Zmiany w podatkach od 2018 r.


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Program seminarium obejmuje przedstawienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych, które zaczn? obowi?zywać w 2018 r. oraz ich potencjalnego wpływu na działalność firm z różnych branż. Zakres zmian jest bardzo szeroki i dla części firm będ? oznaczać konieczność daleko id?cych działań dostosowawczych.

Podczas spotkania wskażemy kluczowe obszary wymagaj?ce przygotowania i spróbujemy odpowiedzieć m.in na pytania:

1. Jak się przygotować do zmian w CIT?

  • Jak zidentyfikować i wyselekcjonować usługi niematerialne objęte ograniczeniami w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów?
  • W jaki sposób kalkulować limity dotycz?ce kosztów usług i licencji oraz kosztów finansowania?
  • Co w praktyce oznacza wprowadzenie nowego źródła przychodów – zyski kapitałowe?
  • Jakie inne „nowości” proponuje nam ustawodawca na 2018 r.?

2. Zmiany w VAT

  • Istota i podstawowe założenia mechanizmu podzielonej płatności.
  • Skutki wprowadzenie split paymentu (korzyści, zagrożenia i odpowiedzialność podatnika). W tym zakresie, szczególny nacisk położymy na sposób przygotowania podatników do split paymentu i omówimy obszary, które mog? wymagać potencjalnych zmian dostosowawczych.   
  • Należyta staranność oraz lista dobrych praktyk w aspekcie zarz?dzenia ryzykiem nieświadomego udziału w wyłudzeniach VAT.
  • Pozostałe zmiany istotne dla podatnika VAT (kasy online, przepisy dotycz?ce STIR, JPK).

3. Pozostałe zmiany w podatkach

  • PIT – zmiany ważne z perspektywy pracodawcy
  • Procedury – dla kogo duży urz?d?

Chcielibyśmy, aby seminarium miało formę interaktywn? i dawało przestrzeń do dzielenia się spostrzeżeniami dotycz?cymi nowych regulacji oraz w?tpliwościami.

Osoby prowadz?ce :

Agnieszka Wnuk - Manager. Agnieszka jest doradc? podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej oraz międzynarodowego prawa podatkowego. Doradzała w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach i transakcjach.
Karierę doradcy podatkowego rozpoczęła w 2008 r. w firmie doradczej z tzw. „Wielkiej Czwórki”.   W 2012 r. doł?czyła do zespołu podatkowego firmy Crido Taxand.
Jest absolwentk? studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W ramach programu Erasmus studiowała na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, m.in. międzynarodowe prawo podatkowe.   
Występowała na konferencjach podatkowych, m.in. IX i X Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadziła szkolenia podatkowe we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej oraz dla uczestników programu ACCA. Współprowadziła webinaria podatkowe organizowane przez Crido Taxand.
Autorka publikacji w prasie fachowej oraz komentarzy w mediach codziennych.

Magdalena Jaworska - Manager, Dział Doradztwa Podatkowego. Magdalena specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług   na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej). W szczególności doradza klientom rozpoczynaj?cym działalność na rynkach zagranicznych pod k?tem opracowania optymalnych łańcuchów dostaw towarów i dokumentowania w obrocie międzynarodowym. W swojej codziennej pracy bierze również udział w świadczeniu usług bież?cego rozliczania VAT, zarówno w Polsce (przez podmioty krajowe oraz zagraniczne), jak i zagranic? (przez podatników polskich).
Poza wsparciem maj?cym na celu planowanie przyszłych transakcji, Magdalena była zaangażowana również w szereg projektów nastawionych na ograniczenie ryzyka w obszarze podatku od towarów i usług oraz odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarz?du, w szczególności firm działaj?cych w branżach wrażliwych na wyłudzenia VAT.
Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmuj?cych przegl?d rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bież?ce doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa). Doradza i reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi, w tym również przed Naczelnym S?dem Administracyjnym.
Magdalena jest absolwentk? Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: prawo) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Magda jest licencjonowanym doradc? podatkowym oraz posiada tytuł radcy prawnego.
Jest autorem szeregu komentarzy oraz publikacji o tematyce podatkowej, jak również prelegentem na szkoleniach i konferencjach podatkowych.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!