.: 32  739 11 74

-----------------------------------------------------

Fundacja Polska-Haiti, Fondation Polska- Haïti

Fundacja Polska-Haiti działa na rzecz Haiti zdewastowanej trzęsieniem ziemi w 2010, wspiera rozwój szkolnictwa oraz nowoczesnych metod wychowania. Aktualnie koordynuje budowę szkoły podstawowej w Jacmel. Fundacja organizuje kuźnię wolontariatu angażuj?c młodych ludzi w działania na rzecz edukacji, solidarności i przeciwdziałanie ubóstwu na Haiti.

Numer KRS 0000349426

Fundacja Polska-Haiti, Krakowskie Przedmieście 20/22, Warszawa 00-325

--------------------------------------------

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Fundacja Rodzin Adopcyjnych została założona w 1997 roku przez rodziców adopcyjnych. To ich osobiste doświadczenia sprawiły, że poł?czyli siły, aby nieść pomoc dzieciom niechcianym i porzuconym, aby walczyć o zapewnienie im przyszłości lepszej niż dom dziecka.

Głównym projektem Fundacji jest prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku. Przebywaj? w nim noworodki i niemowlęta porzucone w szpitalach, zostawione w „oknach życia”, znalezione na ulicy. Wiele z nich to dzieci chore, cierpi?ce na płodowy zespół alkoholowy (FAS), obci?żone wadami genetycznymi, wcześniaki.

Zespół osób działaj?cych na rzecz Fundacji, a także IOP, dokłada wszelkich starań, aby otoczyć osierocone niemowlęta jak najlepsz? opiek?, zarówno medyczn? jak i psychologiczn?. Należ? do niego lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, pielęgniarki, opiekunki dziecięce i wolontariusze. Niezwykle ważna jest wczesna diagnoza i natychmiast podjęte leczenie. Ze szczególn? determinacj? IOP walczy o regulację, często bardzo skomplikowanej, sytuacji prawnej swoich podopiecznych. Staramy się zrobić wszystko, by czas pobytu dziecka poza rodzin? nie trwał dłużej niż 3 - 4 miesi?ce.

W Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku przebywa stale około 20 dzieci. Czekaj? na uregulowanie swojej sytuacji prawnej. Jeśli rodzice biologiczni podejm? starania i udowodni?, że potrafi? wychowywać swoje dzieci - wróc? one do domu. W przeciwnym wypadku, zostan? powierzone rodzinom adopcyjnym lub zastępczym.

Do chwili obecnej, dzięki działalności Fundacji już ponad 1000 dzieci wychowuje się w kochaj?cych rodzinach. To dzięki nim, dzieci maj? szansę przeżyć szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo.

Kolejne programy Fundacji to Pomoc Rodzinom oraz Wsparcie dla Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych. Fundacja wspiera rodziny znajduj?ce się w sytuacji kryzysowej, którym grozi   odebranie dzieci. Organizujemy dla nich rzeczow? pomoc świ?teczn?, pomoc psychologiczn?, wsparcie finansowe. Wsparcie rodzin adopcyjnych i zastępczych polega m.in. na organizowaniu grup wsparcia, warsztatów umiejętności wychowawczych, spotkań integracyjnych, warsztatów szkoleniowych, finansowaniu leczenia, rehabilitacji, zajęć wyrównawczych, wypoczynku dzieci.

Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Zastępczego Rodzicielstwa i bierze czynny udział w tworzeniu prawodawstwa oraz promowaniu wychowania dzieci w zastępczych formach rodzinnych.

Zarz?d i Rada Fundacji pracuje na zasadzie wolontariatu, nie pobieraj?c wynagrodzenia w żadnej formie. Fundacja jest organizacj? pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się z dotacji oraz z darowizn.

Dane kontaktowe fundacji:

Fundacja Rodzin Adopcyjnych

Ul. Nowogrodzka 49, III piętro

00-695 Warszawa

Telefony biura Fundacji: 603 945  154; (0 22) 522 84 16

E-mail: fundacja@adopcja.org.pl

Numer identyfikacyjny REGON: 012809577

Numer KRS - Krajowy Rejestr S?dowy: 0000151113

Numer Identyfikacji Podatkowej:   113-19-66-287

Nazwa banku i numer konta bankowego:

Bank Millennium S.A. PL 10 1160 2202 0000 0000 6084 1643         Nr SWIFT: BIGBPLPW

----------------------------------------------------------

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”

Twój 1 procent podatku może odmienić czyjeś życie

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” wspiera osamotnione osoby starsze. Pomagamy im na co dzień, odbudowujemy zaufanie do innych, dajemy poczucie bycia potrzebnym, tak ważne w jesieni życia. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu seniorów. We wszystkich działaniach kierujemy się mottem „kwiaty przed chlebem”, podkreślaj?c tym samym podmiotowość i godność drugiej osoby oraz potrzebę budowania relacji, opartej na przyjaźni i zaufaniu.

Pomóż nam pomagać! 1% - KRS 0000160750

Stowarzyszenie działa w Polsce od 2002 r. w Warszawie, Poznaniu   i Lublinie. "mali bracia Ubogich" to przyjaciele osób starszych. Dowiedz się więcej: www.malibracia.org.pl
Podsumowanie 2014: http://www.malibracia.org.pl/jeden-procent/rok-2014-podsumowanie/

e-mail: info@malibracia.org.pl
telefon: +48 22 635 13 64

-------------------------------------------

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Francuskiego w Warszawie   (SPLFW)

Organizacja non profit, celem jej działania jest wspieranie LFW.

Projekty planowane na 2015:

  • boisko sportowe w liceum na Saskiej Kępie
  • plac zabaw w szkole podstawowej na Sadybie

Francuskie i polskie przedsiębiorstwa przekazały już 200.000 pln. Darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Francuskiego w Warszawie

Ul. Obrońców 1B

03-933 Warszawa

KRS 0000518431

Roxana Szumowska-Jaskowska, prezes

amisdulfv@gmail.com

Tél. +48  602  505  599

Numer rachunku  : 81 1600 1462 1848 3827 1000 0001

------------------------------------------------------

Fundacja „Tęczowy Dom”

Fundacja „Tęczowy Dom” powstała w 2001 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów dzieci oraz dorastaj?cej młodzieży niewidomej i słabo widz?cej obarczonej dodatkowymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Jednym z celów Fundacji jest zapewnienie całodziennej opieki osobom niepełnosprawnym. Cel ten będzie realizowany w Centrum Wsparcia Osób Niewidomych i Słabo Widz?cych „Tęczowy Dom” w którym będ? zapewnione usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne oraz miejsca wypoczynku i rekreacji z   boiskami, kortami i różnorodnymi formami spędzania czasu. Fundacja zbiera środki właśnie na wybudowanie i wyposażenie tego ośrodka, który powstanie w Wólce Wybranieckiej oddalonej ok. 30 kilometrów os Warszawy. Profesjonaln? całodobow? opiekę znajdzie w nim docelowo 40 osób.

nr konta:  87 1680  1248 0000 3000  0974 6795

KRS 0000 149  736

Fundacja „Tęczowy Dom”

ul. Jasna 22 lok. 105 A

00-054 Warszawa

biuro@teczowydom.org              

Telefon: 22 826 31 50

Do pobrania

Download 3plis-entraide_10.13_fr-pl-2.pdf  (PDF • 160 KB) Download parr_entraide_09.13_pl.pdf  (PDF • 57 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!