Zawieranie umów - praktyczne porady dla przedsiębiorców

CCIFP, ul. Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 650 PLN - firmy stowarzyszone, 950 PLN - firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>

W dniach 13 i 14 września 2007 r. odbędzie się  szkolenie - "UMOWY - PRAKTYCZNE PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW"  dotycz?ce   zawierania i przygotowywania umów oraz stosowania przepisów prawa. Partnerami merytorycznymi  szkolenia jest Kancelaria Radców Prawnych M. Wojciechowska – Szac, G. Kotarba s.c.

Umiejętność zawierania umów jest niezbędna w prowadzeniu działalności gospodarczej niezależnie od tego czy jest się małym czy dużym przedsiębiorc?. Celem szkolenia będzie omówienie najczęściej popełnianych błędów przy zawieraniu umów oraz doradzenie jak najkorzystniej zawrzeć umowę i ustrzec się przed nierzetelnym kontrahentem. Na szkoleniu omówimy umowy najmu, sprzedaży, zlecenia, jak również kontrakty  bardziej złożone, nietypowe lub o dużej wartości. Warto, zatem poznać przynajmniej kilka podstawowych instytucji prawnych, klauzul umownych, czy też informacji praktycznych dotycz?cych zawierania i konstruowania umów, które mog? mieć istotne znaczenie z punktu widzenia naszych interesów.  

Program  dwudniowego szkolenia:

1. Pełnomocnictwo i prokura,  w tym rodzaje pełnomocnictw, forma udzielenia, skutki działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem zakresu

2. Niedozwolone postanowienia umowne

3. Nieważność zapisów umowy (w jakich przypadkach,    skutki)

4. Zadatek a zaliczka

5. Odst?pienie a rozwi?zanie umowy

6. Skutki niewykonywania zobowi?zań w tym odpowiedzialność za działania podwykonawców, zwłoka a opóźnienie, odsetki, kary umowne.

7. Formy zabezpieczeń umów w zakresie prawidłowości ich realizacji np. weksel, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, i inne

8. Istotne i konieczne postanowienia na przykładzie umów: najmu, dzierżawy, leasingu, sprzedaży i inne

9. Przykłady zapisów w umowach, które mog? zawierać niekorzystne postanowienia

10. Przykłady źle formułowanych postanowień w umowach

11. Konieczność zawierania umów w formie aktu notarialnego

Krótka informacja o Kancelarii:


Kancelaria Radców Prawnych M.Wojciechowska-Szac, G.Kotarba s.c. działa na rynku usług prawniczych od września 2000r., www.kancelariaradcow.pl

Monika Wojciechowska-Szac – radca prawny:

1991-1996 zatrudniona na stanowisku Prokuratora Prokuratury Rejonowej,
1996-1998 zatrudniona w Najwyższej Izbie Kontroli na stanowisku Doradcy Prawnego,
1998-2000r. zatrudniona w Telekomunikacji Polskiej S.A. na stanowisku Koordynatora Zespołu Radców Prawnych,
od 2000 do chwili obecnej prowadz?ca Kancelarię Radców Prawnych,

Monika Wojciechowska-Szac  specjalizuje się w szczególności w prawie gospodarczym, prawie karnym, prawie pracy, negocjowaniu kontraktów nietypowych i skomplikowanych, w prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotycz?cych systemów informatycznych, ochrony danych osobowych.

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje w szczególności:

1. Pełne doradztwo prawne,
2. Porady oraz wszelkie rozwi?zania prawne z uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z negocjowaniem i zawieraniem umów,
3. Doradztwo prawne w zakresie planowanych inwestycji,
4. Porady i wszelkie rozwi?zania prawne w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych i innych konkurencyjnych postępowań w zakresie wyboru wykonawców itp.,
5. Zastępstwo procesowe przed s?dami powszechnymi oraz innymi organami orzekaj?cymi.

Oferowany zespół składa się z prawników, którzy swe doświadczenie i szerok? wiedzę prawnicz? zdobyli przede wszystkim będ?c zatrudnieni w dużych firmach działaj?cych na rynku (branży telekomunikacyjnej, energetycznej i finansowej) jak również w organach administracji publicznej. Obecnie Kancelaria świadczy pomoc prawn? dla wielu firm działaj?cych na rynku polskim i zagranicznym.
Kancelaria doradza swoim Klientom m.in. w zakresie spraw zwi?zanych z szeroko rozumian? ustaw? Prawo zamówień publicznych i zwi?zanych w tym zakresie zagadnieniami zawartymi w ustawie o finansach publicznych.
Niezależnie od powyższego, prawnicy wykazuj? się szerok? wiedz? i doświadczeniem w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego oraz zwi?zanych z nimi postępowań s?dowych i administracyjnych, a także wiedz? w zakresie prawa pracy i prawa karnego.

Firma nasza uczestniczy także w wielu dużych projektach współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Kancelaria prowadzi także doradztwo prawne w języku angielskim, również w zakresie sporz?dzania i negocjowania umów.

Ze względu na komfort uczestników spotkania, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

"Warunki uczestnictwa w spotkaniu" do pobrania na dole strony.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!