Zwolnienia...i co dalej?

CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 500 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

Narzędzia wsparcia dla pracodawców i pracowników

W dobie kryzysu ekonomicznego większość firm na polskim rynku podejmuje decyzje o restrukturyzacji przedsiębiorstw, polegaj?ce na minimalizowaniu kosztów zatrudnienia. Jednym ze sposobów oszczędności jest redukcja etatów.

Aby przeprowadzić proces zwolnień indywidualnych czy grupowych należy najpierw przeanalizować czy faktycznie ten krok okaże się najtańszy i najbezpieczniejszy. Czy nie pojawi? się dodatkowe koszty b?dź inne bariery prawne wynikaj?ce z obowi?zuj?cych przepisów?  W jaki sposób pracodawca powinien zadbać o „ludzkie” aspekty restrukturyzacji? Jak zminimalizować negatywne skutki zwolnień? Jakie narzędzia wsparcia i formy pomocy może zaoferować zwalnianym pracownikom?

Warto rozważyć wszystkie rozwi?zania przed podjęciem ostatecznych decyzji aby były optymalne dla pracodawców i  mozliwie najmniej dotkliwe dla zwalnianych pracowników.

Dlaczego warto uczestniczyć ?

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom kompendium wiedzy niezbędnej dla pracodawców w zakresie obowi?zków ustawowych zwi?zanych z przeprowadzeniem zwolnień pracowniczych oraz pomoc? zwalnianym osobom.

Podczas seminarium powiemy o:
• najczęściej popełnianych błędach w procesie zwalniania pracowników oraz sposobach ich uniknięcia
• instrumentach pomocy dla pracodawców, które przewiduje znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• alternatywnych możliwościach redukcji kosztów zatrudnienia
• obowi?zkach i procedurach zwi?zanych z ustaw? o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotycz?cych pracowników
• formach pomocy adresowanych do zwalnianych pracowników pozwalaj?cych na znalezienie optymalnych rozwi?zań dla firm, które bior? pod uwagę możliwość redukcji etatów
• w jaki sposób przygotować program outplacementu, tak aby spełniał oczekiwania jego uczestników i minimalizował negatywne skutki zwolnień ?
• w jaki sposób zadbać o „ludzkie” aspekty restrukturyzacji ?

Grupa docelowa:

Spotkanie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie, a w szczególności: Prezesów, Dyrektorów generalnych, Członków zarz?dów odpowiedzialnych za piony personalne, Dyrektorów personalnych, Dyrektorów Działów Kadr i Płac.

Program seminarium:

I.Zwolnienia grupowe i indywidualne - możliwości łagodnego rozstania się z pracownikami a alternatywne sposoby utrzymania stosunku pracy – Aneta Jurkiewicz, Piotr Wegiera, Mazars

1. Zwolnienia grupowe i indywidualne w teorii i praktyce:
• Zakres stosowania ustawy
• Wybór pracowników do zwolnienia
• Sposoby rozwi?zania stosunku pracy z pracownikami
• Konsultacje ze zwi?zkami zawodowymi, rad? pracowników, przedstawicielami pracowników
• Praktyczne przykłady

2. Alternatywne formy redukcji kosztów zatrudnienia:
• Świadczenia pozapłacowe
• Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
• Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy
• Umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, kontrakt menadżerski, inne umowy nienazwane
• Outsourcing usług płacowo – kadrowych na zewn?trz

II.Ustawowe uwarunkowania z zakresie wsparcia pracodawców, osób pracuj?cych oraz zwalnianych pracowników – Urz?d Pracy m. st. Warszawy

1. Co zrobić, gdy planujemy grupowe zwolnienia pracowników ?
2. Doświadczenia Urzędu Pracy m.st. Warszawy w realizacji outplacementu
3. Przegl?d narzędzi wspieraj?cych zwalnianych pracowników: usługi i instrumenty rynku pracy realizowane przez Urz?d Pracy m. st. Warszawy
4. Możliwości rozwoju zawodowego pracowników w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

III.Czy outplacement może złagodzić negatywne efekty zwolnień ? – Dorota Rygielska, Naj International

1. Istota i cele programu outplacement
2. Metodologia
• rodzaje programów zależnie od grupy zwalnianych pracowników
• najczęściej stosowane narzędzia
3. Warunki efektywnego przeprowadzenia programu zwolnień monitorowanych
4. Kryteria oceny programu –oczekiwania i podejście firm doradczych

IV. Pytania i odpowiedzi

Partnerzy merytoryczni:

http://www.mazars.pl/      

http://www.up.warszawa.pl

http://www.naj.com.pl/

Prelegenci:

Aneta Jurkiewicz
Dyrektor Działu Usług Kadrowo-Płacowych firmy Mazars. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracuj?c kolejno: w Dziale Corporate Finance (udział w projektach due dilligence, procesach fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw) i w Dziale Audytu (badanie sprawozdań finansowych). Specjalizuje się w doradztwie płacowo – kadrowym dla podmiotów polskich, zagranicznych oraz osób oddelegowanych do wykonywania pracy w Polsce na podstawie kontraktów zagranicznych zawartych ze spółkami, które nie posiadaj? swoich siedzib w Polsce. Jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Piotr Wegiera
Radca Prawny firmy Mazars, z któr? współpracuje od 2008 roku. Odbył dwie aplikacje: sędziowsk? i radcowsk?. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie ubezpieczeń gospodarczych. Od dziesięciu lat czynnie wykonuje zawód radcy prawnego.

Dorota Rygielska
Konsultant, doradca personalny w firmie Naj International. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w polskich i międzynarodowych firmach doradczych – prowadzenie procesów rekrutacji, oceny, outplacementu. Realizowała grupowe oraz indywidualne programy outplacement dla międzynarodowych firm z branży finansowej, FMCG, produkcji, usług B2B.

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!